Az új vállalkozási mérlegképes könyvelő képesítés (04115002) képzési feltételei

Egy kulcspozíció kulcsembert kíván!

 

A vállalkozási mérlegképes könyvelő végzettséggel a munkaerőpiac keresett pénzügyi ágazati szakemberévé válhat, aki képes az alábbi pozíciók betöltésére:

 

 • Számviteli ügyintéző, analitikus könyvelő, főkönyvi könyvelő, számviteli előadó, számviteli egység vezetője, könyvelő, kontroller, belső ellenőr, szervezetirányítási vezető.

 

Milyen feladatai vannak a cég életében a mérlegképes könyvelőnek?

 

 • Ellátja a könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatokat.
 • Az ügyvezetés jóváhagyásával kialakítja a cég számviteli politikáját, a könyvviteli elszámolásokat, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét.
 • Vezeti a számviteli és pénzügyi rendszerek kialakítását, fejlesztését és gondoskodik azok rendszeres karbantartásáról (pl. belső információs rendszer, belső szabályzatok).
 • Előkészíti a hatóságok felé a bevallásokat, a kötelező adatszolgáltatásokat, s gondoskodik azok benyújtásáról.
 • A vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés már érettségi bizonyítvány birtokában megkezdhető!

 

Számtalan izgalmas feladatnak lehet részese, amihez megfelelő kompetenciákat szerezhet »»

 

 • Könyvviteli feladatok irányítása, vezetése, illetve számviteli beszámoló elkészítése. Számviteli politika kialakítása, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerének elkészítése, a belső információs rendszer kialakítása.
 • A számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok megalkotása.
 • A valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának biztosítása a számviteli alapelvek betartásával.
 • Az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában való közreműködés a jogszabályi rendelkezések betartásával.
 • A pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátásában való közreműködés. A befektetési és finanszírozási pénzügyi döntések előkészítése, lebonyolítása.
 • A vállalkozás pénzügyi helyzetének megítélése.
 • Az adójogszabályok alkalmazásával az adóbevallás és az ahhoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatok ellátása.
 • A számviteli törvény előírásainak betartása mellett a vállalkozás számviteli politikájának és az egyéb előírt számviteli szabályzatoknak, valamint a vállalkozás számlarendjének összeállítása.
 • A vállalkozás beszámolójának, üzleti jelentésének összeállítása.
 • A vállalkozás költségelszámolási rendszerének kialakítása.
 • A vállalkozás alapításával, átalakulásával, felszámolásával és végelszámolásával kapcsolatos számviteli feladatok ellátása.
 • A főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában való közreműködés.
 • A vállalkozás működésének vizsgálata, az ok-okozati összefüggések feltárása.
 • Az erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése.
 • A tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásában való közreműködés.

Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés

 

Programkövetelmény azonosító száma: 04115002

 

1. A vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés célja »» Olyan szakember képzése, aki képes a gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítani egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat, kialakítani az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezetni azokat, továbbá rendszeresen egyeztetni és ellenőrizni egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez, számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontírozni, könyvelni és adóbevallásokat készíteni, összeállítani egy vállalkozás beszámolóját, elvégezni a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat.

2. A vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés célcsoportja »» Mindazon érettségi végzettséggel rendelkező személy, aki ellátja egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait, végzi a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, elkészíti a beszámolót, illetve ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak, így kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét, ideértve a gazdálkodó szervezet belső információs rendszerét is, ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat, de kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint az, aki mérlegképes könyvelői munkakörben kíván elhelyezkedni.

3. A vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés során megszerezhető kompetenciák »»

A szakmai képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzése után képes lesz:

 • Önállóan és teljes körűen elvégezni egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait.
 • A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítani egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat.
 • Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez.
 • Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontírozni, könyvelni és adóbevallásokat készíteni.
 • Összeállítani egy vállalkozás beszámolóját.
 • Elvégezni a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatait.
 • Értelmezni, kezelni és feldolgozni a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.
 • Kapcsolatot tartani a hatóságokkal, ismerni fogja az alapvető közigazgatási eljárási szabályokat.
 • Megérteni a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét, és ezek lebonyolításához képes lesz segítséget nyújtani.
 • A vállalati folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére.
 • Az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

4. A programba való bekapcsolódás feltételei »»

 • Iskolai végzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: ---
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: ---
 • Egészségügyi alkalmasság követelmény: ---
 • Egyéb feltételek:  A felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt. A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja, amit a felnőttképzési szerződésben a jogszabályok figyelembevételével feltüntet.

