Társaságiadó-kedvezmények az őszi adócsomagban

2016. november 10.

Jóllehet a tervezhetőség érdekében immár rendszerszerűnek mondható, hogy a következő adóévet érintő változásokkal már tavasszal, nyár elején megismerkedhetnek az érdekeltek; ugyanakkor az is szokássá vált, hogy ennek ellenére van egy kiegészítő, kisebb-nagyobb módosításokat magában foglaló őszi adócsomag. Az alig tíz napja benyújtott módosító javaslatból ugyan ezúttal kimaradt a járulékcsökkentés, ennek ellenére jócskán tartalmaz új vagy módosuló szabályokat, amelyekre szükséges lesz idejében felkészülni.

E cikkünk terjedelmét meghaladná a teljes adócsomag ismertetése, így most csak a társasági adóban megjelenő legújabb kedvezményeket ragadjuk ki, és azok részleteit vesszük górcső alá, kiemelten foglalkozva három új kedvezmény bevezetésével, amelyek a

  • startup (korai fázisú) vállalkozásokba történő befektetéssel kapcsolatban,
  • energiahatékonysági célokat szolgáló eszköz beruházásra vonatkozóan és
  • vendéglátóhelyen történő élőzenei szolgáltatás nyújtásával összefüggésben lesznek a tervezet szerint érhetőek.

A korai fázisú vállalkozásokba történő befektetés esetén a társaság adóalapja csökkenthető, míg a másik két esetben adókedvezmény vehető majd igénybe a törvényjavaslat szerint.

I. Korai fázisú vállalkozásokba történő befektetés

A tervezett adóalap-kedvezmény célja, hogy a startup vállalkozásokba történő befektetést elősegítse, és erősítse, de csak olyan befektetéseket kedvezményez a jogszabály, amelyek esetében a tartási periódus legalább a megszerzést követő három év. A tervezet szerint az adóalap csökkenthető a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének

  • két és félszeresével, amennyiben az adózónak a részesedés megszerzése adóévében – az adókedvezmény figyelembevétele nélkül – kizárólag 10%-os társasági adókulcsot kellene alkalmaznia;
  • másfélszeresével, ha az adózó a 19%-os társaságiadó-kulcs alkalmazására is kötelezett a szerzés adóévében.

Az adóalap-csökkentő tétel a szerzés adóévében illetve az azt követő három adóévben, egyenlő részletekben, de adóévenként maximum 20 millió forintig vehető figyelembe.

A fenti adóalap-kedvezményre való tekintettel a törvényjavaslat bevezeti a korai fázisú vállalkozások fogalmát is. Ez alapján korai fázisú vállalkozásnak minősül az a jogi személy, amelyet mint ilyet nyilvántartásba vettek, és a kedvezmény igénybevételének éveiben:

  • legalább két munkavállalóval rendelkezik (átlagos statisztikai létszáma minimum két fő), amely közül legalább egy fő kutató-fejlesztőnek minősül; és
  • nem minősül a kedvezményt igénybe vevő kapcsolt vállalkozásának.

Az adózó csak akkor jogosult a kedvezményre, ha a szerzést megelőző három év alatt sem ő, sem kapcsolt vállalkozása nem volt tagja (pl.: üzletrész tulajdonosa) az adott startup cégnek, valamint az adóbevallás benyújtásáig rendelkezik a korai fázisú vállalkozások nyilvántartását vezető intézet igazolásával. Fontos továbbá, hogy ha az adózó

  • részesedést bármilyen jogcímen kivezeti (kivéve átalakulás, egyesülés, szétválás) vagy
  • jogutód nélkül megszűnik

a részesedésszerzés évében vagy az azt követő három évben, akkor nemcsak az adóalap-csökkentő tételként elszámolt összeggel, hanem annak kétszeresével kell megemelnie az adóalapját.

