Hitelprogramok, pályázati források 2014-ben

2014.06.17

1. A Magyar Fejlesztési Bank hitelprogramjai vállalkozások részére
1.1 MFB Kisvállalkozói Hitel

A hitelprogram célja, hogy a magyarországi székhelyű mikro- és kisvállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson.

Ez a kedvezményes forráslehetőség a magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő mikro- és kisvállalkozások (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro- és kisvállalkozások) beruházási és fejlesztési céljaihoz nyújt forrást. Ennek megfelelően olyan vállalkozások igényelhetik, ahol a foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb, és amelyek éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eruónak megfelelő forintösszeg.

A hitel az alábbi célokra használható fel:

- a vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló ingatlan beruházáshoz (vásárlás, építés, átalakítás),

- a vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges használt és új gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzéséhez,

- a vállalkozás tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszköz működtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlásához.

A hitel feltételei:

- A saját erő minimálisan elvárt mértéke a beruházás nettó - vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó - bekerülési értékének legalább 10 százaléka, amely a kockázatok (ügyfélminősítés) függvényében 15 százalékra emelkedhet. Amennyiben a vállalkozás a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (a továbbiakban: MV Zrt.) kezességvállalását választja, az elvárt saját erő a beruházás teljes megvalósítási költségének legalább 20 százaléka kell, hogy legyen. A saját erő saját forrásból, az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatásból, továbbá alárendelt tulajdonosi hitelből állhat.

- A saját forrás mértéke a beruházás nettó - vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó - bekerülési értékének legalább 5 százaléka kell, hogy legyen. Az MV Zrt. kezességvállalása esetén, illetve 15 százalékos elvárt saját erő mellett a saját forrás mértékének a beruházás nettó - vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó - bekerülési értékének legalább 10 százalékának kell lennie.

- Kizárólag ingatlanépítés és -vásárlás hitelcél esetén finanszírozható a hitelből megkezdett beruházás is, ebben az esetben kizárólag a saját erő részeként elszámolhatók a hitelkérelem benyújtását megelőző legfeljebb 12 hónapon belül keletkezett számlák, vagy más számviteli bizonylatok, amelyeket hitelfelvevő saját forrásából vagy alárendelt tulajdonosi hitelből egyenlített ki.

- Ingatlanon végzett beruházás esetén az ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal kell rendelkezni a hitelkérelem befogadásakor.

- Ingatlanépítés, -átalakítás esetén az építési engedélynek legalább a rendelkezésre tartási időszak végéig érvényesnek kell lennie.

Idegen ingatlanon történő tárgyieszköz-aktiválás esetén be kell mutatni az ingatlanra vonatkozó, legalább a hitel futamidejével megegyező időtartamra szóló bérleti szerződést, valamint a bérbeadó beruházáshoz történő hozzájáruló nyilatkozatot.

- A biztosítékok fedezeti értéke - az adósminősítés függvényében -  legalább a hitelösszeg és 1 éves kamatának a 100 százalékának kell lennie.

- Biztosítékként ingatlan és ingó jelzálogjog, készpénzóvadék, a tulajdonos készfizető kezességvállalása fogadható el. Továbbá minden esetben szükséges a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által, vagy az MV Zrt. által az "Új Széchényi Hitelgarancia Program" keretében nyújtott, a hitel tőkeösszegére és kamataira, járulékaira kiterjedő 80 százalékos mértékű készfizető kezességvállalás (intézményi készfizető kezességvállalás). Az intézményi készfizető kezességvállalási díj az ügyfél részére nem kerül felszámításra.

A hitelösszeg és a lejárat:

1-50 millió forint, de kezdő vállalkozások esetében legfeljebb 1.25 millió forint.

A lejárat legfeljebb 15 év, maximum 2 év türelmi idővel, maximum 2 év rendelkezésre tartási idővel.

A saját erő mértéke:

A beruházás nettó bekerülési értékének legalább 10 százaléka, amely a kockázatok (ügyfélminősítés) függvényében 15 százalékra emelkedhet. Amennyiben a vállalkozás az MV Zrt. kezességvállalását választja, az elvárt saját erő a beruházás teljes megvalósítási költségének legalább 20 százaléka kell, hogy legyen.

Fizetendő kamat:

3 havi EURIBOR+5 százalék/év.

Egyéb fizetendő díjak, jutalékok:

- Szerződéskötési díj: Egyszeri 1 százalék, amelyet a szerződéskötéskor számítanak fel, a teljes hitelösszegre vetítve.

