Tudnivalók a továbbképzésekről

2023-as továbbképzéseink

Minősített programjainkkal

továbbképzési kötelezettségét is teljesítheti.

Oktatási Központunkon keresztül elérhető az ügyvédi, jogtanácsosi továbbképzés.

Preferenciái szerint választhat, hogy

A regisztrált, illetve a nyilvántartásba most felvételüket kérő mérlegképes könyvelők részére „összes szükséges mérlegképes kreditpont” csomagunkat ajánljuk, amely mind tantermi, mind távoktatási formában elérhetővé válik az év folyamán, és amellyel az adott továbbképzési évre előírt valamennyi szükséges kreditpont megszerezhető bármely regisztrációs szakterülethez a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének szabályaira figyelemmel.

Az adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői továbbképzésre kötelezettek a 2 napos tantermi képzés mellett távoktatás keretében akár önálló előadások vásárlásával is gyarapíthatják kreditjeiket.

A kamarai tag könyvvizsgálók a Kamarával történt megállapodásunk alapján az e-learning formában teljesítendő kreditjeiket térítésmentesen szerezhetik meg távoktatási előadásainkkal. Tananyagaink között a speciális minősítéshez szükséges előadások is elérhetőek. E lehetőség igénybevételéhez a Kamara honlapján keresztüli bejelentkezés szükséges.

A közszolgálati továbbképzés a mérlegképes továbbképzés szempontjából államháztartási szakos képzéseinkkel mindkét képzési formában (tantermi és távoktatás) teljesíthető.

Az ügyvédi, illetve a jogtanácsosi továbbképzés távoktatás formájában teljesíthető, amelynek igénybevételéhez a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján keresztül történő bejelentkezés szükséges.

Tájékoztató
a regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének rendjéről és a regisztrált könyvelőket érintő egyéb, 2022. január 1-jétől hatályos jogszabályi változásokról

 

Kreditpontos rendszer a kötelező továbbképzésben

 

A kreditpontos kötelező továbbképzésről szóló jogszabály 2012 decemberében jelent meg a 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet módosításával.

A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart. A regisztrált mérlegképes könyvelőknek ezen időszak alatt – évente – legalább 16 kreditpontot kell összegyűjteniük. E kreditpontok az alábbi módokon szerezhetőek meg:

1. Képzésben való részvétellel

2. Szakmai szervezeti tagsággal (max. 2 kreditpont, csak regisztráltak számára)

3. Minősített szakmai kiadvány megvásárlásával (max. 2 kreditpont, csak regisztráltak számára)

 

1. Képzéssel megszerezhető kreditpontok

 Általános szabály, hogy a továbbképzési évben az előírt legalább 16 kreditpontból mindenkinek

 • 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített továbbképzési program alapján,
 • 4 kreditpontot a könyvelő regisztrációjával érintett szakterületen 

kell megszereznie.

Fontos, hogy

 • a fent részletezett kreditpontok csak képzésben való részvétellel szerezhetőek meg,
 • akinek a regisztrációja több szakterületre vonatkozik, annak valamennyi szakterületre vonatkozóan külön-külön meg kell szereznie a 4 szakterületi kreditpontot,

Államháztartási szakterületen regisztráltak részére továbbra is központi tematika alapján kidolgozott képzési program biztosít kreditpontokat.

A képzés teljesíthető hagyományos (tantermi) vagy elektronikus (távoktatási) formában.

Az egyes képzők programjainak kreditpont értékét ún. kreditpont-minősítési eljárás során állapítja meg a szaktárca. Az így minősített programok a Kormányzati Portálon is közzétételre kerülnek, megjelölve azok:

 • szakterületi besorolását → vállalkozási, államháztartási, egyéb szervezeti (nonprofit), pénzügyi (pénzintézeti), IFRS
 • témakör szerinti besorolását → számviteli, vagy nem számviteli
 • kreditpont-értékét
 • oktathatóságának időszakát.

A képzéssel megszerzett kreditpontokról a képző intézménynek kell adatot küldenie a hatóságnak, de a képzésekről kiállított igazolásokat a résztvevőknek is gondosan meg kell őrizniük, hiszen az esetlegesen felmerülő adminisztrációs problémák okán a könyvelőknek is szükség szerint igazolni kell tudniuk a kötelezettségük teljesítését.

