Számvitel 2020 – feladatok és lehetőségek

Vissza a szakmai cikkekhez
Számvitel 2020 – feladatok és lehetőségek
2020. január 29. 0:00
A számviteli törvény 2020-tól hatályos módosítása hoz néhány jelentősnek mondható változást. Az új előírások elsődleges célja továbbra is, hogy közelítsék a magyar számviteli szabályokat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokhoz. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt 2019-ben kihirdetett módosításai a 2019. évi LXXIII. törvény - az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (megjelent a Magyar Közlöny 128. számában, 2019. július 23-án), a 2019. évi C. törvény - a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról (megjelent a Magyar Közlöny 201. számában, 2019. december 12-én), illetve a 2019. évi CXII. törvény - a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről (megjelent a Magyar Közlöny 206. számában, 2019. december 17-én) módosította. A módosítások indokaként egyrészt a megváltozott jogszabályi környezet következtében megjelenő korrekciós igényeket, másrészt a gyakorlatban felmerült problémák megoldásának szükségességét jelölhetjük meg. A módosítások 2020. január 1-jén léptek hatályba, azonban egyes esetekben azokat már a 2019. évi beszámolók összeállításánál is alkalmazni lehet.

 

 • Egyéni vállalkozó által alapított egyéni cég, illetve korlátolt felelősségű társaság

Módosult az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv. (Ev. tv.) Az egyéni vállalkozó általi egyéni cég, illetve korlátolt felelősségű társaság alapítás lehetősége gazdasági tartalmát tekintve az egyéni vállalkozói tevékenység sajátos továbbfolytatásának tekinthető, és a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozik. Ezért az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerint alapított egyéni cégnek és korlátolt felelősségű társaságnak az alapítása időpontjával a bevételi nyilvántartásból a számviteli törvény hatálya alá visszakerülő vállalkozásokra vonatkozó nyitómérleg összeállítási szabályainak megfelelő nyitó mérleget kell készítenie azzal, hogy a nyitó mérlegbe felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval nem kell ellenőriztetni. (Mivel a polgári jog szabályai korlátolt felelősségű társaság esetén alapesetben nem követelik meg a nem pénzbeli hozzájárulás könyvvizsgáló általi felülvizsgálatát, az előírt nyitó mérlegre sem indokolt a könyvvizsgálói ellenőrzés előírása.)

 

 • Szerződés elszámolási egysége

Új fogalom a szerződés elszámolási egysége, amely kizárólag akkor alkalmazható, ha a vevő meghatározhatja a termék vagy szolgáltatás jellemzőit. Abban az esetben, ha a vevőnek csak korlátozott képessége van a befolyásolására, - pl opciókból választ -, nem felel meg a fogalomnak. Jogilag - a szerződés felek által meghatározott tárgya alapján - egy egységet képező - a megrendelővel kötött, a megrendelő által meghatározott jellemzőkkel rendelkező termék vagy szolgáltatás létrehozására és értékesítésére vonatkozó - szerződés egésze esetén alkalmazható (a szerződés összes részteljesítése, összes teljesítési kötelme együttesen, függetlenül attól, hogy a szerződés egy vagy több részteljesítést, teljesítési kötelmet tartalmaz). Az előírások nem csak egyetlen szerződés esetében, de az alábbi feltételek teljesülése esetén szerződések egy csoportjánál is alkalmazhatóak:

 • a szerződések csoportjának feltételeit egyetlen csomagban tárgyalták,
 • a szerződések egymással annyira szoros kapcsolatban állnak, hogy valójában egy közös nyereséghányaddal rendelkező egyetlen projekt részeit képezik, és
 • a szerződések egyidejűleg, vagy egymást szorosan követően valósulnak meg.

 

A módosítás megkülönbözteti a teljesítési fok és a készültségi fok fogalmát:

 • teljesítési fok: a szerződés elszámolási egységére vonatkozóan elszámolandó nettó árbevétel meghatározásához alkalmazandó fogalom. Tartalmában a tényleges teljesítésnek a szerződés elszámolási egységére meghatározott mértéke, amely a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított - a számviteli politikában meghatározott módszer szerinti - arányát fejezi ki. Lehetséges módszerei:
  • az elvégzett munka felmerült költségeinek a szerződéses munka becsült összes költségéhez viszonyított aránya;
  • az elvégzett munka felmérése; vagy
  • a szerződéses munka egy fizikai részének teljesítése.
 • készültségi fok: a - nem a megrendelő, hanem a vállalkozó által meghatározott jellemzőkkel rendelkező - saját termelésű készlet közvetlen önköltségének a meghatározása (a befejezetlen termelés norma szerinti közvetlen önköltségének meghatározása, illetve a saját termelésű készletek értékelése) során alkalmazott fogalom.