A kedvezmény de minimis támogatásnak minősül. A korai fázisú vállalkozássá történő minősítés feltételeit, követelményeket, a nyilvántartásba vétel eljárását Kormányrendelet fogja szabályozni. A módosítás a tervek szerint 2017. január 1-jétől lép hatályba.

II. Energiahatékonysági célokat szolgáló eszközberuházás

Az őszi adócsomag új adókedvezményt vezetne be, amelyet az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén lehetne igénybe venni. Az adókedvezményt a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben lehet érvényesíteni. Az adókedvezmény mértéke jelenértéken nem haladhatja meg (a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen) a beruházás elszámolható költségének 30%-át, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Ez a mérték kisvállalkozások esetén további 20 százalékponttal, középvállalkozások esetén további 10 százalékponttal növelhető.

Az őszi adócsomag az új adókedvezményre való tekintettel bevezeti az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás definícióját. Ez alapján a fogalom az energiahatékonyságról szóló törvény szerinti olyan energiahatékonyság növekedést eredményező beruházást takar, amely révén végsőenergia-fogyasztás (az ipar, a közlekedés, a háztartások, a szolgáltatások és a mezőgazdaság számára szolgáltatott energia) csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor.

A törvényjavaslat tartalmazza, azt is, hogy a beruházással kapcsolatban mit tekinthető elszámolható költségnek (jellemzően az energiahatékonysági beruházás célját szolgáló tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke), valamint egyéb szabályokat (pl.: kötelező üzemeltetési idő 5 év) és adminisztratív teendőket (pl.: nyilvántartás vezetése, igazolás az energiahatékonyság megvalósításáról) is megfogalmaz.

Az új adókedvezmény a fejlesztési adókedvezményekhez hasonlít, azonban fontos különbség, hogy ennek a kedvezménynek az igénybevételét a törvényjavaslat nem köti összeghatárhoz, illetve, hogy a fejlesztési adókedvezményekkel csökkentett társasági adó 70%-ig vehető csak igénybe. Kiemelendő az is, hogy ugyanazon beruházás esetén az új adókedvezmény nem vehető igénybe fejlesztési adókedvezménnyel együtt, a kettő kizárja egymást.

Az energiahatékonyság növelésével kapcsolatos adókedvezményt csak 2017. január 1-jét követően megkezdett beruházások esetén lehet majd igénybe venni, és kizárólag a megkezdését követően felmerült elszámolható költségek tekintetében. A kedvezmény további feltételeit Kormányrendelet fogja szabályozni.

III. Vendéglátóhelyen történő élőzenei szolgáltatás

A fentiektől teljesen eltérő tevékenységet végzőket kedvezményez az őszi csomag a harmadik új kedvezménnyel: azok az adózók, akik saját maguk üzemeltetnek vendéglátóhelyet az ott megvalósított élőzenei szolgáltatás adóévben költségként, ráfordításként elszámolt összeg után legfeljebb a díj nettó értékének 50%-ig az adott adóévben adókedvezményt vehetnek igénybe. Fontos, hogy amennyiben az adózó érvényesíti ezt a kedvezményt, úgy az élőzenei szolgáltatás díja nem lesz a társasági adó szerint elismert költség, azaz adóalapnövelő tételként is figyelembe kell venni – az adókedvezménye abszolút értéke emiatt a nettó díj 50%-ánál kevesebb. Példával szemléltetve ez azt jelenti egy 10%-os adókulcs alá eső adózó ténylegesen a nettó díj 50%-a helyett, csak a díj 40%-val tudja a fizetendő társasági adóját csökkenteni ahhoz képest, mintha ezzel a kedvezménnyel nem élne.

Mindemellett ez az adókedvezmény forma is az adott évi – esetlegesen fejlesztési adókedvezményekkel már csökkentett – társasági adó maximum 70%-ig vehető igénybe. A módosítás 2017. január 1-jétől lépne életbe a tervezet szerint, s ez a kedvezmény is de minimis támogatásnak minősül.

A cikk írója:
Bodó Borbála

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központja szakmai partnere, a Mazars Kft. adómenedzsere