Aktuális továbbképzési kínálatunkról honlapunkon részletes információkat talál.

A képzésen való részvételen túl ­– a már regisztrált személyek számára - lehetőség nyílik további kreditpontok szerzésére szakmai szervezeti tagsággal vagy kiadvány vásárlásával.

 

2. Szakmai szervezeti tagság

A regiszterben már szereplő személyek közül 2 kreditpontra jogosult – a rendeletben meghatározott feltételek szerint – a minősített szakmai szervezet tagja (ha ennek a szervezetnek a továbbképzés évében 3 hónapot meghaladóan és még az év utolsó napján is tagja). Ezzel a lehetőséggel élve továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a kötelezettség teljesítésébe.

A szakmai szervezet a tagságról igazolást állít ki tagja részére, valamint a tag hozzájárulása esetén – a továbbképzési évet követő január 31-éig – a tagság igazolásához szükséges adatokat bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. A szakmai szervezeti tagságért adható kreditpont a továbbképzésre kötelezett továbbképzési kötelezettségébe a szakmai szervezet bejelentése alapján számítható be, e kreditpontot a továbbképzésre kötelezett közvetlenül a hatóságtól nem igényelheti.

Minősített szakmai szervezetünkről a Kredit Klubról itt tájékozódhat.

 

3. Kiadvány

Amennyiben a regiszterben szereplő továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely kreditpontra minősített – papír alapú vagy elektronikus – kiadvány megvásárlását igazolja, akkor továbbképzési évenként a kiadvány kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont, beszámítható a továbbképzési kötelezettség teljesítésébe.

A kiadvány megvásárlását a Pénzügyminisztérium felé kell igazolnia a nyilvántartásban szereplő mérlegképes könyvelőnek a kiadvány vásárlásakor kapott számla elektronikus másolatának, valamint a kapcsolódó nyilatkozatnak megküldésével az érintett továbbképzési évet követő január 31-ig.

A kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fogadható el kreditpont megszerzésének igazolásaként, ha az a kiadvány egyértelmű beazonosítását lehetővé teszi.

Egy számla alapján maximum 3 személy kérheti a kreditpont elszámolását (ilyenkor a 3 személy mindegyikének nevét és regisztrációs számát fel kell tüntetni).
Kreditpontos szakmai kiadványainkról, valamint a kiadvány vásárlásával megszerezhető kreditpont elszámolásának menetéről bővebb információt ide kattintva olvashat.

 

A regisztrált mérlegképes könyvelőket érintő egyéb változások

Továbbképzési kötelezettség a regisztráció érdekében

Továbbképzési kötelezettség kapcsolódik a regisztrációs kérelem benyújtásához is (előzetes továbbképzési kötelezettség). A képzési kötelezettségnek a regisztráció iránti kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kell eleget tenni a kérelemben megjelölt szakterületnek megfelelően.

Fontos tudnivaló, hogy 

 • új felvételi kérelem benyújtása,
 • törlést követő újbóli regisztráció, valamint
 • új szakterületre történő felvétel

esetén is fennáll az előzetes továbbképzési kötelezettség, ami szerint a kreditpontokat pont ugyanúgy kell megszerezni, mintha már rendelkezne regisztrációval! 2022. január 1-jétől hatályos változás, hogy az előzetes továbbképzési kötelezettség teljesítésénél már nem vehetőek figyelembe a szakmai szervezeti tagságért és a szakmai kiadvány vásárlásáért járó kreditpontok.

Továbbképzési kötelezettség alóli kimentési kérelem

A kimentési kérelem akkor fogadható el, ha a kérelmező
nyilatkozik arról, hogy minden tőle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, és

 • csatolja a kimentési kérelmet megalapozó dokumentumokat, valamint
 • a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végezte a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, és
 • nem nyújtott éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló vagy összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére irányuló szolgáltatást.

2022. január 1-jétől hatályos változás, hogy az előzetes továbbképzési kötelezettség teljesítésének mulasztásakor nem lehet kimentési kérelmet előterjeszteni.