 

Elszámolásra vonatkozó előírások:

 • A szerződés elszámolási egységének a teljesítésével arányosan (a teljesítési fok arányában) kell elszámolni a nettó árbevételt, és az adott teljesítési fokhoz felmerült költségeket, ráfordításokat. Ha a feltételek és körülmények változatlanok, akkor egy többéves projekt esetén az egyes üzleti években azonos lesz az árbevétel-arányos nyereség (nyereséghányad), amely a szerződés elszámolási egysége egészének nyereségét tükrözi. A feltételek és körülmények (például szerződésmódosítás, az összes szerződéses költség összegére, a teljes szerződéses árbevétel összegére vonatkozó becslés) változásának hatása a változás üzleti évében kerül elszámolásra.
 • A szerződés elszámolási egységének ellenértékéből az előző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben együttesen árbevételként elszámolt összeg meg kell, hogy egyezzen a szerződés elszámolási egysége - általános forgalmi adót nem tartalmazó - teljes szerződéses ellenértékének a teljesítési fok arányában meghatározott összegével.
 • A szerződés elszámolási egységéhez kapcsolódóan befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, továbbá félkész vagy késztermék a kapcsolódó árbevétel elszámolásáig (amely nem feltétlenül esik egybe a számlázással) mutatható ki készletként. Az elszámolási szabályból következően - és mivel a fordulónapon a teljesítési foknak megfelelő árbevétel elszámolásra kerül - a szerződés elszámolási egységéhez kapcsolódóan befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, továbbá félkész vagy késztermék csak az évközi időszakokban szerepelhet a könyvelésben, a mérleg fordulónapján a szerződés elszámolási egységéhez kapcsolódóan ilyen tételek nem mutathatók ki.
 • A szerződés elszámolási egysége - általános forgalmi adót nem tartalmazó - teljes szerződéses ellenértékének mérlegfordulónapi teljesítési fok arányában számított összege, valamint a szerződés elszámolási egységére már elszámolt árbevétel közötti különbözet aktív vagy passzív időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra az árbevétel növelésével vagy csökkentésével egyidejűleg.
  • Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a szerződés elszámolási egysége - általános forgalmi adót nem tartalmazó - teljes szerződéses ellenértékének mérlegfordulónapi teljesítési fok arányában számított összege azon részét, amely meghaladja a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban az előző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben együttesen elszámolt nettó árbevételt.
  • Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban az előző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben együttesen elszámolt nettó árbevételnek azt a részét, amely meghaladja a szerződés elszámolási egysége - általános forgalmi adót nem tartalmazó - teljes szerződéses ellenértékének mérlegfordulónapi teljesítési fok arányában számított összegét.
 • Értékesítés nettó árbevételét:
  • növeli az az összeg, amellyel a szerződés elszámolási egysége - általános forgalmi adót nem tartalmazó - teljes szerződéses ellenértékének teljesítési fok arányában számított összege meghaladja a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban elszámolt árbevételt,
  • csökkenti az az összeg, amellyel a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban elszámolt árbevétel meghaladja a szerződés elszámolási egysége - általános forgalmi adót nem tartalmazó - teljes szerződéses ellenértékének teljesítési fok arányában számított összegét.
 • Céltartalék hátrányos szerződésekből származó jövőbeni veszteségekre

 

Új előírás, hogy az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni - a szükséges mértékben - azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, - ideértve többek között a megkötött szerződésből vagy annak elszámolási egységéből várható veszteséget –, amelyek a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.

 

 • Jegyzett tőke változása

 

A tőkefelemelés időpontjának változását a cég a jövőben megadhatja, így változása nem a cégbírósági bejegyzéssel hatályosul. A tőkeemelés elsődlegesen gazdasági, gazdálkodási és nem jogi kérdés, így a változás időpontja tekintetében nem lehet jelentősége annak, mely napon jegyezte be a változást a cégbíróság. A tőkeemelés esetében a cég meghatározhatja a változás időpontját, ebből következően nem kizárt a jövőben a Ctv. szabályai figyelembevétele mellett az előre bejegyzés lehetősége sem.

A tőkeleszállítás egyes eseteiben (különösen a kötelező tőkeleszállítás) a cég a működésére vonatkozó kötelező előírások betartása érdekében dönt a cégbírósági tőkeleszállításról, vagyis nem tisztán gazdálkodási megfontolásról van szó. Más esetekben a hitelezővédelmi szempontok felülírják a fenti érveket, ezért tőkeleszállítás esetén a jövőben sem lehet megadni a változás időpontját (hatályát), hanem a változás időpontja továbbra is a tőkeleszállítás cégbíróság általi bejegyzésének napja lesz.

 

 • Tőkeemelés pótbefizetéssel

 

A tőkepótlás egyik rugalmas eszköze a pótbefizetés. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírja azt is, hogy a veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tulajdonosoknak kell visszafizetni, ugyanakkor azt sem tiltja, hogy a tulajdonosok a veszteség pótlására adott pótbefizetés összegéről véglegesen lemondjanak. A gyakorlatban erre vonatkozóan gyakran felmerül az igény, de a számviteli törvény eddig nem szabályozta ennek elszámolási metódusát és ez okozott némi jogbizonytalanságot.