5. A programban való részvétel feltételei »»

 • Részvétel követésének módja: A képzésben résztvevő személy által aláírt jelenléti ív vagy interaktív és távolléti kapcsolattal, avagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósuló képzés esetén a jelenlétet igazoló egyéb (elektronikus) dokumentum.
 • Megengedett hiányzás: Szakmai modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám 30%-át.
 • Egyéb feltételek:
  • munka- és balesetvédelmi előírások betartása
  • a felnőttképzési szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek érvényesítés

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

6. A vállalkozási mérlegképes könyvelők tervezett képzési ideje: 510 óra

Tananyagegységek

(a képzés fő szerkezeti eleme, a képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró képzési egység)

 

 

A tananyagegység megnevezése*

Összesen

6.1.

Gazdasági és jogi alapismeretek

50

6.2.

Vállalkozások pénzügyei

40

6.3.

Könyvviteli ismeretek

50

6.4.

Adózási ismeretek

80

6.5.

Számvitel és adózás digitális környezetben

40

6.6.

Pénzügyi számvitel

200

6.7.

Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

50

 

Összesen:

510

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

7. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása »»

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (szummatív mérés).

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

8. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése »»

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 60%-os szinten teljesítette.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

9. Felmentés a tanulási eredmények mérése alól »»

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

10. A vállalkozói mérlegképes könyvelői képzés zárása »»

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű, illetve a képzésben résztvevő felmentést kapott a tanulmányi eredmények mérése alól

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele. A képesítő vizsga megszervezése a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontok hatásköre.

 

Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzésünk letölthető képzési programja »»

 

Az új rendszerben induló szakképzéseinkhez nem csak a már megszokott részletfizetési lehetőséget tudjuk biztosítani, hanem a Diákhitel program bővülésének köszönhetően a képzési díjat kamatmentes képzési hitelből is fedezhetik a jelentkezők, hogy ne az anyagiak álljanak a tervek megvalósításának útjában.

 

 

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Vállalkozási mérlegképes könyvelő - Miskolc

370 óra, kb 2 év

heti egy alkalom: pénteken 15:00-19:00 óra között

24.500,- Ft/részlet (10 részlet) Kamatmentes!

Részletek, jelentkezés

Vállalkozási mérlegképes könyvelő - Debrecen

510 óra, kb. 2 év

Péntekenként 14.00-19.00 óráig

29.800 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Vállalkozási mérlegképes könyvelő - Szombathely

510 óra, Kb.2 év

Heti 1-2 alkalommal 16:00-20:00 óra között

29.800 Ft / részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Vállalkozási mérlegképes könyvelő - Szeged

370 óra, Kb 1,5 év

Heti egy alkalom, szombaton 8:00-13:00 között

24.500.-/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Vállalkozási mérlegképes könyvelő online csop. képzés - .Távoktatás

370 óra, 1 év

Szombati konzultációs napokon

10 x 24.500 Ft

Részletek, jelentkezés

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Vállalkozási mérlegképes könyvelő - Miskolc

370 óra, kb 2 év

heti egy alkalom: pénteken 15:00-19:00 óra között

24.500,- Ft/részlet (10 részlet) Kamatmentes!

Részletek, jelentkezés

Vállalkozási mérlegképes könyvelő - Debrecen

510 óra, kb. 2 év

Péntekenként 14.00-19.00 óráig

29.800 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Vállalkozási mérlegképes könyvelő - Szombathely

510 óra, Kb.2 év

Heti 1-2 alkalommal 16:00-20:00 óra között

29.800 Ft / részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Vállalkozási mérlegképes könyvelő - Szeged

370 óra, Kb 1,5 év

Heti egy alkalom, szombaton 8:00-13:00 között

24.500.-/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Vállalkozási mérlegképes könyvelő online csop. képzés - .Távoktatás

370 óra, 1 év

Szombati konzultációs napokon

10 x 24.500 Ft

Részletek, jelentkezés