Az adóeljárási törvények 2023. évi fontosabb módosításai

Vissza a szakmai cikkekhez
Az adóeljárási törvények 2023. évi fontosabb módosításai
2024. február 26. 10:00

A 2023. évi változásokat elsősorban a gyakorlati tapasztalatok és a külső, különösen az uniós elvárások idézték elő. Az évközi és év végi módosítások mind a három adóeljárási törvényt érintették, melyek az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény. Az évközi és év végi változásokat a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény valamint, az egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIII. törvény tartalmazza. Jellemzőjük a hatálybaléptető rendelkezések változatossága. A számos módosítás közül jelen írásomban néhány lényegesebb változást ismertetek.

Adóigazgatási eljárás, képviselet, kapcsolattartás

Az elektronikus pénztárgépek 2024. közepétől tervezett bevezetése indokolttá tette az adóeljárás fogalmának kiegészítését, azért, hogy az e-pénztárgéphez kapcsolódó engedélyezési eljárásokat az adóigazgatási szabályok szerint lehessen lebonyolítani. Ennek megfelelően 2023. július 15-től adóigazgatási eljárás az adókötelezettség teljesítésére szolgáló technikai eszköz állami adó- és vámhatóság által végzett tanúsítási és engedélyezési eljárása is.

2023. július 15-től adminisztrációs könnyítés, hogy amennyiben az adózók a NAV hatáskörébe tartozó ügyben, elektronikus meghatalmazásukat az állandó meghatalmazások bejelentésére rendszeresített elektronikus űrlapon, az UJEGYKE adatlap alkalmazásával kívánják benyújtani, akkor az adatlaphoz nem kell külön meghatalmazást csatolniuk. Ez alól kivételt képez, ha az állandó meghatalmazott kamarai jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda vagy európai közösségi jogász.

2023. október 12-től a pénzügyi képviselő esetén a jegyzett tőke 50 millió forintos összege 150 millió forintra növekedett, 2024. február 28-tól pedig a bankgaranciának kizárólag a pénzügyi képviselő nevére kell szólnia. E feltételeknek a rendelkezések hatálybalépésekor a NAV által már nyilvántartásba vett pénzügyi képviselőknek 2025. január 1-jével kell megfelelnie.

Nyilvántartás, bevallás

2023. szeptember 12-től bővült a kimentési kérelmet benyújthatók alanyi köre, mivel az adószám törléssel érintett adózóban tagi vagy részvényesi jogviszonnyal rendelkező személy is bizonyíthatja az adott helyzetben elvárható magatartást.

Az szja-bevallástervezet tartalmi pontossága érdekében 2023. augusztus 1-jétől kibővültek a 08-as számú havi adó- és járulékbevallás tartalmi elemei. A bevallás családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges adattartalma kiegészült az arra vonatkozó adattal, hogy a kedvezményezett eltartott a tárgyhónapban a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személynek minősül-e. Ehhez társult 2023. szeptember 12-től a Magyar Államkincstár kibővített adatszolgáltatási kötelezettsége a családi pótlékra való jogosultság jogcíméről.

Áfabevallás gépi úton

Az Áfa tv. 2024. január 1-jétől hatályos előírása alapján az adóalany az áfa bevallási kötelezettségét három módon teljesítheti: nyomtatványkitöltő program alkalmazásával nyomtatványon benyújtja, az elektronikus felületen összeállított bevallástervezetet az internetes felületen jóváhagyja, a gép-gép kapcsolat alkalmazásával továbbított bizonylat szintű adatokból összeállított bevallástervezetet gépi úton jóváhagyja.

A jogalkotó kedvezményszabályok megalkotásával népszerűsíti az új NAV szolgáltatást, a gépi úton jóváhagyandó bevallástervezet alkalmazását. 2024. január 1-jétől bevezetett egy ellenőrzési moratóriumot, mely alapján ha a megbízható adózó bevallási kötelezettségét ilyen gépi módon teljesíti, akkor e bevallását a NAV nem ellenőrizheti annak esedékességétől számított 15 napig, kivéve, ha a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adózó a bevételét eltitkolja, vagy adóelszámolásához hamis bizonylatokat használ fel.

Minden adózóra vonatkozik az a szintén 2024. január 1-jétől hatályos előírás, hogy nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítaniuk, ha bevallási kötelezettségüket gépi úton teljesítik, és az önellenőrzést a bevallás benyújtásától, de legkésőbb az esedékességétől számított 15 napon belül nyújtják be.

Belföldi gépjárművek adója, automatikus részletfizetési kedvezmény

A gépjárműadó-fizetési kötelezettséget 2024. január 1-jétől két részlet (március 15., szeptember 15.) helyett egy részletben kell teljesíteni. Az új fizetési határidő április 15. lesz. A természetes személyek erre az adónemre külön kérhetik automatikus pótlékmentes részletfizetési kedvezmény engedélyezését. A kérelmet jogvesztő határidőn belül, a tárgyév június 30-ig kell benyújtani. Az adóhatóság évente egy alkalommal legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet.

2023. október 12-től kibővült az automatikus részletfizetési kedvezmény alkalmazási köre. Az adóhatóság ugyanis a nem természetes személy adózó (például cég) kérelmére az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb hathavi automatikus pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Szankciók

2023. szeptember 12-től szigorodtak az adószám törlés feltételei. A bevallás benyújtási figyelési időszak ugyanis 365 napról 180 napra csökkent. Új adószám törlési eset: a NAV abban az esetben is törli az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó adószámát, ha hivatalos elektronikus elérhetőséggel nem rendelkezik.

Számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása esetén 2023. december 30-tól a NAV már az adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiségben történő első adózói mulasztás esetén alkalmazhatja az üzletlezárási intézkedést. Az üzletlezárási rendelkezések szigorításával összefüggésben szigorodtak a kockázatos adózói minősítés feltételei is. 2023. december 30-tól ugyanis már önmagában az üzletlezárás intézkedés alkalmazása kockázatos adózói minősítést eredményez.

A cikk szerzője:
dr. Bokor Csaba
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogi elnökhelyettese
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási központjának oktatója

Távoktatási kínálatunkban elérhető a szerző a Adóváltozások a veszélyhelyzeti rendeletek, a 2023. évi LIX. törvény és a 2023. évi LXXXIII. törvény alapján - Art, Air, áfa, innovációs járulék, illetékek és egyéb adók című eladása, amely az összes szükséges kreditpontot biztosító távoktatási csomagban is megtekinthető vagy egyedi előadásként is megvásárolható.

A szerző(k)ről

Cikkei
Továbbképzési filmek ettől a szerzőtől
Kiadványok ettől a szerzőtől
Az Adó 2024 Magyarázatok könyv a Magyarországon legnépszerűbb Adótan könyv 35, átdolgozott kiadásával, valamint az Adó 2024 Teszt és Példatár könyvvel együtt képez szerves egységet, ad komplex naprakész adózási ismereteket a gyakorlat és a vizsgára való
Raktáron
14 800 HUF
Részletek

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!