A KKV-k 2021. évi iparűzési adójának csökkentése

Vissza a szakmai cikkekhez
A KKV-k 2021. évi iparűzési adójának csökkentése
2021. február 3. 0:00
Cikkünk a vészesen közelgő, február 25-i nyilatkozattételi határidőre tekintettel az általános tudnivalók rövid összefoglalásával igyekszik támpontokat adni a KKV-k 2021. évi helyi iparűzési adójának csökkenése, az állami támogatás igénybe vétele kapcsán.

A 2021. évben a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1) szerint a helyi iparűzési adót – ha az önkormányzati rendelet szerinti adómérték 1%-nál több  – 1%-os adómérték alkalmazásával kell megállapítani a KKV törvény szerinti mikro-, kis és középvállalkozások esetében. A jogszabályi kritériumok szerint azok a vállalkozások jogosultak az „adóelőnyre”, amelyeknek a 2021. évben az összes foglalkoztatotti létszáma nem éri el a 250 főt, és az éves nettó árbevételük, vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 4 milliárd forint. A vállalkozásnak a KKV törvényben előírt feltételeket – a nettó árbevételre vagy mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatár kivételével – alkalmaznia kell vonatkozóan, így a partner és kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó speciális összeszámítási szabályokat is.

Amennyiben egy vállalkozásnak a székhelye szerinti településen kívül más településen van a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti telephelye, akkor a jogalany településenként - az adónemet bevezető önkormányzat illetékességi területén – alanya az iparűzési adónak. Ez azt jelenti, hogy az adócsökkenés időszaka és hatása az egyes településekhez az ott fennálló adóalanyisághoz és adókötelezettséghez kapcsolódik.

Az adózó a 2021. I. félévére a már bevallott, míg a II. félévére a bevallandó adóelőleg 50%-át fizeti csak meg az alábbi feltételek teljesülése esetén:

  • a jogi személy, egyéb szervezet utolsó elfogadott beszámolójában megjelenő adatok, míg az Szja-tv. hatálya alá tartozó vállalkozó esetén a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatok a fentieknek „megfelelőek”;
  • 2021. február 25-ig (jogvesztő határidő!) a vállalkozás nyilatkozatot tesz a NAV-hoz a „21NYHIPA” nyomtatványon, s ebben arról nyilatkozik, hogy
    • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
    • az adócsökkentést, mint a 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet2) szerinti támogatástartalomnak megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és
    • 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, vagy nehéz helyzetű vállalkozásnak minősült ugyan, de nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

 

Az adózónak a nyilatkozat mellett a Htv. szerinti telephelye(i) címét is be kell jelentenie a NAV-hoz, ha azt eddig nem tette meg [„Adat- és változásbejelentő lapok” -> „telephely bejelentése”]. A NAV az adózó hozzá beérkező (egyetlen) nyilatkozatát akkor tudja ugyanis a Htv. szerinti telephely önkormányzati adóhatóság(ok)hoz is továbbítani, ha a telephely a nyilvántartásában szerepel!

Ha az adózó „nyilatkozatot” nem tesz, vagy azt határidőn túl nyújtja be, akkor 2021. március 16-ig, illetőleg 2021. szeptember 15-ig a korábban bevallott adóelőlegének a mérséklését kérheti az Art. 69. §-ában foglaltakra és a Korm. rendelet1. szerinti 1%-os adómérték alkalmazására hivatkozással. Ez a kérelem illetékmentesen nyújtható be. Ilyen esetben az előlegmérséklés összegéről az önkormányzati adóhatóság határozatban dönt - ekkor a meg nem fizetett adóösszeg a bevallott adóelőleg 50%-ánál kevesebb, ha az önkormányzati rendelet adómértéke 2% alatti.