A regisztrációval összefüggő valamennyi kérelem esetében a szaktárca jogosult eljárni:
Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály, Felügyeleti Osztály
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
E-mail: szakkepzes@pm.gov.hu

Fontos változás a korábbi szabályozásban

 

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételével (a köznyelvi szóhasználatban: a mérlegképes regisztrációval) kapcsolatban jelentős változások történtek a vonatkozó kormányrendelet 2018. január 1-jén hatályba lépett módosításai alapján.

Hatályukat vesztették a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) kormányrendelet azon rendelkezései, amelyek alapján valamely egyetemi vagy főiskolai diploma szerinti szakképzettséget – a nyilvántartásba vétel szempontjából – egyenértékűnek lehetett minősíteni a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel. E szabályok eltűnésével – a megelőző 15 év gyakorlatával ellentétben – jelenleg diploma alapján már nem lehet bekerülni a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába, csak mérlegképes könyvelői végzettség vagy könyvvizsgálói végzettség alapján.

A fentiekre tekintettel minden, diploma alapján mérlegképes regisztrációt tervező számviteli szakembernek a nyilvántartásba vételi kérelmét még a 2017. év vége előtt be kellett nyújtania a nemzetgazdasági miniszterhez, eleget téve a nyilvántartásba vétel feltételeinek, többek között az előzetes továbbképzési kötelezettség teljesítésének.

Azok, akik diplomájuk alapján 2017. december 31-ig hatályos rendelkezéseknek megfelelően bekerültek a könyvviteli szolgáltatást végzők regiszterébe, a Rendelet 11/A. § (9) bekezdése szerint 2018. január 1-jét követően is jogosultak könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére, tehát az egyenértékűségre vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezésével nem szűnt meg tevékenységi engedélyük (regisztrációjuk).

Felmerülhet a kérdés, hogy mi történik azokkal, akik korábban diplomájuk alapján kerültek be a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába, de valamely okból törli őket a hatóság (pl. a továbbképzési kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt). Vajon nekik meg kell-e szerezniük a mérlegképes könyvelői bizonyítványt az ismételt nyilvántartásba vételhez. A Rendelet hatályos, 11/A. § (8) bekezdésének megfelelően erre nincs szükség, hiszen „ha a 2017. december 31-e előtt hatályos előírások szerint a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel – az engedélyezés szempontjából – egyenértékűnek minősített oklevél alapján nyilvántartásba vett személy könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyének visszavonására kerül sor, a számviteli törvény 151. § (7) bekezdése alapján benyújtott újbóli nyilvántartásba vételi kérelem esetén a korábbi nyilvántartásba vételi eljárás során egyenértékűnek minősített oklevél az új eljárásban is egyenértékűnek minősül.”

 

Az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők továbbképzésére vonatkozó, 2022. január 1-jével módosított szabályok

 

Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői nyilvántartásoknál figyelembe veendő továbbképzési szabályokat az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet tartalmazza, ami 2020. január 1-jétől több ponton jelentősen módosult.

 

A 2019. december 31-ig hatályos rendelkezések szerint a továbbképzési időszak ötéves ciklusokra tagolódott. Az első továbbképzési ciklus a nyilvántartásba vételről szóló hatósági igazolvány (regisztrációs igazolvány) kiállításának napjával kezdődött, és egy-egy továbbképzési időszakon belül legalább 3, illetve 4 évben kötelező volt szakmai továbbképzésen részt venni.

 

A 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adószakemberek (adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők) megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszaka – függetlenül a teljesített továbbképzési évek és a megszerzett kreditpontok számától – 2019. december 31-ével lezárult, és az alábbiakban részletezett szabályoknak megfelelően 2020. január 1-jétől új továbbképzési évük kezdődik. A továbbképzési időszak lezárásával kapcsolatban a továbbképzésre kötelezetteknek nincs teendőjük (pl. bejelentési, igazolásmegküldési kötelezettség).

 

A 2020. január 1-jétől hatályos rendelkezések szerint a továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vett adószakembert – hasonlóan a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez – a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli.

A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart, tehát megegyezik a naptári évvel. Akit 2021-ben (vagy azt megelőzően) vett nyilvántartásba a hatóság, annak idén december 31-ig szakmai továbbképzésen kell részt vennie, a 2022-ben regisztráltaknak – akár az év elején, akár az év végén kerülnek a hatósági regiszterbe – először 2023-ban lesz ilyen kötelezettségük.

