Adószakemberek továbbképzési kötelezettsége

Vissza a szakmai cikkekhez
Adószakemberek továbbképzési kötelezettsége
2020. február 26. 0:00
Az Európai Unióval való jogharmonizáció részeként immár 12 éve engedélyhez, illetve az utóbbi években bejelentés teljesítéséhez kötött az adótanácsadói, adószakértői tevékenység. A bejelentési eljárás és a kapcsolódó továbbképzési kötelezettség területén az elmúlt években bekövetkező jogszabályváltozások alapján indokoltnak tűnik a szabályozás áttekintése. 1. A tevékenység bejelentése Az adószakemberek (adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők) tevékenységgyakorlásának 2016. január 1-jétől már nem hatósági engedélyeztetés, hanem az adótanácsadói, adószakértői tevékenység hatóság felé történő bejelentése a feltétele. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 248. § (1) bekezdése szerint a tevékenység végzésére irányuló szándékot az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását vezető szervezetnek (a pénzügyminiszter által vezetett szaktárca) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. tv.) szerint kell jelezni. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői tevékenységet akkor folytathat, ha legalább egy tagja vagy alkalmazottja az adótanácsadói, az adószakértői vagy az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosult.

Az Art. 249. § (1) bekezdése szerint az adótanácsadói, adószakértői, vagy okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosult bejelentést tevőkről hatósági nyilvántartást kell vezetni. Az adószakemberek e három csoportját három különböző hatósági regiszterben tartják nyilván.

Az Art. a hatósági nyilvántartásba való felvétel közös szabályait tartalmazza csak. A pénzügyminiszter az Art. 251. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a tevékenység gyakorlását bejelentő személyt nyilvántartásba veszi, amennyiben a kérelmező:

a) büntetlen előéletű,

b) nem áll gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakörnek megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és

c) rendelkezik az Art.-ben és az Art. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, szakképzettséggel és gyakorlattal, valamint megfelel az Art. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek.

 

Az egyes nyilvántartásoknál figyelembe veendő speciális szakmai követelményeket a 2020. január 1-jétől több ponton jelentősen módosult az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a tartalmazza.

A hatósági nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele

1. Adótanácsadók esetében, hogy a kérelmező rendelkezzen adótanácsadó szakképesítéssel;

2. Adószakértők esetében, hogy a kérelmező rendelkezzen

a) felsőfokú végzettséggel,

b) adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó és illeték szakon vagy adó, illeték és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, és

c) a b) pont szerinti szakképesítés megszerzését követően, a bejelentés benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett 3 éves szakmai gyakorlattal;

3. Okleveles adószakértők esetében, hogy a kérelmező rendelkezzen okleveles adószakértő szakképesítéssel.

 

A nyilvántartásba vételt végző Pénzügyminisztérium az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők számára a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hivatalból hatósági igazolványt állít ki.

 

2. Továbbképzési kötelezettség

 

Az Art. a megfelelő szakmai tudás biztosítása érdekében előírja, hogy az adószakemberek kötelesek a már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni. Ez teljességgel érthető, hiszen az adózás területén a vonatkozó jogszabályok évente akár többször is változnak, jogos tehát az igény, hogy e szakemberek folyamatosan kövessék ezeket a változásokat. Mindezek érdekében kötelező számukra a szakmai továbbképzés.

 

          2.1. Nyilvántartásba vétel előtti továbbképzés

 

A pénzügyminiszter által vezetett hatósági nyilvántartásba felvételét kérőnek 2020. január 1-jétől már a kérelem benyújtását megelőzően is továbbképzésen kell részt vennie, és igazolnia szükséges, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban továbbképzési kötelezettségét teljesítette.

 

          2.2. A nyilvántartásba vettek továbbképzése

 

A 2019. december 31-ig hatályos rendelkezések szerint a továbbképzési időszak ötéves ciklusokra tagolódott. Az első továbbképzési ciklus a nyilvántartásba vételről szóló hatósági igazolvány (regisztrációs igazolvány) kiállításának napjával kezdődött, és egy-egy továbbképzési időszakon belül legalább 3, illetve 4 évben kötelező volt szakmai továbbképzésen részt venni.

