Falusi turizmus szolgáltató képzés

Falusi turizmus szolgáltató
Távoktatás
Óraszám: 200 óra
200 óra

 

A képzés célcsoportja »» Mindazon személy, aki a falusi turisztikai vonzerő megléte mellett szeretné kialakítani a fogadóképesség tárgyi feltétel-rendszerét, a tájegységre jellemző berendezéssel felszerelni és működtetni a vendéglátóhelyet. Ennek keretében fogadni a vendégeket, igény szerint gondoskodni ellátásukról, a falusi turizmusban résztvevők minőségi időtöltését elősegíteni. Szín-vonalas, a vendéglátás-turizmus ágazatra jellemző sztenderdek betartása mellett eredményes gazdálkodást szeretne folytatni, de a feladatok ellátásához kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint az, aki az adott szakmai végzettséggel kíván elhelyezkedni.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

A falusi turizmus képzés során megszerezhető kompetenciák »»  A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:  A falusi turisztikai vonzerő megléte mellett kialakítja a fogadóképesség tárgyi feltételrendszerét, a tájegységre jellemző berendezéssel szereli fel és működteti a vendéglátóhelyet. Ennek keretében fogadja a vendégeket, igény szerint gondoskodik ellátásukról. Rendelkezik minden olyan információval, amely a falusi turizmusban résztvevők minőségi időtöltését elősegíti: programlehetőséget ajánl, szervez, gasztronómiai élményeket nyújt. Képes bemutatni tevékenységén keresztül a falusi életformát, megismerteti vendégeivel a vidék flóráját és faunáját. Biztosítani tudja szolgáltatásain keresztül a sport és szórakozási lehetőségek igénybevételét, a népi kismesterségek, népszokások, a hagyományos népi kézműves mesterségek megismerését. Tevékenységét fő vagy kiegészítő foglalkozásként végezheti, vállalkozóként, illetve adószámos magánszemélyként is. Színvonalas, a vendéglátás-turizmus ágazatra jellemző sztenderdek betartása mellett eredményes gazdálkodást képes folytatni.

A programba való bekapcsolódás feltételei »»

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: Nem szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Nem szükséges

Részvétel követésének módja:

·         A személyes jelenlétet igénylő hagyományos kontaktórák esetén a részvétel követésének módja: a résztvevők által aláírt jelenléti ívek.

·         Az esetleges valós idejű online órák esetén a részvétel követésének módja: a részvétel elektronikus dokumentummal való igazolása vagy a résztvevők listájáról készült képernyőfotók.

·         Az irányított egyéni tanulás során a részvétel, az önálló felkészüléssel töltött képzési órák számának, vagyis a beszámítható órák számának igazolása a képzési program 8. pontjában foglaltak szerint történik.

·         A részvétel követésének módja továbbá a teljes képzés során a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási napló.

Megengedett hiányzás: A minimális óraszám 70%-a.

Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/együttműködési megállapodásban, egyéb munkáltatói meg-rendelés esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek szerepelhetnek.

Tervezett képzési idő: 200 óra

A tananyagegység megnevezése                                                                                       Összesen

6.1.        Munkavédelmi, tűz és környezetvédelmi, balesetvédelmi, higiéniai ismeretek         10

6.2.        Falusi turisztikai vállalkozási ismeretek                                                                      60

6.3.        Termelés és értékesítés                                                                                               80

6.4.        Programszervezés és marketing                                                                                  50

              Összesen:                                                                                                                    200

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása »»

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (minősítő mérés).

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. »»

A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése »»

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 51%-os szinten teljesítette.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. »»

Felmentés a tanulási eredmények mérése alól »»

A képzés egyes részei alól nem ad felmentést a programkövetelmény.

A képzés zárása »»

Tanúsítvány kerül kiállításra a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22.§-a szerint.

Kiadásának feltételei:

  • A felnőttképzési szerződésben rögzítettek maradéktalan teljesítése.
  • A kontaktórákról a megengedett mértéket meg nem haladó hiányzás.
  • ­ A tananyagegységekhez rendelt mérések eredményes teljesítése.

Az új rendszerben induló szakképzéseinkhez a már megszokott részletfizetési lehetőséget tudjuk biztosítani, hogy ne az anyagiak álljanak a tervek megvalósításának útjában.

 

A képzés célja

 

A képzésben résztvevő képessé váljon a turizmus-vendéglátás területén belül a falusi vendéglátásban, a turizmus e területén a falusi élethez kapcsolódó turisztikai szolgáltató tevékenység végzésére. A képzésre nagy szükség van, hiszen jelenleg is több ezer ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely működik.

A vidékfejlesztés egyik fontos területe a vidéki turizmus, amelynek eredményeként országunkban egyre több olyan vállalkozás működik, ahol a működtető a saját egyéni boldogulása, biztonságosabb megélhetésének megteremtése mellett a falvak életminőségének emelését, a vidéki élet népszerűsítését tűzte ki célul. Befolyásolja a szakterület népszerűségét a lakosság érdeklődésének növekedése a természet közeli elfoglaltságok, az egészséges életmód, az aktív, de nyugodt környezetben való regenerálódás iránt, amihez szorosan kapcsolódik a házi körülmények között készült nyersanyagok, bio ételek és italok fogyasztása. Az emberek a családi körülmények között működő falusi turizmusban látják biztosítottnak az egyéni bánásmódra, személyes szolgáltatásra szóló igényük kielégítését, és szívesen ismerkednek meg a vidék, a tájegység kulturális örökségével, népszokásaival, a kézműves kismesterségekkel és a népművészeti hagyományokkal.

A hazai és a világturizmus területén megfigyelhető irányzatok azt támasztják alá, hogy a jövőben a falusi turizmus népszerűsége a hazai és világturizmusban megfigyelhető trendek alapján tovább fog nőni, és ezért egyre inkább szükséges a fogadóképesség megerősítése a szolgáltatói oldalon, a turizmusban szolgáltatást nyújtó emberek ismereteinek bővítése.