Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés

Távoktatásban
Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző
Távoktatás
Óraszám: 240 óra
240 óra

Munkaerőgazdálkodási és társadalombiztosítási
ügyintéző képzés

Programkövetelmény azonosító száma: 04175001

1. A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik a képzés eredményes befejezése után képesek a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosításhoz kapcsolódó ügyintézői és nyilvántartási feladatokat ellátni, a munkaerő-gazdálkodás és társadalombiztosítás több területén tudnak ellátni humánerő-forráshoz kapcsolódó feladatokat a HR területen, a bérszámfejtés területén és a társadalombiztosítással kapcsolatos feladata ellátása területén és képesek az illetékes szervekkel való együttműködésre.

2. A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés célcsoportja

Mindazon a részletes tájékoztató 3.1. pontjában megjelölt iskolai végzettséggel, a 3.2. pontjában felsorolt szakmai előképzettséggel, valamint a 3.3. pontjában megjelölt szakmai gyakorlattal rendelkező személy, aki részt vesz a munkaügyi nyilvántartások és a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában, valamint közreműködik a munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos ügyintézési feladatokban. Az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat vezet, de kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint azok, akik az adott szakmai végzettséggel a HR területén, bérszámfejtőként, bérügyi előadóként, illetve társadalombiztosítási, bérügyintézői munkakörben kívánnak elhelyezkedni.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. »»

3. A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző során megszerezhető kompetenciák

A szakmai képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzése után képes lesz:

HR feladatok területén:

 • Az emberi erőforrással való gazdálkodásban részt venni,
 • Kapcsolatot tartani a munkavállalók, munkáltató, érdekképviseletek között.
 • Ellátni az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
 • Tájékoztatni a munkavállalót az érvényesíthető kedvezményekről, pótszabadságról, nyilatkoztatni a kedvezmények igénybevételéről.
 • A Munka Törvénykönyve által meghatározott nyilvántartáshoz szükséges adatokat összegyűjteni és adatokat továbbítani feldolgozás céljából.
 • Munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.

Bérszámfejtés területén

 • A HR által megadott adatok alapján, ellátni a havi bérszámfejtési feladatokat.
 • Eleget tenni a jogszabály által előírt bejelentési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

Társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok területén

Tájékoztatni az érintetteket

 • a pénzbeli ellátásokra való jogosultsági feltételekről, igénylés módjáról,
 • a családtámogatási ellátásokra való jogosultságról, igénylés módjáról,
 • nyugdíjrendszer keretében igénybevehető ellátásokra jogosító feltételekről, igénybevételéről.

4. A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: Érettségi végzettség

Szakmai előképzettség:

 •      5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma
 • ­     5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma
 • ­     Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
 • ­     Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés
 • ­     Vállalkozási ügyintéző szakképesítés
 • ­     Vállalkozási ügyintéző részszakképesítés
 • ­     Közgazdaság szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakképzésben szerzett OKJ  szakképesítés/szakképesítés-elágazás
 • ­     Gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási szakképzésben szerzett végzettség
 • Felsőfokú végzettség

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. »»

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

 • Érettségi végzettség esetén

legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adózási, vagy munkaügyi területen szerzett (igazolt) gyakorlat

 • Felsőfokú végzettség, kivéve gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon szerzett végzettség esetén

legalább két év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adózási, vagy munkaügyi területen szerzett (igazolt) gyakorlat

 • Nem kell szakmai gyakorlatot igazolni

      a 3.2. pontban felsorolt szakmai előképzettséggel rendelkezőknek, gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon szerzett végzettséggel rendelkezőknek

Egészségügyi alkalmasság követelmény: ---

Egyéb feltételek:  A felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt. A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja, amit a felnőttképzési szerződésben a jogszabályok figyelembevételével feltüntet.

