Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés

2024. júliusától az államháztartási mérlegképes könyvelő képzés hatósági képzéssé alakul.

Az MKVK Oktatási Központ a továbbiakban is részt kíván venni a jövő szakembereinek képzésében. A főbb változások a következők:

 • A teljes képzés óraszáma 210 óráról 260 órára nő.
 • Az óraszám növekedésével nőni fog a képzés díja is.
 • A jelenleg kb egy éves teljes képzés a jövőben biztosan több időt fog igénybe venni.
 • Az órákat továbbra is meg lehet tartani online, de nő a képzésen belül a kontaktórák száma.
 • hiányzás megengedett mértéke a jelenlegi 30%-ról 20%-ra csökken.
 • Vizsgázni az akkreditált hatósági vizsgaközpontokban lehet majd.

Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés

Programkövetelmény azonosító száma: 04115005

1. Az államháztartási mérlegképes könyvelő képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik a képzés eredményes befejezése után képes ellátni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, elkészíteni a költségvetési beszámolót, illetve képes ellátni az államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak, így kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét, ideértve a belső információs rendszert is. Szakmai ismeretei alapján ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján részt vesz az adókötelezettségek teljesítésében, a jogok érvényesítésében. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.

2. Az államháztartási mérlegképes könyvelő képzés célcsoportja

Mindazon érettségi végzettséggel és a részletes tematika 3.2. pontjában felsorolt szakmai előképzettséggel rendelkező személy, aki költségvetési szervnél a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó részfeladatokat végez, információk átadásával segíti azokat a munkatársakat, akik közreműködnek  a költségvetés beszámoló elkészítésében, a számviteli politika, könyvviteli elszámolás és a beszámoló-készítés rendszerének kialakításában, a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállításában, de a feladatok ellátásához kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint azok, akik az adott szakmai végzettséggel költségvetési szervnél mérlegképes könyvelőként kíván elhelyezkedni.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. 

3. Az államháztartási mérlegképes könyvelő képzés során megszerezhető kompetenciák

A szakmai képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzése után képes lesz:

 • Egy államháztartási szervezet számviteli részlegének irányítására.
 • Ellátni az államháztartási szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a számviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
 • Tisztában lesz az államháztartási szervezeteket érintő jogszabályi környezettel és a lénye- ges gyakorlattal.
 • Összeállítani egy államháztartási szervezet számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat, amely figyelembe veszi a gazdálkodás természetét, sajátosságait.
 • Kialakítani a szükséges analitikus nyilvántartások rendszerét és biztosítani a rendszeres egyeztetést és ellenőrzést a főkönyvi könyveléshez.
 • Ellátni a pénzügyi számviteli szemléletű és a költségvetési számviteli szemléletű megközelítéshez kapcsolódó feladatokat is.
 • Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jog- szabályoknak megfelelően kontírozni, könyvelni és adóbevallásokat készíteni.
 • Elkészíteni az ágazatot jellemző speciális jelentéseket (pl. mérlegjelentés, kincstári jelentés, stb.). Képes lesz összeállítani egy államháztartási szervezet költségvetési beszámolóját. Értelmezni, kezelni és feldolgozni a szervezetnél keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.
 • Kapcsolatot tartani a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, irányító szervvel, ismerni fogja az alapvető eljárási szabályokat, megszervezi és biztosítja a szükséges adatszolgáltatások teljesítését irányukba. Érteni fogja a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és képes lesz ezek lebonyolításához segítséget nyújtani.
 • Részt venni a szervezet folyamatainak fejlesztésében, értékelni a felmerülő kockázatokat és javaslatokat megfogalmazni mérséklésükre (ideértve a belső ellenőrzést, utólagos vezetői ellenőrzést).
 • Elvégezni, és szükség esetén megszervezni a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátását.

4. A programba való bekapcsolódás feltételei 

 • Iskolai végzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 
   • 04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés
   • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)
   • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)
   • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet)
   • 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet)
   • Okleveles könyvvizsgáló
   • regisztrált mérlegképes könyvelő

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. 

