Vállalkozási és bérügyintéző képzés

E-000582/2014/A022 OKJ: 54 344 02

A képzés célja: olyan szakember képzése, aki képes

  • a kkv. alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására, az egyéni vállalkozók alapnyilvántartásainak és részletező nyilvántartásainak vezetésére, a bevallások elkészítésére, számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre,
  • a bérszámfejtéssel- és a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok ellátására, a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyek intézésére, a nyilvántartások, a biztosítottak társadalombiztosítási lapjainak vezetésére, a kifizetett ellátások, adatok nyilvántartására, az illetékes társadalombiztosítási szervek felé igazolások küldésére.

A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: érettségi végzettség

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A

 B

 C

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezés

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16

 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

gyakorlati

11506-16

 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

írásbeli

10151-16

 Bérügyi szakfeladatok ellátása

gyakorlati

10152-16

 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai

írásbeli

10153-16

 Könyvvezetési feladatok

írásbeli

10154-16

 Munkaerő-gazdálkodás

írásbeli

10155-16

 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

írásbeli

11498-12

 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

11499-12

 Foglalkoztatás II.

írásbeli

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, elektronikus bevallások készítése, bérszámfejtési feladat

A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap megadott vállalkozás bizonylatai segítségével: nyitás, a leggyakrabban előforduló gazdasági események könyvelése pénztárkönyv vagy naplófőkönyv alapnyilvántartásban, bevételi nyilvántartás, valamint részletező nyilvántartások vezetése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) Elektronikus bevallás

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap, megadott információk alapján a NAV keretprogramjának segítségével elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

C) Bérszámfejtési feladat

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap egy belépő dolgozó megadott adatainak felvitele után bérszámfejtési feladat, és kapcsolódó munkák, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bérügyi- és Társadalombiztosítási szakfeladatok

A) Bérügyi szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a bérügyi szakfeladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) Társadalombiztosítási szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a társadalombiztosítási szakfeladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Üzleti terv védése és munkaerő-gazdálkodási feladatok

A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A) Az üzleti terv védése

A vizsgafeladat ismertetése: megadott feltételek alapján elkészített önálló projektmunka védése.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

4. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A központi gyakorlati vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetését, a B) Elektronikus bevallást és a C) Bérszámfejtési feladatokat külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

A központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Bérügyi szakfeladatokat és a B) Társadalombiztosítási szakfeladatokat külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

A szóbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Az üzleti terv védését és a B) A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatokat külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok/vizsgafeladat részek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

90-100% jeles (5)

80-89% jó (4)

65-79% közepes (3)

50-64% elégséges (2)

0-49% elégtelen (1)

Amennyiben minden vizsgafeladat/vizsgafeladat rész eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként/vizsgafeladat részenként elért érdemjegyek vizsgafeladat/vizsgafeladat rész értékelési arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha bármely vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladatának/vizsgafeladat részének érdemjegye elégtelen (1).

Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból/vizsgafeladat részből kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el az 50%-ot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladathoz/vizsgafeladat részhez, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni. Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik. Amennyiben a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye közepes (megfelelt), illetve szöveges értékelés esetén a „megfelelt” közepes, a „kiválóan megfelelt” jeles érdemjeggyel egyenértékű.

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, illetve záróvizsgával, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel, illetve záróvizsgával, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséggel rendelkezik, felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel felmentést kap a 10152-12 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, a 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, 10153-16 Könyvvezetési feladatok modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Számviteli ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, 10153-16 Könyvvezetési feladatok modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, a 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Vállalkozási ügyintéző részszakképesítéssel, felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, a 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző szakképesítés, vagy a Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens, Adóügyintéző, Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítés bármelyikével felmentést kap a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A 7.9. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt modulzáró vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata alól.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok/vizsgafeladat részek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel, illetve az Adóügyintéző, vagy Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. B) Elektronikus bevallás vizsgafeladat rész teljesítése alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Vállalkozási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1 A) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, B) Elektronikus bevallás és C) Bérszámfejtési feladat vizsgafeladat részek, valamint a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3.A) Az üzleti terv védése, és B) A munkaerő-gazdálkodáskapcsolódó szakmai feladatok vizsgafeladat részek teljesítése alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Bérügyintéző vagy Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. C) Bérszámfejtési feladat vizsgafeladat rész teljesítése alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Bérügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap az írásbeli vizsgatevékenység 5.3.2. A) Bérügyi szakfeladatok vizsgafeladat rész teljesítése alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap az írásbeli vizsgatevékenység 5.3.2. B) Társadalombiztosítási szakfeladatok vizsgafeladat rész teljesítése alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Bérügyintéző vagy Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. B) A munkaerő-gazdálkodáskapcsolódó szakmai feladatok vizsgafeladat rész teljesítése alól.

A 7.9. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt komplex szakmai vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata/vizsgafeladat része alól.

