HIPA csökkenés a KKV-knál

Vissza a szakmai cikkekhez
HIPA csökkenés a KKV-knál
2022. február 2. 12:14
Cikkünk egyfelől a közelgő február 25-i nyilatkozattételi határidőre tekintettel, másfelől a 2021. adóévi adó megállapítására és a bevallás elkészítésére tekintettel igyekszik rövid összefoglalásként támpontokat adni a KKV-k számára az iparűzési adóelőny, mint állami támogatás igénybevételéhez.

 

A 2021. évben, illetve a 2022. évben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében az összes foglalkoztatotti létszáma nem éri el a 250 főt, és az éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint, az iparűzési adó mértéke 1 százalék (csökkentett adómérték), ha az önkormányzati rendelet szerinti iparűzési adómérték több, mint 1 százalék. A vállalkozásnak a KKV törvényben előírt feltételeket – a nettó árbevétel, mérlegfőösszeg szabálya kivételével – alkalmaznia kell, így a partner és kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó speciális összeszámítási szabályokat is.

 

A vállalkozó (iparűzési adóalany) azon székhelye, telephelye szerinti településen – ideértve a különleges gazdasági övezetbe sorolt területet is – realizál adócsökkenést, amelynek önkormányzata bevezette az iparűzési adót és annak mértékeként 1 százaléknál magasabb adómértéket határozott meg.

 

A „22NYHIPA nyilatkozat” a www.nav.gov.hu oldalon az ÁNYK programban érhető el, amely a NAV elektronikus rendszerében tölthető ki és nyújtandó be. E nyilatkozat a 2022. adóévi iparűzési adóelőleg „fele” összegben való megfizetésének, illetve a 2022. évi iparűzési adóelőny átmenti támogatásként való igénybevételének bizonylata, amelynek egyes sajátosságait az alábbiakban ismertetjük.   

 

A vállalkozónak egyetlen 22NYHIPA nyilatkozatot kell benyújtania akkor is, ha székhelye mellett a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) definiált egy vagy több telephelye van, s így a hivatkozott törvény rendelkezései alapján „településenként” önálló alanya az iparűzési adónak. A NAV a hozzá beérkezett nyilatkozatokat elektronikus úton megküldi a vállalkozó székhelye és a rendszerében Htv. szerinti telephelyként nyilvántartott  telephelyek – fekvése szerinti települések -  önkormányzati adóhatóságai részére.

 

A vállalkozó a 2022. adóév előlegfizetési időpontjaira bevallott, bevallandó iparűzési adóelőleg 50 %-át fizeti meg akkor, ha:

 1. a 2021. évben nyilatkozatot tett, és nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozat tételét követően hozott létre,
 2. az a) pont szerinti feltételek nem teljesülése esetén a 22NYHIPA nyomtatványon - B) blokkban „X” tételével - 2022. február 25-ig nyilatkozik arról, hogy
 • a Htv. 51/L. §-a szerint a 2021. évben végződő adóévben adócsökkenésre jogosult KKV-nek minősült, vagy
 • a 2022. évben végződő adóévben várhatóan említett KKV-nek fog minősülni, és
 • nincs olyan Htv. szerinti telephelye, melyet nem jelentett be a NAV-hoz.

Nem kell a 22NYHIPA nyilatkozatot – annak B) blokkját kitöltve – benyújtania annak a vállalkozónak, aki a 2021. évben már tett nyilatkozatot, s azóta új telephelyet nem létesített, székhelyét nem helyezte át, vagy a 2022. adóévre tételes iparűzési adóalap szerinti adózó kata-alanynak.

 

Az önkormányzati adóhatóság a NAV útján hozzá beérkezett nyilatkozatok, míg a NAV a különleges gazdasági övezetbe tartozó településen vállalkozóktól származó nyilatkozatok alapján – naptári évvel azonos üzleti éves vállalkozók esetén – a 2022. március 15. napra bevallott I. félévi adóelőleget, illetve a 2022. szeptember 15. napra (a későbbiekben) bevallandó II. félévi adóelőleget hivatalból, határozathozatal nélkül („meg nem fizetendő összeget levonva”) „felére” mérsékli. Mindezt úgy, hogy az adózó folyószámláján iparűzési adóelőlegként a 2022. adóév egyes esedékességi időpontjaira bevallott adóelőleg összegét 50%-kal csökkentve, külön könyvelési soron - mint fizetendő iparűzési adóelőleget - előírja.  A 2022. évre tételes iparűzési adóalap szerinti adózást választó kata-alanyok esetében az adóhatóság automatikusan – 1%-os mértéket alkalmazva – csökkenti az I. és II. félévre esedékes adó összegét. 