 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: ----
 • Egészségügyi alkalmasság követelmény: ---
 • Egyéb feltételek:  A felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt. A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja, amit a felnőttképzési szerződésben a jogszabályok figyelembevételével feltüntet.

5. A programban való részvétel feltételei

 • Részvétel követésének módja: A képzésben résztvevő személy által aláírt jelenléti ív vagy interaktív és távolléti kapcsolattal, avagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósuló képzés esetén a jelenlétet igazoló egyéb (elektronikus) dokumentum.
 • Megengedett hiányzás: Szakmai modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám 30%-át.
 • Egyéb feltételek:
   1. munka- és balesetvédelmi előírások betartása
   2. a felnőttképzési szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek érvényesítés

6. Az államháztartási mérlegképes könyvelő tervezett képzési ideje: 210 óra

 

 

A tananyagegység megnevezése

Összesen

6.1.

Államháztartási szervezetek szabályozása

50

6.2.

Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése

160

 

Összesen:

210

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. 

7. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (minősítő mérés).

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. 

8. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 60%-os szinten teljesítette.

9. Felmentés a tanulási eredmények mérése alól

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. 

10. Az államháztartási mérlegképes könyvelő képzés zárása

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű, illetve a képzésben résztvevő felmentést kapott a tanulmányi eredmények mérése alól

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele. A képesítő vizsga megszervezése a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontok hatásköre.

Az új rendszerben induló szakképzéseinkhez a már megszokott részletfizetési lehetőséget tudjuk biztosítani, hogy ne az anyagiak álljanak a tervek megvalósításának útjában.

Kinek ajánljuk államháztartási mérlegképes könyvelő képzésünket?

 • Mindazon tanulni szándékozóknak, akik jelenleg is az államháztartás területén dolgoznak, vagy ott kívánnak a jövőben tevékenykedni.
 • Az államháztartási szervezetspecialitását ismerő számviteli képesített szakember iránt a kereslet az államháztartás működtetésének igényéből következően magas. Ezt egyfelől indokolja a kimondottan speciális, csak a területet jellemző részletes szabályozásnak való megfelelési kötelezettség és az a szabályozási környezet, amely bizonyos kérdésekben eltér a piaci törvényszerűségtől/igényektől.
 • A képzésben részt vevő hallgatók a szakmai ismereteket alaposan, teljes mélységében elsajátítják, így, ha ezen a területen kívánnak elhelyezkedni, nagy előnyt jelent az államháztartási mérlegképes könyvelői szakképzettség megléte.
 • Egyes költségvetési intézmények előírják a „Gazdálkodási szabályzatban”, hogy államháztartási mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkeznie kell a gazdasági vezetőnek, továbbá a pénzügyi ellenjegyzőnek.
 • A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell a könyvviteli szolgáltatást végzők (mérlegképes könyvelők) PM által vezetett nyilvántartásában, és évente részt kell vennie szakmai továbbképzéseken államháztartási szakterületen.
 • Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §. (1) bek. a) pontja rögzíti, hogy költségvetési szerveknél az lehet gazdasági vezető, aki rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel (állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetője esetén gazdaságtudományok képzési területen szerzett felsőfokú iskolai végzettséggel), és emellett

  a.) államháztartási mérlegképes könyvelői vagy okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy

  b.) költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt (a Rendeletben részletezett ) szakmai gyakorlattal, továbbá   (valamilyen) mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel.

A képzés során átadott tudással, és megszerzett kompetenciákkal...

 • Képes ellátni az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11. ) Korm. rendelet hatálya alátartozó államháztartás szervezeteinél (az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerből áll) mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
 • A képzésben részt vevők a szakmai ismereteket alaposan, teljes mélységében elsajátítják, így, ha ezen a területen kívánnak elhelyezkedni, nagy előnyt jelent az államháztartási mérlegképes könyvelői szakképzettség megléte.
 • A képesítést megszerző könyvelők biztonsággal számíthatnak arra, hogy a munkaerő piacon keresettek lesznek, illetve az is nyilvánvaló, hogy középtávon még az automatizáció térnyerése ellenére sem várható a munkaerőpiac szűkülése e területen.