IFRS mérlegképes könyvelő képzés

Tanfolyam nélkül
IFRS mérlegképes könyvelő teljes felmentéssel
Távoktatás
Óraszám: 0 óra
0 óra
Távoktatásban
IFRS mérlegképes könyvelő (pénteki) ONLINE képzés
Távoktatás
Óraszám: 240 óra
240 óra
Távoktatásban
IFRS mérlegképes könyvelő (szombati) ONLINE képzés
Távoktatás
Óraszám: 240 óra
240 óra

2024. júliusától az IFRS mérlegképes könyvelő képzés hatósági képzéssé alakul.

Az MKVK Oktatási Központ a továbbiakban is részt kíván venni a jövő szakembereinek képzésében. A főbb változások a következők:

 • A teljes képzés óraszáma 240 óráról 300 órára nő.
 • Az órákat továbbra is meg lehet tartani online, de nő a képzésen belül a kontaktórák száma.
 • hiányzás megengedett mértéke a jelenlegi 30%-ról 20%-ra csökken.
 • Vizsgázni az akkreditált hatósági vizsgaközpontokban lehet majd.

IFRS mérlegképes könyvelő képzés

Programkövetelmény azonosító száma: 04115003

1. Az IFRS mérlegképes könyvelő képzés célja

Olyan szakember képzése, aki képes önállóan és teljes körűen elvégezni egy vállalkozás nemzetközi számvitellel összefüggő feladatait, a gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítani egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat IFRS alapon, kialakítani az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezetni azokat, továbbá rendszeresen egyeztetni és ellenőrizni egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez, számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontírozni, könyvelni és adóbevallásokat készíteni, összeállítani egy vállalkozás beszámolóját, elvégezni a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat.

2. Az IFRS mérlegképes könyvelő képzés célcsoportja

Mindazon érettségi végzettséggel és a 3.2. pont szerinti szakmai előképzettségek valamelyikével, vagy a 3.2. pont szerinti hatósági engedéllyel rendelkező személy, aki ellátja egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait, végzi a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak, így kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét, továbbá a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján ellátja a nyilvántartások vezetését, összeállítja a beszámolót, részt vesz a konszolidált beszámoló összeállításának folyamatában, de kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint az, aki IFRS mérlegképes könyvelői munkakörben kíván elhelyezkedni.

3. Az IFRS mérlegképes könyvelő képzés során megszerezhető kompetenciák

A szakmai képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzése után képes lesz:

 • Önállóan és teljes körűen elvégezni egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait.
 • A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítani egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat IFRS alapon.
 • Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez.
 • Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontírozni, könyvelni és adóbevallásokat készíteni.
 • Összeállítani egy vállalkozás beszámolóját.
 • Elvégezni a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatait.
 • Értelmezni, kezelni és feldolgozni a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.
 • Kapcsolatot tartani a hatóságokkal, ismerni fogja az alapvető közigazgatási eljárási szabályokat.
 • Megérteni a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét, és ezek lebonyolításához képes lesz segítséget nyújtani.
 • A magyar számviteli rendszerről áttérni az IFRS-ekre (és arról visszatérni). Alkotó módon elemezni az egyes számviteli rendszerek előnyeit és hátrányait, ideértve az adózással összefüggő főbb kérdéseket is.
 • Értelmezni a magyar számviteli szabályozás és az IFRS-ek közötti eltéréseket, felhívni a vállalkozás figyelmét a vállalati folyamatok különböző számviteli kezelésére a két rendszerben.

4. A programba való bekapcsolódás feltételei 

 • Iskolai végzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség
  • 04115002. Vállalkozási mérlegképes könyvelő szak-képesítés
  • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szak-képesítés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)
  • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szak-képesítés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)
  • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szak-képesítés-ráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet)
  • 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási sza-kon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rend.)
  • Okleveles könyvvizsgáló
  • Regisztrált könyvviteli szolgáltatást végző (mérleg-képes könyvelő)
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: ---
 • Egészségügyi alkalmasság követelmény: ---
 • Egyéb feltételek: A felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt. A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja, amit a felnőttképzési szerződésben a jogszabályok figyelembevételével feltüntet.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. 

5. A programban való részvétel feltételei

 • Részvétel követésének módja: A képzésben résztvevő személy által aláírt jelenléti ív vagy interaktív és távolléti kapcsolattal, avagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósuló képzés esetén a jelenlétet igazoló egyéb (elektronikus) dokumentum.
 • Megengedett hiányzás: Szakmai modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám 30%-át.
 • Egyéb feltételek:
  • munka- és balesetvédelmi előírások betartása
  • a felnőttképzési szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek érvényesítés

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. 

6. Az IFRS mérlegképes könyvelők tervezett képzési ideje: 240 óra

A tananyagegység megnevezése

Összesen

International Financial Reporting Standards (IFRS)

240

Összesen:

240

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. 

7. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (szummatív mérés).

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. 

8. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a képzésben résztvevő a programkövetelmény alapján összeállított (min. 1 db) írásbeli feladatot minimum 60%-os szinten teljesítette.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. 