 

A vállalkozónak a 2022. évi iparűzési adóelőny átmeneti támogatásként való igénybevételéhez a 22NYHIPA nyomtatványon - C) blokkban „X” tételével - 2022. február 25-ig nyilatkoznia kell arról, hogy

 1. a csökkentett iparűzési adómérték miatti állami támogatást átmeneti támogatásként – mint arra jogosult – kívánja igénybe venni, és
 2. 2019. december 31-én nem minősült olyan az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű mikro-, kis- és középvállalkozásnak, vagy, ha annak minősült, akkor a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn, és
 3. nincs olyan Htv. szerinti telephelye, melyet nem jelentett be a NAV-hoz.

 

Nem kell a 22NYHIPA nyilatkozatot – annak C) blokkját kitöltve – benyújtani

– ha a vállalkozó döntése alapján a 2022. évi adóelőnyt, mint állami támogatást csekély összegű támogatásként kívánja igénybe venni –

 • annak a vállalkozásnak, amelyet a 2022. évben nem terhel iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettség (nincs előlegfizetési időpontja, jogelőd nélkül kezdte tevékenységét, ő az adóelőnyt csak de minimis támogatásként veheti igénybe),
 • a 2022. évre tételes iparűzési adóalap szerint adózó kata-alanynak.

 

A 2021. adóévi csökkentett (1%-os adómérték miatti) adó megállapítására és bevallására jogosult az a KKV, amely esetén a 2021. üzleti évről közzétett beszámoló, míg magánszemély esetén a 2021. évre benyújtott szja-bevallás és foglalkoztatotti nyilvántartás alátámasztja az első bekezdésben foglalt feltételek teljesülését.    

Az adóévi iparűzési adó csökkentésére jogosult adózó a 2021HIPA nyomtatványon

 1. a Főlap „I. Bevallás jellege” blokk 10. sor melletti négyzetben „X” tételével jelöli mikro-, kis- és középvállalkozói státuszát, amely „jelöléssel” az adóelőny átmeneti támogatásként való igénybevételére való jogosultságát is igazolja,
 2. az a) pontban említett „nyilatkozat” további joghatásaként az adózó a települési adóalap utáni adó összegét 1%-os adómérték alkalmazásával állapítja meg. Nevezetesen, a nyomtatvány Főlap „VII. Az adó” blokk 16.2 sorában az 1%-os adómértékkel (települési adóalap [15. sor] * 1% adómérték) kiszámított adó összegét rögzíti, amely összeget a 16. sorban is szerepeltetni kell.

Amennyiben a KKV nem jogosult a 2021. adóévi iparűzési adó csökkentésére, mert

 • a rá irányadó átmeneti támogatási keretet más támogatási jogcímeken már teljes egészében kimerítette, vagy
 • létszám- és pénzügyi határértékadata az első bekezdésben leírt feltételeket nem teljesíti,

akkor a 2021. év végén hatályos önkormányzati rendelet szerinti (0% – 2% közötti tartományba eső) adómértékkel a települési adóalapra jutó adó összegét a Főlap „VII. Az adó” blokk 16.1 sorában és a 16. sorában kell rögzíteni.

A 2021. évi iparűzési adóelőny átmeneti támogatásként vehető igénybe, melynek támogatástartalma – a vállalkozó székhelye, telephelye szerinti településenként – a 2021. évben végződő adóévi iparűzési adóalap, valamint a 2021. év végén hatályos önkormányzati rendelet szerinti adómérték és 1 %-os (csökkentett) adómérték különbözetének szorzatával egyező összeg. A vállalkozás szintjén a támogatástartalmat a székhely, telephely települései számára – adócsökkenés jogcímen - meg nem fizetett iparűzési adó összesített összege adja. 

A vállalkozó részére a 2021. évre igénybe vehető átmeneti támogatástartalom településenként jelentkező részösszegét a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság, míg a különleges gazdasági övezetbe tartozó székhely, telephely esetén a NAV

 • a 2021. adóévi iparűzési adóbevallás benyújtásának törvényi határidejét követő hónap utolsó napjáig, míg
 • a tételes iparűzési adóalap szerinti adózást 2021. évre választó kata-alanyok esetén – függetlenül attól, hogy adóbevallást nyújtott-e be az adóévre - 2022. február 28-ig

állapítja meg és igazolja vissza.

 

A cikk szerzője:

dr. Kovács Attila ügyvéd, okleveles adószakértő

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója

A 2022-től alkalmazandó adójogszabályokat bemutató előadásaink a kreditpontos távoktatási anyagok között >>>

 

A szerző(k)ről

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!