Mérlegképes könyvelők továbbképzési rendszere

Tájékoztató
a regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének rendjéről és a regisztrált könyvelőket érintő egyéb, 2022. január 1-jétől hatályos jogszabályi változásokról

 

Kreditpontos rendszer a kötelező továbbképzésben

 

A kreditpontos kötelező továbbképzésről szóló jogszabály 2012 decemberében jelent meg a 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet módosításával.

A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart. A regisztrált mérlegképes könyvelőknek ezen időszak alatt – évente – legalább 16 kreditpontot kell összegyűjteniük. E kreditpontok az alábbi módokon szerezhetőek meg:

1. Képzésben való részvétellel

2. Szakmai szervezeti tagsággal (max. 2 kreditpont, csak regisztráltak számára)

 

1. Képzéssel megszerezhető kreditpontok

 Általános szabály, hogy a továbbképzési évben az előírt legalább 16 kreditpontból mindenkinek

 • 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített továbbképzési program alapján,
 • 4 kreditpontot a könyvelő regisztrációjával érintett szakterületen 

kell megszereznie.

Fontos, hogy

 • a fent részletezett kreditpontok csak képzésben való részvétellel szerezhetőek meg,
 • akinek a regisztrációja több szakterületre vonatkozik, annak valamennyi szakterületre vonatkozóan külön-külön meg kell szereznie a 4 szakterületi kreditpontot,

Államháztartási szakterületen regisztráltak részére továbbra is központi tematika alapján kidolgozott képzési program biztosít kreditpontokat.

A képzés teljesíthető hagyományos (tantermi) vagy elektronikus (távoktatási) formában.

Az egyes képzők programjainak kreditpont értékét ún. kreditpont-minősítési eljárás során állapítja meg a szaktárca. Az így minősített programok a Kormányzati Portálon is közzétételre kerülnek, megjelölve azok:

 • szakterületi besorolását → vállalkozási, államháztartási, egyéb szervezeti (nonprofit), pénzügyi (pénzintézeti), IFRS
 • témakör szerinti besorolását → számviteli, vagy nem számviteli
 • kreditpont-értékét
 • oktathatóságának időszakát.

A képzéssel megszerzett kreditpontokról a képző intézménynek kell adatot küldenie a hatóságnak, de a képzésekről kiállított igazolásokat a résztvevőknek is gondosan meg kell őrizniük, hiszen az esetlegesen felmerülő adminisztrációs problémák okán a könyvelőknek is szükség szerint igazolni kell tudniuk a kötelezettségük teljesítését.

Aktuális továbbképzési kínálatunkról honlapunkon részletes információkat talál.

A képzésen való részvételen túl ­– a már regisztrált személyek számára - lehetőség nyílik további kreditpontok szerzésére szakmai szervezeti tagsággal.

 

2. Szakmai szervezeti tagság

A regiszterben már szereplő személyek közül 2 kreditpontra jogosult – a rendeletben meghatározott feltételek szerint – a minősített szakmai szervezet tagja (ha ennek a szervezetnek a továbbképzés évében 3 hónapot meghaladóan és még az év utolsó napján is tagja). Ezzel a lehetőséggel élve továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a kötelezettség teljesítésébe.

A szakmai szervezet a tagságról igazolást állít ki tagja részére, valamint a tag hozzájárulása esetén – a továbbképzési évet követő január 31-éig – a tagság igazolásához szükséges adatokat bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. A szakmai szervezeti tagságért adható kreditpont a továbbképzésre kötelezett továbbképzési kötelezettségébe a szakmai szervezet bejelentése alapján számítható be, e kreditpontot a továbbképzésre kötelezett közvetlenül a hatóságtól nem igényelheti.

Minősített szakmai szervezetünkről a Kredit Klubról itt tájékozódhat.

A regisztrált mérlegképes könyvelőket érintő egyéb változások

Továbbképzési kötelezettség a regisztráció érdekében

Továbbképzési kötelezettség kapcsolódik a regisztrációs kérelem benyújtásához is (előzetes továbbképzési kötelezettség). A képzési kötelezettségnek a regisztráció iránti kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kell eleget tenni a kérelemben megjelölt szakterületnek megfelelően.