9. Felmentés a tanulási eredmények mérése alól

A tananyagegység tanulási eredményének mérése alól az a képzésben résztvevő menthető fel, aki az előzetesen megszerzett tudását hiteles dokumentummal igazolni tudja, és a dokumentum alapján egyértelműen megállapítható, hogy rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, amelyek a képesítő vizsga sikeres teljesítéséhez szükségesek.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. 

10. Az IFRS mérlegképes könyvelői képzés zárása

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű, illetve a képzésben résztvevő felmentést kapott a tanulmányi eredmények mérése alól

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele. A képesítő vizsga megszervezése a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontok hatásköre.

Az új rendszerben induló szakképzéseinkhez a már megszokott részletfizetési lehetőséget tudjuk biztosítani, hogy ne az anyagiak álljanak a tervek megvalósításának útjában.

photo

10 indok, hogy miért érdemes IFRS mérlegképes könyvelőnek tanulni:

 1. Az egyik legrövidebb idő alatt megszerezhető képesítés, nálunk akár egy tanév (8 hónap) alatt tanúsítványhoz juthat.
 2. A képzés 100%-ban élő online, távoktatás formájában végezhető, így könnyen a napirendbe illeszthetők az oktatási órák.
 3. Oktatóink hatalmas elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek, valamint többéves szakmai tapasztalatuk van az IFRS oktatásában.
 4. A tapasztalatok alapján IFRS bizonyítvánnyal rendelkező szakemberek könnyebben és magasabb fizetéssel tudnak a munkaerőpiacon elhelyezkedni.
 5. Az IFRS szaktudás sok cégnél kedvezőbb pozíciót jelent a többi munkatárssal szemben mind a szakmai megítélés, mind a fizetéseket tekintve.
 6. Ha a szaktudáshoz, magabiztos idegennyelv ismeret is társul, a képesítés lehetőséget biztosít nemzetközi cégeknél, multinacionális vállalatoknál való elhelyezkedéshez, vagy akár külföldi munkavállaláshoz is.
 7. Tapasztalt, segítőkész, elérhető oktatásszervező kísér végig a tanúsítványhoz vezető úton.
 8. Kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
 9. A képzés elvégzése után oktatóink külön felkészítő konzultációval támogatják a vizsgára való felkészülést.
 10. Korábbi résztvevőink átlagosan 4,7-re értékelték a szervezés és oktatás színvonalát.

A képzés előnyei

 • Az egyik legrövidebb idő alatt megszerezhető, ám mégis nagyon keresett szakképesítés, nálunk akár egy tanév ( akár 8 hónap) alatt tanúsítványhoz juthat.
 • A tapasztalatok alapján IFRS bizonyítvánnyal rendelkező szakemberek könnyebben és magasabb fizetéssel tudnak a munkaerőpiacon elhelyezkedni.
 • Az álláshelyek betöltése, a kiválasztás során egyre több cégnél részesítik előnyben azokat a jelentkezőket, akik IFRS végzettséggel (is) rendelkeznek.
 • Az IFRS szaktudás egy cégen belül kedvező pozíciót jelent a többi munkatárssal szemben, mind a szakmai megítélés, mind a fizetéseket tekintve.
 • Saját vállalkozás esetén is versenyelőnyhöz juthat, amennyiben az IFRS standardok szerinti szolgáltatásokat (is) képes nyújtani ügyfeleinek.
 • Ha a szaktudáshoz, magabiztos idegennyelv ismeret is társul, a képesítés lehetőséget biztosít nemzetközi cégeknél, multinacionális vállalatoknál való elhelyezkedéshez, vagy akár külföldi munkavállaláshoz, amihez EuroPass bizonyítvány kiegészítőt is biztosítunk.

Mire képes egy IFRS mérlegképes könyvelő?

A képzés során átadott tudással, a megszerzett kompetenciákkal...

 • Értelmezni és alkalmazni tudja az IFRS logikáját és terminológiáját, képes felismerni a konszolidált pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságait az IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint.
 • Képes beazonosítani és értelmezni a magyar, valamint az IFRS számviteli szabályozás eltéréseit és hatásait.
 • El tudja végezni egy magyar számviteli elvek alapján készült beszámolón azokat a korrekciókat, melyek szükségesek ahhoz, hogy az az IFRS elveinek megfeleljen.
 • Érti és alkalmazza azokat a módszereket és technikákat, melyek egy beszámoló átfordításához, konszolidációjához szükségesek.
 • Képes önállóan kinyerni, majd feldolgozni a számviteli információs rendszerből az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokhoz szükséges információkat, adatokat és kitölteni a vállalat IFRS adatszolgáltatási rendszerét.
 •  Önállóan képes feldolgozni és kitölteni az anyavállalati IFRS adatszolgáltatási táblázatrendszert, s össze tudja állítani a teljes IFRS szerinti beszámolót.

Ne feledje: A számviteli törvény előírásai szerint azon gazdálkodó, amely az IFRS-ek szerint állítja össze éves beszámolóját, összevont (konszolidált) éves beszámolóját, köteles gondoskodni arról, hogy a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítését olyan személy végezze, aki

a) IFRS regisztrálási szakterületen szerepel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában, vagy

b) IFRS minősítéssel, igazolással, vagy IFRS mérlegképes könyvelői szakképesítés-ráépüléssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló.