Közbeszerzési referens

Helyszín: Távoktatás

Óraszám: 120 óra

Időtartam: kb. 6 hónap

Tandíj: 150.000 Ft + 27% ÁFA (két részletben, kamatmentesen is fizethető)

Jelentkezési díj: 5.000 Ft + ÁFA

Tudásmérés díja: 1 db x 10.500 Ft + ÁFA/db

Online konzultációk időpontja:
péntekenként 14.00-től kb.19.00 óráig

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 30.

2x 98.425 Ft

Helyszín: Távoktatás

Óraszám: 120 óra

Időtartam: kb. 6 hónap

Tandíj: 150.000 Ft + 27% ÁFA (két részletben, kamatmentesen is fizethető)

Online konzultációk időpontja:
péntekenként 14.00-től kb.19.00 óráig

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 30.

A képzés felépítése:

 • távoktatás,
 • 120 óra,
 • péntekenként 14:00-től kb. 19:00-ig virtuális tanteremben ZOOM applikáció segítségével

A képzésben való részvétel feltétele:

Iskolai végzettség: középfokú iskolai végzettség
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év közbeszerzési területen szerzett gyakorlat

Időtartam: 6 hónap

A képzés indulása: 2023. szeptember

Megengedett hiányzás mértéke: 40%

A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése:

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tudásmérést a képzésben résztvevő minimum 50%-os szinten teljesítette.

A vizsga díja: 10.500 Ft + ÁFA

A képzéssel megszerezhető tanúsítvány: Közbeszerzési referens tanúsítvány

Fizetés: Kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk minden résztvevőnk számára.

Oktatók

Dr. Sarkadi Zsuzsanna
ügyvéd, egészségügyi szakjogász, közbeszerzési tanácsadó

Oktatásszervező

Gyurcsek Ágnes
Oktatásszervező - adótanácsadó tanfolyam

Email: gyurcsek.agnes@mkvkok.hu
Telefonszám: +36 (30) 883 1227

A képzés célja

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal, az egyéb jogalkalmazást elősegítő forrásokkal, illetve a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmakkal, intézményekkel, továbbá az eljárásban érdekelt személyek feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, kötelezettségeivel.

A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa a közbeszerzési eljárások előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat, tisztában legyen az alkalmazható eljárások típusaival, azok sajátosságaival, ismerje a jogorvoslati rendszert, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

Összességében a közbeszerzési eljárás átfogó, rendszerszemléletű és gyakorlati szempontú megközelítés mellett való megismertetése.

A képzés célcsoportja

A képzést ajánljuk mindazoknak, akik a közbeszerzések terén új ismereteket kívánnak szerezni, illetve a meglévő ismereteiket szeretnék tovább mélyíteni, így

 • olyan cégek munkatársait várjuk, amelyek ajánlattevőként/alvállalkozóként kívánnak bekapcsolódni a közbeszerzésekbe;
 • számítunk olyan gazdasági, pénzügyi szakemberek jelentkezésére, akik munkájuk során közbeszerzési kérdésekkel is foglalkoznak;
 • hasznos lehet olyan műszaki szakembereknek, akik a közbeszerzési kiírások elkészítésében működnek közre;
 • kihagyhatatlan azoknak, akik jövőbeni terveik megvalósításához szeretnének megismerkedni a közbeszerzési szakma alapjaival.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A közbeszerzési referens feladata, hogy - ajánlat kérői és ajánlattevői oldalon - alkalmazza a közbeszerzési törvényt, annak végrehajtási rendeleteit és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat. Ajánlati felhívást, beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít el, avagy közreműködik azok elkészítésében.

A közbeszerzési eljárásokban el kell látnia az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Az előzőeken túl ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges előzetes vitarendezési, illetve jogorvoslati kérelmek kezelésébe, valamint nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését. Gondoskodik a közbeszerzési eljárásokkal és a szerződések teljesítésével kapcsolatos közzétételi és adatközlési kötelezettségek teljesítéséről.

Feladata továbbá, hogy a közbeszerzési eljárásokban ellássa az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat. E körben figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket, javaslatot tesz az eljárásban való részvételre, illetve koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatás kéréssel, valamin a jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában és benyújtásában.

A képzést követően a résztvevő képes lesz:

 • alkalmazni a közbeszerzési törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat;
 • nyomon követni az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát, a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit, valamint a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzési gyakorlatát;
 • átlátni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait;
 • előkészíteni és elkészíteni a közbeszerzési tervet, alkalmazni az egybeszámítás (részekre bontás tilalma) szabályait;
 • meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárás-fajtát, beazonosítani a beszerzési tárgyakat;
 • ellátni az ajánlatkérőkre háruló tervezési és kapcsolódó egyéb feladatokat: elkészíteni az eljárás felhívását és bekapcsolódni a dokumentáció összeállításába, alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat, gondoskodni a dokumentálási kötelezettségről;
 • alkalmazni a kizáró okokra, az összeférhetetlenségre, az alkalmassági követelményekre és az értékelési szempontokra vonatkozó szabályokat;
 • használni a szükséges elektronikus ingyenes közhiteles, illetve hatósági nyilvántartásokat;
 • ellátni az ajánlat kérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat;
 • nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését, ellenőrizni a közbeszerzési szabályok érvényesülését mind a szerződés teljesítése, mind a szerződés módosítása során;
 • ellátni az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket, határidőben összeállítani és benyújtani az ajánlatokat, felismerni a kiegészítő tájékoztatás kérés szükségességét, és gondoskodni annak összeállításáról és benyújtásáról;
 • felismerni mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket és bekapcsolódni az esetleges előzetes vitarendezési, illetve jogorvoslati kérelmek kezelésébe;
 • alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi szabályokat és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat;
 • alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.), illetve a Kbt. irányadó rendelkezéseit;
 • felismerni a közbeszerzésekhez kapcsolódó büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni;
 • helyesen, az etikus magatartás szabályai szerint eljárni a közbeszerzési eljárás során gondoskodni a közbeszerzésekben a nyilvánosságbiztosításáról, valamint a Kbt. alapelveinek érvényesüléséről;
 • azonosítani a közbeszerzések ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni, és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel.

A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: középfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Egyéb feltételek: -

Tervezett képzési idő: 120 óra

  A tananyagegység megnevezése Összesen
1. A közbeszerzés alapjai 40 óra
2. Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat 30 óra
3. Jogi alapintézmények 10 óra
4. Közbeszerzési gyakorlat 20 óra
5. Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekménye 20 óra
  Összesen 120 óra

 

 

 

 

 

 

 

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A képzés annak végeztével tudásméréssel zárul.

A tudásmérésen megszerezhető minősítések:

 • Megfelelt
 • Nem felelt meg

Felmentések: -

Megszerezhető tanúsítvány(ok): Közbeszerzési referens tanúsítvány

Szívesen válaszolunk kérdésére!