A regisztrált személy a továbbképzési kötelezettségét kreditpontok megszerzésével teljesítheti. E kreditpontokat jellemzően a pénzügyminiszter által minősített képzésen való részvétellel lehet szerezni, de kisebb részben szakmai szervezeti tagsággal is gyűjthető kredit.

A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettségének teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program − ideértve annak elektronikus változatát is − csak egyszer jogosít kreditpontra.

2020. január 1-jétől élnek az ún. előzetes továbbképzési kötelezettségre vonatkozó szabályok. Ez azt jelenti, hogy a hatósági nyilvántartásba való felvételét kérőnek már a kérelem benyújtását megelőzően is továbbképzésen kell részt vennie, és igazolnia szükséges, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban e kötelezettségét (20 kreditpont összegyűjtése) teljesítette.

A résztvevőnek – a korábbi gyakorlattól eltérően – nem kell külön bejelentenie a szaktárca felé, hogy teljesítette a továbbképzést. A továbbképzés teljesítését, illetve a továbbképzésen részt vevő személyek adatait a továbbképző szerv küldi meg a hatóság felé, hasonlóan a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez.  

Regisztrált személyek esetében a képzési programokon való részvétellel megszerezhető kreditpontok mellett legfeljebb 2 kreditpont számítható be az éves továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett személy – a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésénél minősített – szakmai szervezet tagja. A szakmai szervezeti tagságért adható kreditpont a továbbképzésre kötelezett továbbképzési kötelezettségébe a szakmai szervezet bejelentése alapján számítható be, e kreditpontot a továbbképzésre kötelezett közvetlenül a hatóságtól nem igényelheti. 2022. január 1-jétől hatályos változás, hogy az előzetes továbbképzési kötelezettség teljesítésénél nem vehetők már figyelembe a szakmai szervezeti tagságért járó kreditpontok, és az előzetes továbbképzési kötelezettség teljesítésének mulasztásakor nem lehet kimentési kérelmet előterjeszteni.

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztrációról szóló, 2017. december 31-ig kiadott hatósági igazolványok érvényessége – annak ellenére, hogy azokat hajdan a hatóság határozatlan időre bocsátotta ki – 2020. december 31-én lejárt. A lejárt igazolványok kötelező cseréjét a  szaktárcánál kezdeményezhetik az érintettek, mivel a régiek tevékenységi jogosultságot nem alapoznak meg. A 2018. január 1-jétől kibocsátott hatósági igazolványok már csak a kiállítás napját követően 10 évig érvényesek.

 

 

 

A könyvvizsgálói továbbképzés részletes szabályairól a Magyar Könyvvizsgálói Kamara oldalán érhető el részletes tájékoztatás.

 

Közszolgálati kreditpontra minősített programjaink

 Az Oktatási Központ által szolgáltatóként megvalósított képzések programtulajdonosa a
Pénzügyminisztérium.

 A mérlegképes kötelező továbbképzés 16 órás államháztartási szakterületen szervezett képzéseivel az Oktatási Központ hallgatói 2023-ban is szerezhetnek közszolgálati kreditpontokat:

 • PM-2417-1802-BS

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen, valamint a számviteli környezet változásának egyes kérdései - 2023 belső, nem minősített
14 tanulmányi pont

 • PM-2416-1802-BS

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen, valamint a számviteli környezet változásának egyes kérdései - 2023 (e-learning) belső, nem minősített
11 tanulmányi pont

  

A közszolgálati kreditpontra minősített továbbképzésekre való jelentkezés menete

A közszolgálati kreditpontra minősített képzések lebonyolítására csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülhet sor.

 • Első lépésként a közszolgálati kreditpontok gyűjtésére kötelezett kormánytisztviselőnek, illetve köztisztviselőt foglalkoztató költségvetési szervnek fel kell vennie a képzési programot az éves képzési tervébe. (Év közben minősítésre kerülő programok az éves képzési terv módosításával kerülhetnek felvételre.) Ennek érdekében kérjük, hogy forduljon bizalommal az önt foglalkoztató költségvetési szerv képzési referenséhez.
 • Azt követően, hogy a képzés a költségvetési szerv éves képzési programjába felvételre került, a képzésre kötelezett kormánytisztviselők, köztisztviselők egyénileg tudnak jelentkezni az Nemzeti Közszolgálati Egyetem online felületén a részvételt megelőzően a megadott nyilvántartási számú programhoz tartozó képzési események egyikére. Közszolgálati kreditpontot biztosító programjaink a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése keretében érhetőek el. E képzéshez szigorú dokumentációs előírások kapcsolódnak, így az NKE oldalán megadott adatokon túl – melyek kizárólag a közszolgálati kredit igénybevételéhez kapcsolódnak –, továbbiakra is szükségünk van.

