Illetékváltozások 2014.

2014. január 28.

A tavaly év végén elfogadott adócsomag 2014. január 1. napjától több lényeges változást is bevezetett  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény vonatkozásában. Ezen jelentős változásokat kívánjuk bemutatni az alábbiakban.

I. Illetékmentességgel kapcsolatos módosítások, pontosítások
A tavalyi szabályozás szerint a követelés elengedése, így az osztalékkövetelés, továbbá a csődegyezség keretében, illetve a felszámolási eljárás során ingyenesen elengedett követelés is az ajándékozási illeték tárgyát képezi. Elkerülhető volt ez azzal, ha a taggyűlés visszavonta az osztalékfizetésről szóló döntését, megszüntetve ezzel a követelést. Abban az esetben viszont, ha a társaság nem határozott az osztalékfizetés visszavonásáról, a tag vagy részvényes viszont lemond a követeléséről, a társaság ajándékozási illeték fizetésére volt köteles. Az új szabályozás szerint mentes az ajándékozási illeték alól az osztalékra vonatkozó követelés elengedése.
Szintén nem keletkezik ajándékozási illetékfizetési kötelezettség a csődegyezség keretében, valamint a felszámolási eljárás során elengedett követelések esetén, feltéve, ha nem a tag a követelés jogosultja.
Szűkítés történt viszont a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak térítésmentes eszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervezet általi megszerzésére, illetve a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás - ideértve a követelés-elengedést és a tartozásátvállalást is - útján történő megszerzése esetén. E mentességek nem alkalmazhatóak ugyanis, ha a vagyonszerzőt olyan államban jegyezték be, amelyben a társasági adó mértéke nem éri el a 10%-ot vagy a részesedések értékesítéséből származó jövedelmet nem terheli a társasági adónak megfelelő, legalább 10%-os mértékű adó. Szintén ehhez a feltételhez kötődik 2014-től a kedvezményezett átalakulás, a kedvezményezett részesedéscsere, a kedvezményezett eszközátruházás, valamint a kapcsolt vállalkozások közti visszterhes vagyonátruházások esetén igénybe vehető illetékmentesség.
A törvény kiterjeszti a visszterhes vagyonátruházási és az ajándékozási illetékmentességet a házastársak közötti vagyonátruházásokra, illetve a házastársi vagyonközösség megszüntetésével realizálódó vagyonszerzésekre. Fontos azonban, hogy továbbra sem vonatkozik ez a szabály az élettársak vagyoni elszámolására, a közöttük történt vagyonátruházási ügyletekre!
Az első lakásvásárlókat megillető - de kérelemre adott - 12 havi illeték részletfizetési kedvezmény már nem csak a 35 éven aluli fiatalokat, hanem bármely magánszemély vagyonszerzőt megilleti.
Enyhülnek a lakóház építésére alkalmas telektulajdon szerzésekor alkalmazott illetékmentesség feltételének igazolására vonatkozó szabályok, így a NAV-nak abban az esetben is törölni kell a felfüggesztett illetéket, ha a lakóház felépítését bizonyító használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány nem az adózó, hanem a tulajdonostárs, vagy az ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog jogosítottja nevére szól.

II. Ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok új szabályai
A törvény újraszabályozza a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalmát, így - a társasági adószabályozással összhangban - a társaság beszámolójában kimutatott eszközök ingatlanaránya lesz mérvadó a tekintetben, hogy a vagyoni betét megszerzése illeték-kötelessé válik-e a jogügylet tárgyát képező vagyoni betétek minősítése során.
Januártól minden ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban történő részesedés szerzés a visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik, szemben a korábbi szabályozással, ahol ez csak akkor került ebbe a körbe, ha a vagyonnal rendelkező társaság főtevékenysége specifikus volt.
 
III. Lízingügyletekkel kapcsolatos módosítás
Az ingatlanok, illetve gépjárművek (pótkocsik) pénzügyi lízingjére vonatkozó, a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező szerződések esetén is visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség keletkezik.

A cikket készítette:

Szmicsek Sándor
partner
Adó- és jogi szolgáltatások
tel.: +36 1 429-3010
e-mail: sandor.szmicsek@mazars.hu
Dr. Borsy János Mátyás
ügyvéd,
társasági jogi és cégjogi szakjogász
tel.: +36 30 968-0642
e-mail: janos.borsy@mazars.hu