A Korm. rendelet1 szerinti adócsökkenés – az 1%-os adómérték szabályának alkalmazása révén – végső soron a 2021. adóévi iparűzési adó megállapítása és bevallása alkalmával realizálódik. Az adózónak a 2021. évben kezdődő adóévről szóló iparűzési adóbevallásban kell nyilatkoznia – bevallási nyomtatvány Főlap I. pont 10. sorban „X”-el jelölve, és a VII. pont 16. sorban a Korm. rendelet1 szerinti 1 %-os adómérték rögzítésével – az adócsökkentés érvényesítéséről. Az adózó által meg nem fizetett adóévi adó összege: a 2021. adóévi iparűzési adóalap és a (Korm. rendelet1 szerinti 1 %-os adómérték, valamint az önkormányzati rendelet szerinti adómérték) mérték-különbözet szorzatának eredményével azonos.

Az iparűzési adóban a 2021. évre vonatkozóan tételes adóalap (2 500 000 Ft/település) szerinti adózást választó kata-alanyokat e minőségükre tekintettel adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint (főszabályként) adóbevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli. Ezen kata-alanyok az adóévi adójukat évente két egyenlő részletben fizetik meg. Ebből következően a Korm. rendelet1 szerinti 1%-os adómérték csökkentő hatása a kata-alanyok esetén a 2021. évben közvetlenül (önadózás eredményeként) érvényesül olyan módon, hogy a kata-alany a 2021. adóévi iparűzési adóját – két egyenlő részletben – 1 %-os adómérték alkalmazásával, nyilatkozat tétele vagy egyéb kérelem nélkül fizeti meg (március 16-éig és szeptember 15-éig).

A Korm. rendelet2-ben hivatkozott iparűzési adócsökkenés átmeneti támogatásként nyújtható. Az átmeneti támogatás a 2021. évi első előlegfizetési időpontban esedékes iparűzési adóelőleg számítása során – a vállalkozó székhelye, telephelye szerinti településenként – figyelembe vett (2019. adóévi) adóalap, valamint a 2021. évi, önkormányzati rendeletben megállapított adómérték és a Korm. rendelet1 szerinti 1%-os adómérték különbözetének szorzatával megegyező összeg. A támogatástartalmat az adózói nyilatkozat alapján az önkormányzati adóhatóság állapítja meg, és azt a vállalkozó részére 2021. április 30-áig visszaigazolja.

A Korm. rendelet2 alapján, ha a 2021. évi iparűzési adóalap után az önkormányzati rendelet szerint adómértékkel számított adó összegének és a Korm. rendelet1 szerinti 1%-os adómértékkel számított adó összegének a különbözete meghaladja az átmeneti támogatásként érvényesíthető támogatástartalmat, akkor a „meghaladó összeg” – a vállalkozás tevékenységének függvényébencsekély összegű támogatásként nyújtható, illetve vehető igénybe a vállalkozó részéről.

Mindazok a vállalkozások, amelyek a Korm. rendelet1 szerinti adócsökkenést csak a 2021. évben kezdődő adóévi iparűzési adó megállapítása és bevallása alkalmával tudják érvényesíteni (például azért, mert nyilatkozatot, illetve előlegmérséklési kérelmet nem nyújtottak be, vagy tevékenységüket a 2021. évben jogelőd nélkül, avagy a településen 2021. szeptember 15-ét követően kezdték meg), az adóelőnyt csekély összegű támogatásként vehetik igénybe. Egy vállalkozásnak a Korm. rendelet2 szerinti állami támogatás igénybevételéhez a kapcsolt vállalkozásai „adatait” is figyelembe kell vennie.

 

Mindezekről részletesebben is lesz szó február 16-i online előadásunkon, ahol a vonatkozó jogszabályi környezet részletes ismertetése és magyarázata mellett gyakorlati példákon keresztül tekintjük át a kapcsolódó tudnivalókat.

 

A cikk szerzője:

dr. Kovács Attila okleveles adószakértő,

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója

A 2021-től alkalmazandó adójogszabályokat bemutató előadásaink a kreditpontos távoktatási anyagok között >>>

 

A szerző(k)ről

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!