Jelentkezése regisztrálásához ezért a képzést megelőzően az Oktatási Központ saját adatlapjának kitöltése is feltétlenül szükséges ugyanarra a képzési csomagra vonatkozóan, amelyre az NKE oldalán is jelentkezett. Jelentkezését honlapunkon keresztül, on-line formában várjuk.

A képzés részletes tudnivalóiról a tájékoztatást (kontakt képzés esetén pl. pontos helyszín, időbeosztás) az Oktatási Központ részére elküldött jelentkezésének feldolgozását követően küldjük meg önnek e-mailben. A képzés díjáról elektronikus számlát állítunk ki, amelyet a a hallgatói fiókjából tölthet le. Elektronikus számla tudnivalói

A továbbképzéssel kapcsolatban az Oktatási Központ munkatársai készséggel állnak rendelkezésére, az NKE felületén történő jelentkezés kapcsán az egyetem vizsgaközpontjának elérhetőségein kérhet tájékoztatást.

További tudnivalók a közszolgálati továbbképzésről

IFRS szakterületi tantermi és távoktatási anyagainkkal CPD kreditpontok gyűjthetőek.

Útmutató a CPD-hez»

CPD pontok gyűjtése»

 

Az új ügyvédi törvénynek (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény) 2018. január 1-jén lépett hatályba az a rendelkezése, amelynek értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítése kapcsán a Magyar Ügyvédi Kamara országos illetékességgel gondoskodik a képzési helyek akkreditációjáról és a képzési események nyilvántartásba vételéről. A továbbképzés részletes szabályai – a többször módosított – az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzatban találhatóak.


 A továbbképzésre kötelezettek köre:


•    ügyvédek,
•    alkalmazott ügyvédek,
•    kamarai jogtanácsosok,
•    az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászok és
•    alkalmazott európai közösségi jogászok.


Az ügyvédi továbbképzés részletes szabályairól a Magyar Ügyvédi Kamara oldalán érhető el részletes tájékoztatás, és ugyanitt érhető el az a jelentkezési felület is, amivel az Oktatási Központunk által működtetett elektronikus továbbképzési rendszer útján térítésmentesen igénybe vehető távoktatási anyagokat érik el.

tagdíjmentes csatlakozás -  díjmentes és díjkedvezményes szolgáltatások

 

könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők,
valamint könyvvizsgálók számára

  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. (a továbbiakban: Oktatási Központ) által működtetett Kredit Klubba a 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján szakmai továbbképzésre kötelezettek, illetve a kamarai tag könyvvizsgálók [1] kérhetik felvételüket.

 

A klubtagság feltételei

 

A Kredit Klubba tagként az Oktatási Központ honlapján, az www.mkvkok.hu weblapon lehet tagdíjmentesen regisztrálni/bejelentkezni

 • adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői,
 • könyvviteli szolgáltatói (mérlegképes könyvelői), illetve
 • könyvvizsgálói

szakterületeken továbbképzési kötelezettséggel rendelkezőknek (a továbbiakban: klubtagok).

A megfelelő szakmaiság, az ismeretek folyamatos karbantartása érdekében a klubtagok vállalják, hogy ugyanazon továbbképzési ágon* évente legalább 12 kreditpontot szereznek az Oktatási Központnál szakmai ismereteik frissítéséhez, azok szinten tartásához.

A klubtagok a tagsággal elfogadják az Oktatási Központ adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat.