A törvény új előírása szerint, ha a tulajdonos lemond a pótbefizetésből adódó követeléséről, akkor azt a tulajdonolt gazdasági társaságnál a lekötött tartalékból az eredménytartalékba kell átvezetni, a lemondás időpontjával.

 

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének „különbözetek” oszlopa tartalmazza a jogelőd gazdasági társaságnál a lekötött tartalékban kimutatott pótbefizetés összegéből az eredménytartalékba átvezetett összeget, ha a pótbefizetésből származó követeléséről az átalakulás során a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) lemond.

 

 • Egyösszegű értékcsökkenés

A korábban hatályos számviteli törvényi előírás a használatbavételkor (a beszerzéskor) egy összegben költségként elszámolható eszközök (vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök) értékhatárát 100 ezer forintban állapította meg. A törvény ezt az értékhatárt 200 ezer forintra módosítja, ami az újonnan beszerzett eszközök tekintetében jelentős adminisztrációs tehercsökkenést eredményez.

 

 • Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv. módosítása
  • A vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket ellenőriztetni kell:
   • felügyelőbizottsággal, ha a jogi személynél felügyelőbizottság működik,
   • könyvvizsgálóval, ha az átalakuló jogi személy a számviteli törvény előírása alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatra nem kötelezett társaságok átalakulása, egyesülése, szétválása esetén nem kötelező a tervezetek könyvvizsgálata. (Azonban ha egyesülésnél valamelyik jogelőd könyvvizsgálatra kötelezett, akkor mindegyik vagyonmérleg tervezetet kell könyvvizsgáltatni.) Ez tehát a korábbiakhoz képest szűkíti azon esetek körét, amikor a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket könyvvizsgáló hitelesíti. A könnyítés ugyanakkor itt meg is áll: az átalakulási törvény 11. §-ának új (2a) bekezdése szerint a végleges vagyonmérleget (és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárt) minden esetben könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni – azaz összességében könyvvizsgálóra ilyen esetekben mindig szükség lesz.
  • A létesítő okiratot minden esetben – a döntéshozó szerv jóváhagyását követően – a jogi személy vezető tisztségviselője írja alá, amely által biztosítható, hogy formai ok miatt az eljárás ne hiúsuljon meg akkor, ha valamely tag nem vesz részt a döntéshozatalban, illetve nem működik együtt a többi taggal.
  • Bejegyzés pontosításra került, eddig ugyanazzal a napi hatállyal törölték a jogelődöt és jegyezték be a jogutódot. Mivel nem létezhet egyszerre ugyanazon a napon a törölt és a bejegyzett jogi személy is, a jövőben:
   • az átalakulás napja: jogelőd törlése,
   • a törlést követő nap: jogutód bejegyzése.
 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

A törvény a köznevelés rendszerétől elkülönülő, az Szkt. szabályozási keretei között létrejött, az oktatási rendszeren belül önálló ágat képviselő szakképzési rendszer miatt szükséges elnevezések átvezetését tartalmazza. Ennek megfelelően módosul a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

 • Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatályon kívül helyezése

A bevételi nyilvántartást vezető EVA adóalanyok Tao., illetve KIVA adónem választása esetén kerültek vissza a Sztv. hatálya alá. Nyitómérleggel és nyitóleltárral kell a kettős könyvvitelt megnyitni, könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni, nem kell közzétenni a nyitómérleget (első üzleti év beszámoló előző év oszlopába kerül a nyitómérleg adata). A számviteli politikát és a szabályzatokat a visszatérést követő 90 napon belül el kell készíteniük, kivéve mikrogazdálkodói beszámolóra történő áttérés esetén.

 

Az új előírások – az egyéni vállalkozóval kapcsolatos előírások kivételével – 2020. január 1-jén léptek hatályba, azokat először a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet. A projekt elszámolásokra vonatkozó új előírásokat 2020. január 1-je előtt megkötött szerződésekre nem kötelező alkalmazni, de lehetséges. Az átmeneti szabályok ugyanakkor kimondják, hogy amennyiben a 2020. január 1-je előtt megkötött szerződésekre az új előírásokat alkalmazzák, akkor a szerződés elszámolási egységére vonatkozó, egymáshoz kapcsolódó módosításokat is egyidejűleg alkalmazni kell.

 

 

A cikk szerzői:

Dr. Füredi-Fülöp Judit és Várkonyiné Dr. Juhász Mária

a Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar egyetemi docensei

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatói

 

Kötelező kreditpontos továbbképzések, valamint vállalkozási mérlegképes könyvelői tanfolyamok az ország számos pontján.

 

 

A szerző(k)ről

Cikkei
Kiadványok ettől a szerzőtől
A költségvetési rend szerint gazdálkodók körében a belső ellenőrzés jelentősége felértékelődött. A pénzügyi és vagyoni folyamatok szabályszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése, majd a tapasztalatok, megállapítások vezetési szintre való visszakapcsolá
Már csak 9 db elérhető
1 750 HUF
Részletek

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!