Akinek fontos a mérlegképes regisztráció megőrzése ...

2016.10.13

avagy dióhéjban a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének szabályairól

Mint olvasóink többsége tisztában van vele a könyvviteli szolgáltatási tevékenység kizárólag a nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) engedélyével folytatható, az engedélyezést követően nyilvántartásba vett személyeket – 2013. január elseje óta pedig az engedély iránti kérelmet előterjesztőket is – továbbképzési kötelezettség terheli. A tapasztalatok, így a regiszterből történő törlések nagy száma azonban azt mutatják, hogy az érintettek egy része sajnos nem ismeri pontosan a kapcsolódó előírásokat, ezért a továbbképzési év végéhez közeledve talán nem haszontalan mindezek áttekintése.

  1. A továbbképzési kötelezettség jogszabályi háttere

A könyvviteli szolgáltatást végzők esetében a tevékenység engedélyezésének feltételeit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. §-a rögzíti, míg az engedéllyel rendelkezők nyilvántartásának vezetésére, a nyilvántartásban szereplők továbbképzési kötelezettségére vonatkozó részletszabályokat a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

A Szt. 152. § (1)-(2) bekezdése a megfelelő szakmai tudás biztosítása érdekében előírja, hogy a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelesek a már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni. Ez teljességgel érthető, hiszen a számvitel és az adózás területén a vonatkozó jogszabályok évente akár többször is változhatnak, jogos tehát az igény, hogy a könyvviteli szakemberek folyamatosan kövessék ezeket változásokat. Mindezek érdekében kötelező számukra a szakmai továbbképzés.

A költségvetési szervnél dolgozó könyvviteli szolgáltatást végző személyekre vonatkozó speciális szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: AH rendelet) tartalmazza.

  2.  Továbbképzési kötelezettség

        2.1.  Regisztráció előtti továbbképzés

A Szt. 151. § (5) bekezdés b) pontja szerint a könyvviteli szolgáltatást végzők hatósági nyilvántartásába felvételét kérőnek már a kérelem benyújtását megelőzően továbbképzésen kell részt vennie, és a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a – kérelemben megjelölt szakterületre előírt – továbbképzési kötelezettségét megfelelően teljesítette. Előzetes továbbképzés esetén tehát nem naptári év szerint kell a továbbképzési kötelezettséget teljesíteni, hanem a regisztrációs kérelem benyújtása előtti 12 hónapban. Ez a szabály irányadó a szakterületi kiegészítésre is, így fontos, hogy amennyiben valamelyik szakterületen már regisztrált mérlegképes könyvelő újabb szakterületre kéri a bejegyzését, az új szakterülethez kötődő kreditpontjait a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban teljesítenie, s az eljárás során igazolnia kell.

        2.2.  A már regisztráltak továbbképzése

A már nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatókra vonatkozóan a Rendelet 10. §-a úgy rendelkezik, hogy a szakmai továbbképzési kötelezettség a könyvviteli szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező személyt a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli. A továbbképzési év a regisztráltak számára megegyezik a naptári évvel. Tehát akit legkésőbb 2015-ben (akár az év elején, akár az év végén) regisztrált a hatóság, annak idén december 31-ig szakmai továbbképzésen kell részt vennie az alább ismertetett szabályok szerint. A hatóság a regisztráció időpontjáról a nyilvántartásba vételről értesítő levélben tájékoztatja a könyvviteli szolgáltatót, de az feltüntetésre kerül a regisztrációs igazolványon is. A 2016-ban regisztráltaknak tehát idén még ilyen kötelezettségük nincsen.

        2.3.  Továbbképzés újabb szakterületre való regisztráció esetén

A tevékenységgyakorlás során sok esetben előfordul, hogy a könyvviteli szolgáltatást végző személy a meglévő szakterületi regisztrációja mellett további szakterületen kéri nyilvántartásba vételét. Ilyen esetben – fő szabály szerint – a könyvviteli szolgáltatást végzőt az újonnan nyilvántartásba vett szakterületre vonatkozóan továbbképzési kötelezettsége e szakterület nyilvántartásba vételének évét követően terheli. Ha tehát a korábban pl. vállalkozási szakterületen regisztrált személyt 2016-ban államháztartási szakterületen is nyilvántartásba vették, 2016-ban csak vállalkozási szakterületen kell teljesítenie továbbképzési kötelezettségét, 2017-től azonban államháztartási szakterületen is.

Ez alól abban az esetben van kivétel, ha az adott továbbképzési évben a korábban nyilvántartásba vett szakterületről a regisztrált személyt törölte a hatóság. A fenti példánál maradva, ha a korábban vállalkozási szakterületen regisztrált személyt 2016-ban államháztartási szakterületen is nyilvántartásba vették, de év közben vállalkozási szakterületről törlik (mert pl. az előző évben nem teljesítette a vállalkozási szakterülethez kötődő továbbképzési kötelezettségét), akkor államháztartási szakterületen már 2016-ban is továbbképzési kötelezettsége van. (Fontos, hogy a szakterületi kiegészítés iránti kérelem benyújtásához a 2. pontban írottak szerint az előzetes továbbképzési kötelezettséget teljesíteni kell!)

  3. Továbbképzési kötelezettség teljesítése

A továbbképzésre kötelezett személy a szakmai továbbképzési kötelezettségét a Rendelet szerinti kreditpontok megszerzésével teljesítheti. E kreditpontokat jellemezően a miniszter által minősített képzésen való részvétellel lehet szerezni. A kreditpontok egy kisebb részét szakmai szervezeti tagság révén, valamint minősített szakmai kiadvány vásárlásával is össze lehet gyűjteni.

        3.1.  Minősített képzések

Minősített képzést kizárólag a miniszter által akkreditált szervezet végezhet. A képzés – képző szervezet által készített – szakmai programját a miniszter hatósági eljárás keretében megvizsgálja, és a szakmai tartalomnak, a képzési program hosszának megfelelően kreditpontra értékeli (kreditpont-minősítési eljárás). Csak a minősített szakmai továbbképzési program alapján szervezett képzések fogadhatóak el a továbbképzési kötelezettség teljesítéseként. A minősített képzéseket a továbbképző szervezetek hagyományos tantermi képzés és távoktatásos képzés formájában is szervezhetik. Az érdeklődők az Oktatási Központ honlapján (https://mkvkok.hu/tovabbkepzes) mindkét képzési formában szervezett továbbképzésre találnak ajánlatot, amelyek közül igényeiknek megfelelően választhatnak.

Az akkreditált szervezetek nyilvános adatait, valamint a minősített továbbképzési programok adatait a nyilvántartásba vételt végző szervezet az egységes Kormányzati Portálon* teszi közzé, a továbbképzési program szakterületi (vállalkozási, államháztartási, IFRS, egyéb szervezeti, pénzügyi), valamint témakör szerinti besorolásával (számviteli vagy nem számviteli témakör) és kreditpont-értékével, továbbá oktathatósági időszakával (elszámolhatósági időszak) együtt.

Az oktathatósági időszak azt jelenti, hogy csak az ebben az időszakban megtartott képzésen való részvétel alapján adható ki kreditpont-igazolás az érintettek számára. A nyilvántartásba vételt végző szervezet az oktathatósági időszakot a képzési program témája, részletes tartalma, aktualitása alapján határozza meg. Fontos tehát, hogy az elszámolhatósági időszakon kívül azonos tematika mentén megrendezett továbbképzésen való részvétel nem ér kreditpontot!

Az egyes képzők a fenti adatokat jellemzően közzéteszik a honlapjukon, amelyek alapján a továbbképzésre kötelezett személy összeállíthatja továbbképzési tervét a regisztrációs szakterületeinek, érdeklődésének és az alábbiakban részletezett kreditpont-szerzési szabályoknak megfelelően.

Fontos azonban, hogy a továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell megszereznie, a 16 kreditpontból pedig legalább 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített szakmai továbbképzésen kell teljesítenie. Az olvasó erre vonatkozó példákat talál 1. példánkban »

Amennyiben a továbbképzésre kötelezett személy több szakterületen is regisztrációval rendelkezik, a fenti legalább 16 kreditpontból minden szakterületen, amelyen regisztrációval rendelkezik, minimum 4 kreditpontot a szakterületeire minősített speciális továbbképzéseken kell megszereznie. Erre vonatkozó példák itt találhatóak: (2. példa »).

A költségvetési szervnél dolgozó könyvviteli szolgáltatókra a továbbképzés teljesítését illetően speciális szabályok vonatkoznak. Az AH rendelet 12. § (3) bekezdése szerint költségvetési szervnél a könyvviteli szolgáltatási feladatokat ellátó, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szereplő alkalmazottnak az Szt. 152. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségét a Rendelet alapján kell teljesíteniük azzal, hogy a továbbképzési kötelezettség teljesítése során 12 kreditpontot államháztartási szakterületre minősített speciális továbbképzésen kell megszerezniük.

Ez azt jelenti, hogy a költségvetési szervnél dolgozó könyvviteli szolgáltató bármilyen szakterületen van regisztrálva, továbbképzése során a legalább 16 kreditpontból 12-t államháztartási szakterületre minősített speciális továbbképzésen kell megszereznie, és – ha nem államháztartási vagy nem csak államháztartási szakterületen van regisztrálva – ezen túl 4-4 kreditet a saját regisztrációs szakterületére vagy szakterületeire minősített speciális továbbképzéseken. Erre vonatkozó példák itt találhatóak: (3-6. példa »).

Fontos tudni, hogy ha a könyvviteli szolgáltatást végző személy az adott továbbképzési évben több mint 16 kreditpontot gyűjt össze, a többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettsége teljesítése szempontjából.

Minősített képzésen való részvétel és annak igazolása

A tantermi képzés formájában megvalósított szakmai képzésen való részvétel igazolásához bizonyos feltételeket teljesítenie kell minden résztvevőnek. Ilyen feltétel, hogy a résztvevő a továbbképzés teljes időtartamában legyen jelen a továbbképzésen. A jelenlétet a hatóság helyszíni ellenőrök időszakos kiküldésén túl a továbbképzés elején és végén aláírt jelenléti ívek alapján is ellenőrzi. Kiemelt fontossága van tehát e dokumentumok megfelelő vezetésének, így javasoljuk szigorúan követni az egyes képző intézmények ebbéli figyelemfelhívásait. Amennyiben a továbbképzésre kötelezett személy a továbbképzés vége előtt távozik, és emiatt a záró jelenléti ívet nem írja alá, a továbbképzés résztvevőjeként a képző részéről nem jelenthető le a hatóság felé és nem kaphat kreditpontot az adott továbbképzésért.

Abban az esetben, ha a továbbképzés több, különböző témát feldolgozó továbbképzési blokkból áll, minden egyes továbbképzési blokk elején és végén jelenléti ívet kell aláírniuk a résztvevőknek. 

A szakmai képzésen való részvételt követően – a képzés befejezését követő 30 napon belül – a továbbképző szervezet a továbbképzésen való részvételről igazolást ad ki a továbbképzésen résztvevők részére, amely tartalmazza a továbbképzés időpontját és a megszerzett kreditpontokat. Mindezeken túl a továbbképző a szakminisztérium felé bejelenti a jelenléti íveken feltüntetett adatok alapján a továbbképzésen résztvevők adatait – a továbbképzésen való részvételi kötelezettség teljesítésének igazolása céljából – a Szt. 152. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalommal.

A továbbképzésen résztvevőnek tehát nem kell külön bejelentenie a tárca felé, hogy teljesítette továbbképzési kötelezettségét, ezt a továbbképző szerv a jogszabály szerint megteszi. A hatóság csak abban az esetben keresi meg utólag a továbbképzés résztvevőjét a továbbképzés igazolása céljából, ha ellenőrzi a továbbképző szerv tevékenységét vagy valamilyen adat, információ, illetve annak hiánya miatt feltételezi, hogy a könyvviteli szolgáltatást végző személy nem vett részt továbbképzésen. (Ilyen lehet valamely adminisztrációs, informatikai rendellenesség, vagy pl. ha a továbbképzésen résztvevő személy nem írja alá valamennyi jelenléti ívet a továbbképzésen.)