5. A programban való részvétel feltételei

 • Részvétel követésének módja: A képzésben résztvevő személy által aláírt jelenléti ív vagy interaktív és távolléti kapcsolattal, avagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósuló képzés esetén a jelenlétet igazoló egyéb (elektronikus) dokumentum.
 • Megengedett hiányzás: Szakmai modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám 30%-át. Konzultációként értelmezhető az oktató részére benyújtott házi dolgozathoz, esszéhez, esettanulmányhoz, záródolgozathoz stb. kapcsolódó megbeszélés, amely a képzésben részt vevő személy és az oktató között elektronikus úton is megvalósulhat.
 • Egyéb feltételek:
  • munka- és balesetvédelmi előírások betartása
  • a felnőttképzési szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek érvényesítés

6. A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző tervezett képzési ideje: 240 óra

A tananyagegységek a képzés fő szerkezeti eleme, a képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró képzési egység

 

A tananyagegység megnevezése*

Összesen

6.1.

HR ismeretek

60

6.2.

Bérszámfejtési ismeretek

100

6.3.

Társadalombiztosítási ismeretek

80

 

Összesen:

240

*A tanegységek megnevezése azonos a PK programkövetelmény-moduljainak elnevezésével.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. »»

7. A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (szummatív mérés).

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. »»

8. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 50%-os szinten teljesítette.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. »»

9. Felmentés a tanulási eredmények mérése alól

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. »»

10. A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés zárása

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű, illetve a képzésben résztvevő felmentést kapott a tanulmányi eredmények mérése alól

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele. A képesítő vizsga megszervezése a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontok hatásköre.

Az új rendszerben induló szakképzéseinkhez nem csak a már megszokott részletfizetési lehetőséget tudjuk biztosítani, hogy ne az anyagiak álljanak a tervek megvalósításának útjában.

Kiknek ajánljuk a munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzésünket?

 • Pályakezdőknek vagy pályamódosítóknak, akik szeretnének jó képesítéssel irodai munkakörben állást találni.
 • HR–es kollégáknak, akik szeretnének teljes rálátást a munkavállalókat érintő társadalombiztosítási kérdésekre a belépéstől a nyugdíjba vonulásig.
 • Azoknak, akik már bérügyintézőként dolgoznak, de szívesen frissítenék meglévő ismereteiket aktuális szaktudással.
 • A pénzügyi ágazatban dolgozó vállalkozóknak (például adótanácsadóknak, könyvelőknek), akik szeretnék bővíteni portfóliójukat, vagy éppen nincs lehetőségük külön embert alkalmazni a bérügyintézői és társadalombiztosítási feladatokra.
 • Azoknak a munkáltatóknak, amelyek szeretnék átképezni, vagy továbbképezni alkalmazottaikat, hogy képesek legyenek a bérszámfejtéssel és társadalombiztosítással összefüggő feladatokat cégen belül elvégezni.
 • Azon vállalkozások vagy intézmények dolgozóinak, amelyek táppénzkifizető helyként működnek, vagy azzá kívánnak válni.

1 év alatt 1 új piacképes szakma!

Milyen feladatokat lát el a munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző?

 • A biztosítottak társadalombiztosítási lapjainak, nyilvántartásának vezetése.
 • A társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok összegyűjtése és feldolgozása.
 • A kifizetett ellátásokról, adatokról nyilvántartás vezetése és igazolások kiállítása, valamint megküldése az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.
 • A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat ellátása a nyilvántartások vezetésével összhangban.
 • A munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járulék- nyilvántartás, stb.) feladatok ellátása.
 • A munkakörhöz kapcsolódóan hagyományos és digitális dokumentumok rendszerezése, iratkezelési feladatok ellátása.
 • Közreműködik a munkavállalók be- és kiléptetésével kapcsolatos feladatok ellátásában, ismeri az ehhez szükséges dokumentumokat.
 • Adminisztrálja a munkavállalók havi bérét, juttatásait, járulékát, családi pótlékát, vagy az adókedvezményeit.
 • Hozzáértően kezeli a bérszámfejtési szoftvereket, az ügyintézői nyilvántartásokat, illetve az egyéb adminisztrációs rendszereket, de a hivatal felé is ő tartja a kapcsolatot a foglalkoztató képviseletében.
 • Követi a jogszabályi előírásokat, hogy minden kifizetés rendben, pontosan és az előírások szerint történjen meg, s az kiállja az ellenőrzések próbáját is.