A 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adószakemberek megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszaka – függetlenül a teljesített továbbképzési évek és a megszerzett kreditpontok számától – 2019. december 31-ével lezárult, és az alábbiakban részletezett szabályoknak megfelelően 2020. január 1-jétől új továbbképzési évük kezdődik. A lezárult időszakra vonatkozóan a nyilvántartásban szereplő adószakembereknek nincsen adatszolgáltatási kötelezettségük sem a nyilvántartást vezető hatóság felé.

 

A hatályos rendelkezések szerint a továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vett adószakembert – hasonlóan a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez – a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli.

 

A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart, tehát megegyezik a naptári évvel. Akit 2019-ben (vagy azt megelőzően) vett nyilvántartásba a hatóság, annak idén december 31-ig szakmai továbbképzésen kell részt vennie, a 2020-ban regisztráltaknak – akár az év elején, akár az év végén kerülnek a hatósági regiszterbe – először 2021-ben lesz ilyen kötelezettségük.

 

A regisztrált személy a továbbképzési kötelezettségét kreditpontok megszerzésével teljesítheti. E kreditpontokat jellemzően a pénzügyminiszter által minősített képzésen való részvétellel lehet szerezni. A kreditpontok egy kisebb részét szakmai szervezeti tagság révén is össze lehet gyűjteni.

 

          2.1.1. Minősített képzések

 

Minősített képzést kizárólag a pénzügyminiszter által a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére jogosított szervezet (akkreditált szervezet) vagy a Korm. rendelet szerint minősített szervezet végezhet. Továbbképzésnek minősül a Pénzügyminisztérium szakértői bizottsága által minősített továbbképzési program.

(2020. január 1-jétől nem minősül továbbképzésnek a korábbi szabályok szerinti jogi vagy a gazdaságtudományi felsőfokú képzés lezárt féléve, a pénzügyi ágazati szakképesítés, az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés, valamint a doktori fokozat megszerzése.)

A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettségének teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program − ideértve annak elektronikus változatát is − csak egyszer jogosít kreditpontra.

 

Az akkreditált szervezetek nyilvános adatait, valamint a minősített továbbképzési programok adatait a szaktárca a Kormányzati Portálon teszi közzé, a továbbképzési program szakterületi (adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő) besorolásával és kreditpont-értékével, továbbá oktathatósági időszakával együtt. Az oktathatósági időszak azt jelenti, hogy csak az ebben az időszakban megtartott képzésen való részvétel alapján adható ki kreditpont-igazolás az érintettek számára. Fontos tehát, hogy az oktathatósági időszakon kívül azonos tematika mentén megrendezett továbbképzésen való részvétel nem ér kreditpontot!

A minősített képzéseket a továbbképző szervezetek hagyományos tantermi képzés és távoktatásos képzés formájában is szervezhetik. Az egyes képzők a fenti adatokat jellemzően közzéteszik a honlapjukon, amelyek alapján a továbbképzésre kötelezett személy összeállíthatja továbbképzési tervét a regisztrációs szakterületeinek és érdeklődésének megfelelően.

 

A szakmai képzésen való részvételt követően a továbbképző szervezet a továbbképzésen való részvételről igazolást ad ki a résztvevő részére, amely tartalmazza a továbbképzés időpontját és a megszerzett kreditpontokat. Elektronikus képzés esetén (távoktatási rendszerben) a továbbképzést végző szervezet az elektronikus képzési rendszeren keresztül, utólag nem szerkeszthető formátumban küldi meg a továbbképzésen résztvevő számára az igazolást.

A résztvevőnek – a korábbi gyakorlattól eltérően – nem kell külön bejelentenie a szaktárca felé, hogy teljesítette a továbbképzést, ezt a továbbképző szerv megteszi.