- Folyósítási jutalék: Egyszeri 1 százalék, amelyet az első folyósításkor számítanak fel, a teljes hitelösszegre vetítve.

- Projektvizsgálati díj: Egyszeri díj: 25 ezer forint + a hitelösszeg 0,1 százaléka.

- Rendelkezésre tartási díj: Mértéke a fennálló hitelösszeg 0,1 százaléka, de legalább 10 ezer forint.

- Kezességvállalási díj: Az ügyfél részére nem számítják fel.


1.2. Start hitelprogram

A Start Hitelprogram fő célja a magánvállalkozások és a vállalkozásindítás ösztönzése. Ennek megfelelően a hitelprogram ajánlható a Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyeknek fő foglalkozásuk (tartós létalapjuk) biztosítása céljából. Kedvezményezettek lehetnek továbbá belföldi gazdasági társaságok és termelő típusú szövetkezetek.

A Start Hitelprogram által finanszírozható területek:

- piac- és versenyképes termékek, szolgáltatások fejlesztése,

- korszerű technológiai eljárások adaptálása,

- beszállítói kapcsolatok erősítése,

- munkahelyteremtés ösztönzése,

- ipari parkokba betelepülő vállalkozások ösztönzése,

- regionális fejlesztési programokban való részvétel,

- egészségügyi fejlesztési hitelek kkv-k részére,

- Strukturális Alapok és Kohéziós Alap pályázataihoz kiegészítő hitel nyújtása,

- oktatási intézmények fejlesztéseinek finanszírozása.

A Start Hitelprogram főbb jellemzői:

- Forgóeszköz-finanszírozás (járulékos) maximum a szükséges hitel 30 százalékáig. Az igényelhető hitel nem haladhatja meg a fejlesztési ráfordítások 70 százalékát, maximális összege 127 823 EUR forintértékét.

- Saját erő mértéke: szükséges saját erő a fejlesztési költségek 30 százaléka, melyből 20 százaléknyi rész lehet külső forrás.

- Kamata változó, a mindenkori jegybanki alapkamat 75 százaléka, ehhez járul a bankok által felszámított kamatrés, amely a Start Garancia Zrt., vagy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által szavatolt hitelrész után 1 százalék, míg a nem szavatolt rész után maximum 2 százalék.

A Start-hitel meghirdetésekor a maximálisan kihasználható futamidő - beleértve a maximum 2 éves türelmi időt - beruházási célonként külön-külön lett meghatározva: építkezéseknél legfeljebb 15 év, gépek berendezések beruházásánál 10 év, indul árukészlet beszerzésénél 8 év, pénz közvetlen szolgáltatása útján történő részesedésszerzés esetén 5 év. A konstrukció 2020. december 31-i véglejáratára tekintettel a benyújtandó refinanszírozási kölcsönkérelmeknél a hivatkozott véglejárattal összhangban kell elkészíteni a törlesztési ütemezést.


1.3. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram célja forrás biztosítása a mezőgazdasági termeléshez, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, jó minőségű termékek előállításához. a hitelt mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával, halgazdálkodással, illetve baromfi, nyúl-, szarvasmarha- (utóbbiba beleértve a tej- és húshasznosítást) és sertéstenyésztéssel foglalkozó vállalatok vehetik igénybe.

Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram azért előnyös, mert:

- kedvezményes kamatozással igényelhető,

- a hitel felhasználható beruházásnak minősülő tenyészállat vásárlásra is,

- nincs árfolyamkockázata, de a kamatozás a kiszámíthatóbb Európai Uniós pénzpiaci kamatlábhoz igazodik,

- mezőgazdasági őstermelő is felveheti,

- kezdő vállalkozások is finanszírozhatók.

A hitelprogramban az alábbi vállalkozás vehet részt:

- az egyéni vállalkozás,

- a gazdasági társaság,

- a szövetkezet,

= az európai részvénytársaság, vagy

= a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő, akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található, aki/amely mezőgazdasági-, halgazdálkodási-, illetve baromfi, nyúl, szarvasmarha és sertés állattenyésztési ágazatban termeltető tevékenységet folytat.

Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram jellemzői:

- Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+RKF1+legfeljebb 3,5 százalék.

- Kamattámogatás: A hitelprogram keretében a hatályos hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások részére a vidékfejlesztési miniszter az esedékes kamatfizetéshez a hitelkamat 50 százalékáig - de legfeljebb évi 4 százalékos mértékű - kamattámogatást biztosít.

- Futamidő: legfeljebb 6 év.

- Hitelösszeg: A hitel összege nem lehet kevesebb, mint 1 millió forint, és nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelők és halgazdálkodók esetében az 50 millió forintot, termeltetők esetében az 500 millió forintot.

- Saját erő mértéke: saját erő nem szükséges.

- Devizanem: a hitel forintban igényelhető.

1Az RKF az MFB kamatfelár mértéke, ami a program meghirdetésekor 2,5%, a kamatfelár mértéke évente változó, a következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra az MFB Zrt. a kamatfelár mértéket.


1.4 Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram

Az Agrárfejlesztési Hitelprogram célja a mezőgazdaság versenyképességét, a piacok megőrzését, az innovációt, a jó minőségű termékek előállítását, az energia és költségtakarékos módszerek alkalmazását, a környezetvédelmet elősegítő beruházásokhoz kedvezményes források biztosítása. Továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen a Darányi Ignác Terv (korábban az ÚJ Magyarország Vidékfejlesztési Program - ÚMVP) pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítő forrás biztosítása a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis  és középvállalkozások, 3. hitelcél esetén már nagyvállalatok részére is.

Az Agrárfejlesztési Hitelprogram az alábbiak miatt előnyös:

- rendkívül kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető,

- forrás-kiegészítőként a Termékleírásban megadott jogcímen elnyert támogatáshoz felhasználható,

- kezdő vállalkozások is finanszírozhatók,

- vállalkozói igazolvány nélkül tevékenykedő őstermelők is igénybe vehetik.

Olyan, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (kkv), és a 3. hitelcél esetén kkv-nak nem minősülő vállalkozásoknak is ajánlható, amelyek:

- egyéni vállalkozás,

- gazdasági társaság,

- szövetkezet,

- európai részvénytársaság

formában működnek.

Az agrárfejlesztési hitelprogramból finanszírozható beruházások:

a) Mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott beruházás esetén

- termelési költségek csökkentése,

- a termelés javítása és átcsoportosítása,

- minőségfejlesztés,

- természeti környezet megóvása és minőségének javítása,

- higiéniai körülmények vagy az állatjólét színvonalának javítása.

b) Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének segítése esetén

ba) fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdését követő öt éven belül végrehajtott beruházás elősegítése (mezőgazdasági üzem korszerűsítésére irányuló támogatás).

c) Projektkiegészítő hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatok kiegészítő finanszírozására - az ÚMVP -ben meghirdetett, a következő jogszabályokban szabályozott támogatási jogcímek keretében finanszírozott beruházásokhoz igényelhető:

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet.

d) Agrárforrás hitel

A verseny- és növekedésre képes vállalkozások tőkehelyzetét erősítő infrastruktúra- és technológiafejlesztésre.

e) Intézményi kezességvállalással biztosított termőföld vásárlás finanszírozása.

Az agrárfejlesztési hitelprogram jellemzői:

- Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+RKA+legfeljebb 3,5 százalék/év.

- Futamidő: legfeljebb 15 év.

- Hitelösszeg: a minimális hitelösszeg a), bb), c) és d) hitelcél esetén 5 millió forint, ba) és e) hitelcél esetén 1 millió forint. A maximálisan felvehető hitelösszeg a), bb), c) és d) hitelcél esetén 1000 millió forint, ba) és e) hitelcél esetén 50 millió forint.

- Saját erő mértéke: A saját erő mértéke a beruházás nettó - vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult bruttó - költségének legalább a 15 százaléka. A saját erő állhat teljes egészében saját forrásból, vagy saját forrásból és vissza nem térítendő állami támogatásból.

- Devizanem: a hitel forintban igényelhető.


1.5  Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram

Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram célja, hogy kedvezményes kamatozású forgóeszköz hitelt biztosítson az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások folyamatos termelésének biztosításához, versenyképességük fenntartásához, minőségi termékek előállításához.

Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram a követkeők miatt előnyös:

- Kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető.

- A futamidő alatt többszöri forgóeszköz állomány feltöltést is lehetővé tesz.

- Nincs árfolyamkockázata, de a kamatozás a kiszámíthatóbb Európai Uniós pénzpiaci kamatlábhoz igazodik.

- Mezőgazdasági őstermelő is felveheti.

- Kezdő vállalkozások is finanszírozhatók.

- Akár saját erő nélkül is igényelhető.

Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitel olyan, magyarországi székhelyű, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis - és középvállalkozásoknak (kkv) ajánlható, amelyek

- egyéni vállalkozás,

- gazdasági társaság, vagy

- szövetkezet

formában működnek, valamint a mezőgazdasági őstermelőknek, akiknek/amelyeknek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található, mezőgazdasági termelőtevékenységet folytatnak, és a katasztrófa- és elemi kár miatti vis maior esemény bekövetkeztével, vagy az agrárkár-enyhítéssel kapcsolatos bejelentést megtették, amelynek alapján a Nemzeti Élelmiszer-lánc biztonsági Hivatal a szakhatósági állásfoglalást megadta, illetőleg pozitív záradékolást tett.

Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram jellemzői:

- Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+legfeljebb 2,5 százalék RKF+legfeljebb 2,5 százalék a hitelintézetek részéről alkalmazható kamatfelár.

- Futamidő: legfeljebb 5 év

- Hitelösszeg: A program keretében a károsodással arányos mértékben nyújtható hitel. A vis maior vagy agrárkár-enyhítéssel kapcsolatos bejelentéssel érintett szántó és legelő után legfeljebb 200 ezer forint hektáronként, ültetvény után legfeljebb 500 ezer forint hektáronként, egy állategység után legfeljebb 200 ezer forint, de a hitel összege egyik esetben sem lehet kevesebb, mint 1 millió forint és nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

- Saját erő mértéke: saját erő nem szükséges.

- Devizanem: a hitel forintban igényelhető.

Az MFB-hitelekkel kapcsolatos bővebb információt talál az érdeklődő olvasó az MFB Zrt. honlapján (www.mfb.hu), ahol megtalálhatóak az egyes konstrukciókhoz kapcsolódó hitelkérelmek, illetve a benyújtás módja is.


2. A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. hitelprogramjai
2.1. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel és Új Széchenyi Hitel

Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel és az Új Széchenyi Hitel Program célja a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható magyarországi székhelyű mikro-, kis és középvállalkozások fejlesztése a hitelhez jutás lehetőségeinek javításával. Jelenleg a magyar vállalkozások mintegy 80 százaléka hitel nélkül gazdálkodik, míg a fejlett országokban ez az arány 15-20 százalék.

Számos jól fejlődő mikro-, és kisvállalkozás működik, amelyek hitelképesek lennének, azonban mégsem tudnak bekerülni a banki finanszírozás körébe. Ennek fő oka, hogy a bankrendszer számára a mikro-, és kisvállalkozások kis összegű hiteligényei nehezen kezelhetők, méretgazdaságossági problémák miatt túl magasak a relatív tranzakciós költségek, illetve a vállalkozások nehezen tudják teljesíteni a bankok biztosítéki elvárásait.

Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági térség területén székhellyel és a Magyarország területén fiókteleppel rendelkező mikrovállalkozások számára a közvetítő bevonásával vissza nem térítendő támogatást, illetve hitelt együttesen biztosítson.

Az Új Széchenyi Hitel Program keretében az MV Zrt. refinanszírozási hitelkeretet, illetve garancialehetőséget közvetít szerződött pénzügyi közvetítők számára, ily módon visszatérítendő, kedvező kamatozású forrásokat biztosít a mikro-, és kisvállalkozások részére, valamint kezességvállalással könnyít a kkv-k felé megfogalmazott fedezeti elvárásokon. A pénzügyi közvetítőknek nyújtott refinanszírozási forrás kamata évi 0,4 százalék, a refinanszírozási arány közvetítőnként eltérően 75-100 százalék közötti.

A pénzügyi közvetítők állnak kapcsolatban a végső kedvezményezett mikro-, kis- és középvállalkozásokkal, ők végzik a hitelkérelmek befogadását, elbírálását, a szerződéskötést, a folyósítást, illetve a hitelszámlák kezelését. A pénzügyi közvetítők viselik az általuk folyósított hitelek kockázatát.


2.1.1. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Az Európai Bizottság felismerve a mikro-, kis- és középvállalkozások létfontosságú gazdasági és társadalmi szerepét és azok finanszírozási forrásokhoz való hozzájutásának nehézségeit 2007-től "Közös európai források a kis- és középvállalkozásoknak" (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, JEREMIE) címmel programot indított a kis- és középvállalkozók pénzügyi forráshoz való jobb hozzáférésének megteremtése érdekében.