  

A Kredit Klub szolgáltatásai

 

 • Továbbképzésbe beszámítható 2 kreditpont a regisztrált mérlegképes könyvelőknek és adószakembereknek

A Kredit Klub minősített szakmai szervezet, így azok a klubtag regisztrált könyvviteli szolgáltatást végzők (mérlegképes könyvelők), illetve adószakemberek (adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők), akik az adott évben 3 hónapot meghaladóan és az év utolsó napján is tagjai a Klubnak, a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzési rendszerében, illetve az adószakemberek továbbképzési rendszerében az adott továbbképzési évre vonatkozóan 2 kreditpontra jogosultak.

 • Díjkedvezmény szakmai rendezvényen

A klubtagok – évente egy alkalommal – az Oktatási Központ Adókonferencia című rendezvényére való jelentkezésük esetén – amennyiben a tárgyévben, a konferenciára való jelentkezésükig az Oktatási Központtól ugyanazon továbbképzési ág* tekintetében legalább 10 kreditpontnyi szakmai továbbképzésre, rendezvényre vonatkozó szolgáltatást rendeltek meg (ide nem értve a köztestületi finanszírozás mellett igénybe vett képzési, továbbképzési programokat), a személyes részvétellel megvalósuló konferencia részvételi díjából 20% kedvezményre jogosultak. Ez a kedvezmény más kedvezménnyel összevontan nem érvényesíthető, így az Adókonferenciának az „összes szükséges mérlegképes kreditpont” csomag részeként való igénybevételére sem vonatkozik.

*Az egyes továbbképzési ágak:

 1. mérlegképes könyvelői,
 2. adótanácsadói,
 3. adószakértői,
 4. okleveles adószakértői,
 5. könyvvizsgálói.
 • Internetes felület kreditpontok nyilvántartására

A klubtagok továbbképzési kötelezettségének teljesítését és nyomon követését könnyíti meg a kreditfigyelő rendszer. Minden klubtag egyéni internetes felhasználói felületet kap, ahol egyszerűen nyomon követheti a továbbképzési időszak alatt az Oktatási Központnál összegyűjtött kreditpontjait[2].

 • Tájékoztatás kreditpontos továbbképzési programokról

A többnyire konzultációval is egybekötött, kreditpontot érő szakmai rendezvényekről a klubtagok az Oktatási Központ képzési hírlevele útján írásos értesítést kapnak a regisztrációban megadott e-mail címükre. Az Oktatási Központ a programok felépítésekor gondot fordít arra is, hogy egyszerre akár adótanácsadóként, adószakértőként, okleveles adószakértőként, könyvviteli szolgáltatóként (mérlegképes könyvelőként) és könyvvizsgálóként is kreditpontokat szerezhessenek klubtagjai.

 • Szakmai hírlevél

A klubtagok e-mail címükre a pénzügyi-számviteli, adózási terület aktuális kérdéseit feldolgozó ingyenes szakmai hírlevelet kapnak, a szakterületet érintő változásokról való értesülés okán.

  

A klubtagság megszűnése

 

A klubtagság megszűnik:

a) lemondással, – a klubtag lemondó nyilatkozata Oktatási Központtal történő írásbeli közlésével,

b) a tárgyévet követő napon, amennyiben a klubtag a tárgyévben nem szerzett az Oktatási Központnál legalább 12 kreditpontot szakmai továbbképzésen, rendezvényen való részvétellel (tantermi vagy távoktatási képzési formában),

c) a tag halálával.

Az Oktatási Központ a klubtagság b) pont szerinti megszűnéséről a megszűnést követő 60 napon belül a hallgató fiókján keresztül értesíti a korábbi klubtagot.

A tervezett továbbképzése időpontjától függetlenül regisztráljon mielőbb a Kredit Klubba, s élvezze annak előnyeit!

  

Ha még nem regisztrált a honlapunkon
(nincs felhasználó neve és jelszava)
itt jelentkezhet a Kredit Klubba:

 

Ha már regisztrált a honlapunkon
(rendelkezik felhasználó névvel és jelszóval)
a Kredit Klubba itt jelentkezhet:

 

  

[1] A könyvvizsgálók társaságunknál megszerzett kreditpontjait tartjuk nyilván. A teljes továbbképzési kötelezettség teljesítése a már megszokott módon a Magyar Könyvvizsgálói Kamara helyi szervezeteinél teljes körűen nyomon követhető.