A továbbképző szervezet által kiadott kreditpont-igazolást ezért a képzésen résztvevőnek célszerű megőriznie egy későbbi esetleges hatósági ellenőrzés lefolytatásának meggyorsítása érdekében.

        3.2.  Szakmai szervezeti tagság

Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett személy a továbbképzési év során – szakmai szervezet tagjaként – jogosult a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni. Ilyen szakmai szervezet az Oktatási Központ Kredit Klubja, ahol a tagságért járó 2 kreditpont mellett egyéb szolgáltatásokhoz is juthat a könyvviteli szakember. A Kredit Klub szolgáltatásairól itt tájékozódhat: https://www.mkvkok.hu//kredit_klub

Kérdés lehet azonban, hogy ki számít valamely szakmai szervezet tagjának. Ehhez az adott szervezetnek először szakmai szervezetté való minősítését kell kérnie a miniszternél. A már minősített szakmai szervezetnél tag az a természetes személy, aki a továbbképzési évben több mint 3 hónapon át és a továbbképzési év utolsó napján is tagja a szakmai szervezetnek a szervezet saját szabályainak megfelelően.

A fentieken túl a szakmai szervezet tagjának minősül az a természetes személy is, akinek foglalkoztatója a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján is tagja a szakmai szervezetnek, feltéve, hogy foglalkoztatója nevében a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken jogosult részt venni.

A szakmai szervezet a tagságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, és ha ehhez a könyvviteli szolgáltatást végző hozzájárul, a továbbképzési évet követő január 31-ig a nevét, anyja nevét, születési idejét és regisztrációs számát bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek a szakmai szervezeti tagság után járó kreditpontok jóváírása érdekében. 

        3.3.  Szakmai kiadvány vásárlása

Szakmai kiadványok (könyv, folyóirat, stb.) kreditpont-minősítésére is van lehetőség, amit a kiadvány kiadója kezdeményezhet a miniszternél. Ha a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely kreditpontra minősített – papír alapú vagy elektronikus – kiadványt vásárol, továbbképzési évenként a kiadvány minősítése során meghatározott kreditpont-érték, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon* erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül a minősített szakmai kiadvány megvásárlását bejelenti, és a kiadvány vásárlásáról szóló számla másolatát a bejelentéséhez csatolja.

A számla akkor fogadható el, ha az lehetővé teszi a minősített kiadvány egyértelmű beazonosítását (kiadás éve, kiadó, szerző, cím), és a számla kiállításának dátuma a kiadvány elszámolhatósági időszakába esik. A kiadványért járó kreditpont a számla kiállításának dátuma szerinti továbbképzési évre számítható be.

Egy kiadványt (pl. szaklap) természetesen több könyvviteli szolgáltatást végző is olvashat (pl. egy cégnél dolgozó könyvelők) és frissítheti vele szakmai tudását, ezért a Rendelet lehetővé teszi, hogy a számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai után több – legfeljebb három – továbbképzésre kötelezett személy is kérelmezheti a kreditpont elszámolását.

Fontos tudni, hogy a szakmai szervezeti tagság, illetve a szakmai kiadvány vásárlása alapján szerzett kreditpontok nem számíthatóak be a számvitel témakörben szerzendő 8, illetve a regisztrációs szakterületenként szerzendő 4 kreditpont értékébe!

  4. Továbbképzési kötelezettség elmulasztása

Amennyiben a regisztrált könyvviteli szolgáltatást végző személy a továbbképzési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, és ezen mulasztását nem tudja kimenteni, akkor a nyilvántartásba vételt végző szervezet e személy könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyét visszavonja és őt a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásából törli.

A hatósági regiszterből törölt könyvviteli szolgáltató a törlést követően ismételten kérheti felvételét a regiszterbe, ha igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a – kérelemben megjelölt szakterületre előírt – továbbképzési kötelezettségét megfelelően teljesítette.

*A hivatkozott kormányzati portál elérhetősége: https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/konyvviteli-szolgaltatast-vegzok-merlegkepes-konyvelok-tovabb

A cikk írója:
dr. Csoszánszky Zoltán

oktatási igazgató
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.
www.mkvkok.hu