Változások a terhességi gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a táppénz valamint a baleseti táppénz vonatkozásában

2013.07.19

Július 5-én - Magyar Közlöny 116. számában – megjelent az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény valamint az ehhez kapcsolódó 254/2013. (VII. 5.) kormányrendelet.
A törvény és a rendelet többek között módosítja a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a táppénz valamint a baleseti táppénz szabályait.

Terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díjra vonatkozó módosítások
1. Kifizetőhelyeknek, illetve az egészségbiztosítónak 2013. július 14-ét követően kezdődő terhességi-gyermekágyi segély illetve a gyermekgondozási díj megállapításakor határozatot kell hoznia
  • az ellátás folyósításának időtartamáról és
  • naptári napi összegéről.

A törvény ezzel egyidejűleg rögzíti, hogy ugyanazon személy részére, ugyanazon gyermekre tekintettel benyújtott terhességi-gyermekágyi segély illetve gyermekgondozási díj iránti kérelmet újra elbírálni nem lehet. Ez esetben a terhességi-gyermekágyi segélyt vagy a gyermekgondozási díjat a fenti határozatban megállapított összegben kell folyósítani. A szabályozásnak az az alapja, hogy a terhességi-gyermekágyi segély illetve a gyermekgondozási díj feltételeinek, a megállapítást megelőzően már fenn kell állnia.

2. 2013. július 5-ét követően hatályos az a szabály, hogy a biztosított írásban kérheti a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj folyósításának szüneteltetését. A kifizetőhelynek illetve az egészségbiztosítónak ez esetben a folyósítás szüneteltetéséről nem kell határozatot hozni. Az ellátás folyósításának szünetelése és a határozathozatal alóli mentesség az indoklás szerint azért szükséges, mert "gyakran előfordul, hogy a kismamák 1-1 napra munkát vállalnak, és kérik azokra a napokra az ellátás folyósításának szünetelését. Tekintettel arra, hogy ez akár havonta több ízben is előfordulhat, így indokolatlanul nagy terhet róna az ellátást megállapító szervnek a szünetelésről döntést hoznia."

3. A terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj folyósítására vonatkozóan a jogszabály előírja, hogy ezeket az ellátásokat havonta utólag kell folyósítani, kifizetőhelyek esetében a bérfizetési napon, egyéb esetekben a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. 2013. július 5-ét követően ez a szabály úgy módosul, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási díjat egyszer utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósítani, de legkésőbb a bérfizetési napon.

Keresőképtelenségre vonatkozó módosítás

Keresőképtelenségi esetek 2013. július 5-ét követően az alábbiakkal egészülnek ki:

1. Keresőképtelen a szülő a 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben. Ez esetben a szülőt megillető táppénz összege a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 50 százaléka. A táppénz napi összege természetesen ez esetben sem haladhatja meg a napi maximális összeget.

A fenti szabályra tekintettel - a törvénnyel egy időben - módosult a kormányrendelet is, mely szerint az osztószám megállapításánál (1997. évi LXXXIII. törvény 48. §-ának (2) bekezdés időszaka) a biztosításban töltött napok számát csökkentik azon fizetés nélküli szabadság napjai, amelyeket a 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolására illetve fekvőbeteg intézményben történő tartózkodásra vettek igénybe.

2. A méltányosságból adható táppénz tekintetében keresőképtelennek minősül az a szülő, aki 12 éves vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermekét otthon ápolja vagy ezen gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben.

A kormányrendelet rögzíti, hogy a 12-18 év közötti beteg gyermek utáni méltányossági táppénz előzményeként azt az időtartamot kell figyelembe venni, amelyre ugyanazon gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén a gyermek legutóbbi születésnapját követően táppénzt folyósítottak.

Táppénz megállapítására vonatkozó változtatások

2013. július 15-i hatályba lépéssel alkalmazandó, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a táppénz) összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet kell figyelembe venni.

Példa: A munkavállaló a munkaviszonyát 2012. február 22-én megszüntette, mert munkahelyet szeretett volna váltani. Új munkaviszonya 2012. március 1-jén jött létre, ami azóta is megszakítás nélkül áll fenn. A dolgozó 2013. július 30-án keresőképtelen lesz. Táppénzének megállapításakor 2012. március 1-jétől létrejött jogviszonyában elért jövedelmet kell majd figyelembe venni.

2013. július 15-i naptól a pénzbeli ellátás megállapítása az alábbiak szerint alakul:

Megjegyzés:

Egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyok

A kormányrendelet 2013. július 15-i hatályba lépéssel rendelkezik az egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyok esetén alkalmazandó eljárásról.

Az egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyoknál, a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napokat abban a jogviszonyban kell figyelembe venni, amelyik előbb kezdődött. Ha a megszűnt jogviszonyok egy időben kezdődtek, akkor biztosításban töltött napokat annál a biztosítási jogviszonynál kell figyelembe venni, amelyikben magasabb a jövedelem, azonos jövedelem esetén a biztosított választása szerint.

Baleseti táppénz

A módosítás szabályozza az ügyintézési határidő kezdetét arra az esetre, ha a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem azért nem bírálható el, mert a baleset üzemiségére vonatkozóan még nem született döntés. 2013. július 15-i nappal lép hatályba az a szabály, hogy ez esetben a kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő kezdő napja a baleset üzemiségét megállapító határozat jogerőre emelkedését követő nap.

Továbbá a kormányrendelet kiegészült a baleset meghatározásával, mely szerint balesetnek minősül az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést, más (testi, lelki) egészségkárosodást vagy halált okoz.

Átmeneti rendelkezések

2013. július 15-ét megelőzően megállapított terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetében az ellátás összegét a megállapításkor hatályos szabályok alapján megállapított összegben kell továbbfolyósítani.

2014. május 11-ét megelőzően született gyermekekre igényelt és megállapított terhességi gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb, mint ami a 2013. július 15-ét megelőzően hatályos szabályok alapján járna.

Amennyiben a biztosított a 2014. május 11-ét megelőzően született gyermekre tekintettel igényel terhességi gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat, úgy a biztosítottnak - az igény bejelentésével egyidejűleg - a foglalkoztatónak át kell adnia az előző év első napjától az ellátás igényléséig minden más munkáltató által kibocsátott jövedelemigazolást. Foglalkoztató hiányában a biztosítottnak a terhességi-gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj iránti kérelemmel együtt a fenti jövedelemigazolásokat az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez kell benyújtania.

A cikk szerzője:

Dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser


Megjelenés dátuma: 2013.07.19.