 

 

A távoktatási csomagot vagy egy-egy távoktatási modult a Továbbképzések menüpont alatt rendelheti meg. Jelentkezését az egyes távoktatási képzések leírása alatt, a Jelentkezem gomb megnyomásával küldheti el. Itt először regisztrálnia kell oldalunkon vagy be kell lépnie a regisztrációkor megadott e-mail címével és kapott jelszavával.

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK

1. Távoktatási csomag („Összes szükséges mérlegképes kreditpont” csomag*)

A csomag tartalma a teljes távoktatási kínálatból szabadon kiválasztható 6 filmegységnyi előadás (1 filmegység általában 4 oktatási órányi, 4x45 percnyi előadás - az egyes tananyagok filmegységértékét a kínálati listában feltüntettük).

A megtekinteni kívánt előadásokat a vásárlást követően, egyéni ütemezésben választhatja ki és tekintheti meg.

A távoktatási csomag ára:

22.900 Ft (áfamentes képzés)

*A csomag a mérlegképes továbbképzés kreditpontjainak megszerzésére vonatkozó szabályok figyelembevétele esetén biztosítja az összes szükséges mérlegképes kreditpontot!

2. Önálló távoktatási előadás

Távoktatási anyagainkat darabonként is megvásárolhatja, amennyiben csak egy adott előadás iránt érdeklődik, vagy ha a csomagban kínált 6 filmegységnyi előadást már igénybe vette.

Árak:

4x45 perces előadás - 7.500 Ft (áfamentes képzés)

12x45 perces előadás - 16.000 Ft (áfamentes képzés)

Adóváltozásokat bemutató előadásaink (4x45 perc) ára - 9.500 Ft/db (áfamentes képzés)

Fizetés menete

A képzési díj befizetéséhez jelentkezéskor díjbekérő készül. A bizonylatot honlapunkhoz kapcsolódó saját felhasználói fiókjában a Hallgatói Információs Portálra (HIP) történt belépést követően a Kiegyenlítetlen számlák, díjbekérők menüpontban éri el. A képzés díját átutalással vagy bankkártyával rendezheti.

A befizetésről elektronikus számla készül, papír alapú számlát nem küldünk. Tudnivalók az elektronikus számláról

Hozzáférés

Sikeres bankkártyás fizetés esetén azonnal hozzáférést kap a választott elektronikus tananyag(ok)hoz, átutalással rendezett fizetéskor a hozzáférési jogosultságot a befizetés feldolgozását követően - kb. 1-2 munkanap - kapja meg. A megrendelt előadás(ok) elérhetőségéről e-mailben tájékoztatjuk. A távoktatási anyaghoz/anyagokhoz honlapunkon (HIP) történt belépést követően férhet hozzá.

Amennyiben a távoktatási csomagot rendelte meg, teljes távoktatási kínálatunkból választhat szabadon 6 filmegységnyi előadást. A képzési időszak kezdetén néhány előadás még nem érhető el (előkészületben lévő, vagy az év közi esetlegesen felmerülő jogszabályi változások kapcsán készülő filmek), de megjelenésüket követően ezek is automatikusan bekerülnek a választható anyagok közé. Az előadásokból mindaddig választhat, míg mind a 6 filmegységet fel nem használta. Fontos tudnivaló, hogy az anyag megnyitásával eggyel csökken a választható előadások száma akkor is, ha csak beletekintés céljából indította el a filmet. (Az első ellenőrző kérdésig azonban a filmet a rendszerben "eldobhatja", s lehetősége nyílik arra, hogy helyette új anyagot válasszon.)

Ha önálló modult vásárolt, a HIP felületen kizárólag a választott tananyag lesz elérhető.

 • Operációs rendszer: Windows vista, Windows 7, 8 és 10, Linux, Macintosh
 • Böngésző: Chrome 40.0-tól, Firefox 42.0-tól, Internet Explorer 11.0-tól, Opera 35.0-tól
 • Internet sávszélesség: minimum 1,5 mb/sec

A távoktatási előadásokhoz csak a honlapon történő regisztrációval lehet hozzáférni. Az anyagok kizárólag online formában érhetőek el, más módon való megtekintésre (pl. letöltés) nincs lehetőség, a képzés teljesítését csak az online felületen regisztrálja a rendszer.

photo
„Összes szükséges mérlegképes kreditpont” csomag
Tanteremben és távoktatásban
Megrendelem »»