 

 

A szabályok szerint a hatóság csak abban az esetben keresi meg utólag a továbbképzés résztvevőjét a továbbképzés igazolása céljából, ha ellenőrzi a továbbképző szerv tevékenységét, vagy valamilyen adat, információ, illetve annak hiánya miatt feltételezi, hogy az adószakember nem vett részt továbbképzésen. (Ilyen lehet valamely adminisztrációs, informatikai rendellenesség, vagy pl. ha a továbbképzésen részt vevő személy aláírását illetően kétely támad.)

 

Az új továbbképzési szabályoknak való megfelelést az idei továbbképzési évre vonatkozóan egy átmeneti szabály is segíti. Azok a továbbképzésre kötelezettek, akik a megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszakukban, 2019. január 1-jét követően 2019. december 31-ig több mint 20 kreditpontot teljesítettek a továbbképzéseken való részvétellel, a 20 kreditponton felül teljesített kreditpontjaik beszámítását kérelmezhetik a nyilvántartásba vételt végző szervezettől a 2020. évi továbbképzésük teljesítésébe. A beszámítható többlet-kreditpontokról szóló igazolásokat, a beszámítási kérelemmel együtt, a továbbképzésre kötelezett személynek 2020. december 31-ig kell megküldenie a nyilvántartást vezető hatóságnak, a szaktárca Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatója szerinti módon.

 

         2.2.2. Szakmai szervezeti tagság

 

Legfeljebb 2 kreditpont számítható be az adott évi továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett személy a továbbképzési év során – a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/B. § (8)-(11) bekezdése szerinti – szakmai szervezet tagjaként jogosult a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken részt venni. Tag az a természetes személy, aki – vagy akinek a foglalkoztatója – a továbbképzési évben több mint 3 hónapon át és a továbbképzési év utolsó napján is tagja a szakmai szervezetnek. A szakmai szervezet, ha ehhez az érintett hozzájárul, a továbbképzési évet követő január 31-ig a tag adatait bejelenti a nyilvántartást vezető szervnek a kreditpont jóváírása érdekében.

A szakmai szervezeti tagságért adható kreditpont a továbbképzésre kötelezett továbbképzési kötelezettségébe a szakmai szervezet bejelentése alapján számítható be, e kreditpontot a továbbképzésre kötelezett közvetlenül a hatóságtól nem igényelheti.

 

         2.3. A nyilvántartásba vettek igazolványai

 

Az idei évben a továbbképzési kötelezettség teljesítésén felül a 2017. december 31-ét megelőzően nyilvántartásba vett adótanácsadóknak, adószakértőknek és okleveles adószakértőknek még egy jogszabályi előírást kell teljesíteniük. A Korm. rendelet szerint 2018. január 1-je után kiadott igazolványok érvényessége 10 év, az ezt megelőzően „visszavonásig” kiadott igazolványok érvényessége viszont 2020. december 31-én lejár. Fontos hangsúlyozni, hogy az érintettek regisztrációja változatlanul érvényes marad, tehát jogosultak a nyilvántartásuk szerinti tevékenység végzésre, azonban az igazolványukat cserélni szükséges. Az igazolvány csere hivatalból történik, így díjmentes, azonban a cserét az érintetteknek kell kezdeményezniük a régi igazolvány és egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép megküldésével a hatóság felé. Az igazolványcseréről a Kormányzati Portálon érhető el részletes tájékoztató anyag.

 

3. Továbbképzési kötelezettség elmulasztása

 

Amennyiben a regisztrált személy a továbbképzési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, és e mulasztását nem tudja kimenteni, akkor a szaktárca az adószakembert az adott tevékenység gyakorlásától eltiltja, és a nyilvántartásából törli. Az érintett a törlést követően akkor kérheti ismételten felvételét a regiszterbe, ha igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a – kérelemben megjelölt szakterületre előírt – továbbképzési kötelezettségét megfelelően teljesítette.

 

 

A cikk szerzői:

Kincses-Aigner Márta osztályvezető

PM, Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály Felügyeleti Osztálya, valamint

dr. Csoszánszky Zoltán oktatási igazgató

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.

 

Adótanácsadói képzéseinkkel, és kreditpontos kötelező továbbképzéseinkkel az egész országban tantermi, és 2020. áprilisától már távoktatási formában is várjuk az érdeklődőket.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!