Fontos tudnivaló, hogy 

 • új felvételi kérelem benyújtása,
 • törlést követő újbóli regisztráció, valamint
 • új szakterületre történő felvétel

esetén is fennáll az előzetes továbbképzési kötelezettség, ami szerint a kreditpontokat pont ugyanúgy kell megszerezni, mintha már rendelkezne regisztrációval! 2022. január 1-jétől hatályos változás, hogy az előzetes továbbképzési kötelezettség teljesítésénél már nem vehetőek figyelembe a szakmai szervezeti tagságért és a szakmai kiadvány vásárlásáért járó kreditpontok.

Továbbképzési kötelezettség alóli kimentési kérelem

A kimentési kérelem akkor fogadható el, ha a kérelmező
nyilatkozik arról, hogy minden tőle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, és

 • csatolja a kimentési kérelmet megalapozó dokumentumokat, valamint
 • a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végezte a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, és
 • nem nyújtott éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló vagy összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére irányuló szolgáltatást.

2022. január 1-jétől hatályos változás, hogy az előzetes továbbképzési kötelezettség teljesítésének mulasztásakor nem lehet kimentési kérelmet előterjeszteni.

A regisztrációval összefüggő valamennyi kérelem esetében a szaktárca jogosult eljárni:
Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály, Felügyeleti Osztály
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
E-mail: szakkepzes@pm.gov.hu

Fontos változás a korábbi szabályozásban

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételével (a köznyelvi szóhasználatban: a mérlegképes regisztrációval) kapcsolatban jelentős változások történtek a vonatkozó kormányrendelet 2018. január 1-jén hatályba lépett módosításai alapján.

Hatályukat vesztették a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) kormányrendelet azon rendelkezései, amelyek alapján valamely egyetemi vagy főiskolai diploma szerinti szakképzettséget – a nyilvántartásba vétel szempontjából – egyenértékűnek lehetett minősíteni a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel. E szabályok eltűnésével – a megelőző 15 év gyakorlatával ellentétben – jelenleg diploma alapján már nem lehet bekerülni a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába, csak mérlegképes könyvelői végzettség vagy könyvvizsgálói végzettség alapján.

A fentiekre tekintettel minden, diploma alapján mérlegképes regisztrációt tervező számviteli szakembernek a nyilvántartásba vételi kérelmét még a 2017. év vége előtt be kellett nyújtania a nemzetgazdasági miniszterhez, eleget téve a nyilvántartásba vétel feltételeinek, többek között az előzetes továbbképzési kötelezettség teljesítésének.

Azok, akik diplomájuk alapján 2017. december 31-ig hatályos rendelkezéseknek megfelelően bekerültek a könyvviteli szolgáltatást végzők regiszterébe, a Rendelet 11/A. § (9) bekezdése szerint 2018. január 1-jét követően is jogosultak könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére, tehát az egyenértékűségre vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezésével nem szűnt meg tevékenységi engedélyük (regisztrációjuk).

Felmerülhet a kérdés, hogy mi történik azokkal, akik korábban diplomájuk alapján kerültek be a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába, de valamely okból törli őket a hatóság (pl. a továbbképzési kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt). Vajon nekik meg kell-e szerezniük a mérlegképes könyvelői bizonyítványt az ismételt nyilvántartásba vételhez. A Rendelet hatályos, 11/A. § (8) bekezdésének megfelelően erre nincs szükség, hiszen „ha a 2017. december 31-e előtt hatályos előírások szerint a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel – az engedélyezés szempontjából – egyenértékűnek minősített oklevél alapján nyilvántartásba vett személy könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyének visszavonására kerül sor, a számviteli törvény 151. § (7) bekezdése alapján benyújtott újbóli nyilvántartásba vételi kérelem esetén a korábbi nyilvántartásba vételi eljárás során egyenértékűnek minősített oklevél az új eljárásban is egyenértékűnek minősül.”