Magánszemélyek 98 százalékos különadójának változása

2014. október 28.

Az Országgyűlés megalkotta az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvényt és annak 37. §-ával a magánszemélyek 98 százalékos mértékű különadóját érintő új rendelkezést fogadott el. A vonatkozó rendelkezés 2014. szeptember 30-án lépett hatályba és a magánszemélyek 2013. december 31-ét megelőzően megszerzett, különadó alapot képező jövedelmeit érinti.

Az új törvényi rendelkezés alapján az adóhatóság a magánszemély kifejezett kérelmére törli a 98%-os mértékű adókötelezettségét és azzal egyidejűleg egy átalányközteher-kötelezettséget ír elő.

Az új átalánykötelezettség mértéke az alábbiak szerint került megállapításra:

2010-ben megszerzett különadó alap esetében 40 százalék,

2011-ben megszerzett különadó alap esetében 15 százalék,

2012-ben megszerzett különadó alap esetében 20 százalék,

2013-ban megszerzett különadó alap esetében 25 százalék.

A fenti mértékeket akkor kell alkalmazni, ha a magánszemély kizárólag olyan bevételt szerzett, amely nem haladja meg a jogállását meghatározó törvény (így a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény, valamint a Munka Törvénykönyve) szerint a jogviszonya megszűnésekor őt megillető bevétel legkisebb mértékét.

Ha a magánszemély a jogviszonya megszűnésére tekintettel kizárólag olyan bevételt szerzett, amely nem a fentiekben említett jogszabályok valamelyike alapján illette meg, akkor ezen bevétele után az átalányközteher mértéke 75 százalék.(Ilyen bevétel lehet a külön szerződés alapján megszerzett juttatás.) Abban az esetben, ha a bevételnek van olyan része, amely az előző bekezdés alapján megszerzettnek minősül és olyan is, amelyre a 75 százalékos szabályt kell alkalmazni, úgy az átalányközterhet arányosítva kell megállapítani.

Az átalánykötelezettség megállapítására vonatkozó eljárás a magánszemély kérelmére indul, amelyet az elévülési időn belül lehet benyújtani. Az elhunyt magánszemély bármely örököse kezdeményezheti a 98 százalékos adómértékkel megállapított kötelezettség eltörlését. Az eljárás megindítása akkor is lehetséges, ha a kérelem ellenőrzéssel már lezárt időszakot érint. A magánszemély a módosuló kötelezettséggel kapcsolatosan nem lesz jogosult késedelmi kamatra.

A kérelemnek nincsenek formai szabályai, azonban abban a következőkről kifejezett nyilatkozatot kell tenni:

a 98 százalékos különadó alapot képező bevételt juttató kifizető elnevezéséről, székhelyéről, adószámáról

a kifizetést megalapozó jogviszonyról

a folyamatban lévő vagy lezárult hazai vagy nemzetközi jogorvoslati eljárásról és arról, hogy ennek eredményeként kártérítés kifizetésére jogosulttá vált-e

a különadó alapba tartozó bevételének azon összegéről, amely nem minősül jogszabály alapján megszerzettnek (ez a 75 százalékos szabály).

Az új rendelkezést nem lehet arra a magánszemélyre alkalmazni, aki bármely hazai vagy külföldi bíróság, jogorvoslati szerv döntése alapján (akár csak részben is) kártérítésre vált jogosulttá. Amennyiben a jogorvoslati eljárás már folyamatban van, a magánszemélynek lehetősége van arra, hogy jogorvoslati kezdeményezést visszavonja és kérje az új szabályok szerinti eljárás lefolytatását. A kérelemhez ez esetben csatolni kell a visszavonást igazoló iratokat is.

Az átalányközteher-kötelezettség előírásáról és a 98 százalékos különadó egyidejű eltörléséről az adóhatóság határozattal dönt a kérelem kézhezvételét követően, de legkorábban az új jogszabály hatálybalépését követő 120 napon belül.

A határozat kézhezvételét követően a különadó és átalányközteher kötelezettség közötti különbözet kiutalását vagy más fennálló adókötelezettség csökkentésére történő átvezetését a NAV 17-es számú Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez c. nyomtatvány benyújtásával kérheti majd az érintett.

Az ismertetett új szabályozást a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Ha a magánszemély a 98 százalékos kötelezettségét az új szabályok hatálybalépését megelőzően már csökkentette és a különbözetet visszaigényelte, az átalányközteher-kötelezettséget az adóhatóság ellenőrzés keretében hivatalból állapítja meg akkor is, ha az érintett időszakot korábban már vizsgálta és az ellenőrzést lezárta.