 

Oktatásszervezőink

Dr. Bakonyi Pál
Dr. Bakonyi Pál oktatásszervező
Oláh Erika
Oláh Erika oktatásszervező
Kremser Jánosné
Kremser Jánosné oktatásszervező
Bakosné Németh Dóra
Bakosné Németh Dóra oktatásszervező
Almási Klára
Almási Klára oktatásszervező
Szabó Éva
Szabó Éva oktatásszervező
Bakos Péter
Bakos Péter oktatásszervező
Lovasné Czipó Bernadett
Lovasné Czipó Bernadett oktatásszervező
Szemerédiné Bara Julianna
Szemerédiné Bara Julianna oktatásszervező
Kovács Adrienn
Kovács Adrienn oktatásszervező
Hontvári Roxána
Hontvári Roxána oktatásszervező
Sváb Antal
Sváb Antal oktatásszervező
Gyurcsek Ágnes
Gyurcsek Ágnes oktatásszervező
Czeglédi Szabina
Czeglédi Szabina oktatásszervező
Kovácsné Vajda Magdolna
Kovácsné Vajda Magdolna oktatásszervező
Pisták Adrienne
Pisták Adrienne oktatásszervező

Oktatók

Polyák Imre

Vida Ildikó

S. Csizmazia György

Fridrich Péter

Giczi Ferenc

Dr. Dézsi Zsolt

Lőrinczfalvi Mária

Lakatos László Péter

Dr. Battyányi Tamás

Farkasné Gondos Krisztina

Bodzsár Piroska

Dr. Lukács János

Tóthné Dr. Deme Éva

Mohl Gergely

Bokor Csaba

Imre Tímea

Molnár Erika

Rezsabek Angéla

Nagy Péter

dr. Csanádi György

Szarvasné Vadászi Csilla

Vanczó Emese

László Ervin

Dr. Elek László

Monok Tamás

Czeglédi Szabina

Dr. Bobonka Kornél

Schmidt Tünde

Derdák Csaba

Kis Ágota

Vincze Gabriella

Dr. Fazakas Gergely

Tóth Rita

Márkus András

Spilákné Kertész Márta

Fejes Etelka

Varga Hajnalka

Kertészné Minya Gabriella

Kökényesiné Pintér Ilona

Dr. Veit József

Szamkó Józsefné

Henger Péter

Dr. Deli Lajosné

dr. Nyári Tibor

Jacsmenik Gyula

Sándorné Új Éva

Homor József

Süle Imre

Dr. Sisa Krisztina

Kováts E. Krisztina

Ilyés Krisztina

Plenter Jánosné

Mádi-Szabó Zoltán

Dr. Kovács Zsigmond

dr. Szurominé Serege Mónika

Márton Péter

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin

Dr. Adorján Csaba

Galambos Péter

Bencsné dr. Kovács Krisztina

Csákiné Fodor Anna

Pópity István

Dodekné Varga Ilona

Hauck Csaba

Lábas István

Magdáné Német Ildikó

Kovács Dániel Máté

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna

Dr. Róth József

Szeghy Szilvia

Fitos Szilárd

Dr. Prókai Jolán

Wessely Vilmos

Pados-Péter Mária

Fekete Antal

Szabó Leonóra

Sztrunga Istvánné

Horváth Józsefné

Széllné Roik Zsuzsanna

Timmer Gábor

Bán Erika

Dr. Kardos Jánosné

Veinperl Róbert

Kókai Józsefné

Kanyár Tamás

dr. Litkei-Szabó Anita

Dániel Zoltán

Hauber György

Dr. Siklósi Ágnes

Dr. Füredi-Fülöp Judit

Sidlovics Sándor

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó

Becsky-Nagy Patrícia

Dr. Fackelmann Balázs

Dr. Dolnay-Lágler Ágnes

Juhász Sándorné

Magdáné Német Ildikó

Pásztor Józsefné

Nyisztor Ingrid

Ciráki Tamásné

Simonné Romsics Erika

Albert Györgyi

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea

Pál Imre

dr. Görbe Irén

Feketéné dr. Földi Ágnes

Dr. Harsányi Gergely

Dr. Csizmadia Attila

Dr. Berényi László

Vira Sándor

Jobbágyné Füreder Anita

László Norbert

Tósoki Csilla

Barabás Miklós

Bakos Péter

Marosán Ottó

Filyó Janka

Kovácsné Bukucs Erzsébet

Serfőző Gyula

Dr. Ladó Judit

Török Barbara

Dr. Lőrinczi Gyula

Szeles Judit

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Vállalkozási és bérügyintéző - Szombathely

960 óra, Kb.1 év két hónap

hétfő vagy szerda 15 órai kezdettel

15.500 Ft/hó ( 10részlet )

Részletek, jelentkezés

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Vállalkozási és bérügyintéző - Szombathely

960 óra, Kb.1 év két hónap

hétfő vagy szerda 15 órai kezdettel

15.500 Ft/hó ( 10részlet )

Részletek, jelentkezés