A JEREMIE kifejezetten a mikro-, kis-, és középvállalkozások számára tervezett pénzügyi konstrukciók segítségével mozdítja elő azok pénzügyi forrásokhoz való jobb hozzáférését. Célja a mikro- és kisvállalatok fejlődését gátló piaci elégtelenségek közül az egyik legfontosabb, a piaci hitel-, tőke- és garanciaforrásokhoz való korlátozott hozzáférés orvoslása, mivel a kisebb, megfelelő gazdálkodási múlttal nem rendelkező vállalkozásoknak fejlett üzleti és pénzügyi környezet mellett is finanszírozási problémái lehetnek a fajlagos tranzakciós költségek nagysága, illetve a szükségszerűen fellépő információs aszimmetria következtében. A vállalkozások finanszírozáshoz jutásának segítése a létrejövő fejlesztések eredményeként hozzájárul a foglalkoztatás és a beruházások növekedéséhez, valamint fizikai tőke minőségének javulásához egyaránt.

A tőkeprogramra és mikrohitelprogramra rendelkezésre álló keretösszeg a magánbefektetői forrásokkal kiegészülve összességében több 100 milliárd forint forrásbevonást tesz lehetővé a vállalkozások finanszírozásánál, amelyekkel együttesen is kisebbségi részesedés szerezhető majd a célvállalatokban.

JEREMIE típusú, meghirdetett kombinált hitelprogram például az alábbi lehetőség.

Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program keretében folyósítható hitelek főbb feltételei a következők:

- Hitelfelvevők köre: mikrovállalkozások2

- Hitelcél:

= új, egyenként minimum nettó 200 ezer forint beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése;

= információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30 ezer forint értékű hardver beszerzése;

= információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése;

= infrastrukturális és ingatlanberuházás és -vásárlás.

A hitelcélnak megfelelő felhasználás ellenőrzése a közvetítő belső szabályzatai - kockázatvállalási, fedezetértékelési, ügyfélminősítési és ügyletminősítési - alapján történik.

A támogatható projektek elszámolható és el nem számolható költségeire vonatkozó előírásokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató, illetve a Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza.

- Hitelösszeg:

= minimum 1 millió forint,

= maximum 20 millió forint.

- Elvárt önerő: a pályázati projektérték legalább 10 százaléka, amely rendelkezésre állását a hitel igénylésekor a kedvezményezetteknek igazolnia kell.

- Futamidő: maximum 120 hónap.

- Türelmi idő: maximum 24 hónap.

- Rendelkezésre tartási idő: a projekt megkezdéséig, de maximum a hitelszerződés aláírásától számított legfeljebb 12 hónapig.

- Felhasználási és elszámolási határidő: kedvezményezett a projekt megvalósítását a projekt megkezdésétől, illetve a hitelszerződés hatálybalépését (ezek közül a későbbit) követő 12 hónapon belül köteles befejezni. A projekt pénzügyi elszámolásának (a záró kifizetési igénylés benyújtásának) határideje: a projekt befejezésétől számított 90 naptári nap.

- Pénzügyi közvetítők:

= vállalkozásfejlesztési alapítványok (maximum kihelyezhető hitelösszeg 10 millió forint),

= nem hitelintézeti tulajdonú pénzügyi vállalkozások (maximum kihelyezhető hitelösszeg 20 millió forint),

= szövetkezeti hitelintézetek (maximum kihelyezhető hitelösszeg 20 millió forint).

- A megcélzott hiteligénylő:

= mikrovállalkozások,

= tevékenysége nem esik a de minimis korlátozások alá,

= üzleti tervei jól átgondoltak és ígéretesek (hitelképes)

= rendelkezik beruházási hitel esetében a tervezett fejlesztés minimum 10 százalékával.

2A 800/2008/EK rendelet 1.sz. melléklete alapján mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozás (induló vállalkozást is beleértve)

2.1.2. Új Széchenyi Hitel

Az Új Széchenyi Hitel Program keretében folyósítható hitelek főbb feltételei a következők (a részletes feltételeket a közvetítő szerződések rögzítik):

- Hitelfelvevők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások.

- Hitelösszeg:

= vállalkozásfejlesztési alapítványok esetében maximum 10 millió forint,

= pénzügyi vállalkozások esetében maximum 50 millió forint,

= hitelintézetek esetében maximum 200 millió forint.

- Hitelcél: tárgyieszköz-beszerzések és egyéb beruházások, bővítések, illetve kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozás (a fejlesztés helye Magyarország), tevékenységbővítés, gazdasági tevékenység beindítása, meglévő tevékenység erősítése.

- Saját erő elvárás: minimum a tervezett fejlesztés 10 százaléka.

- Futamidő:

= forgóeszköz-hitel esetében maximum 36 hónap

= beruházási hitel esetében maximum 120 hónap.

- Türelmi idő: maximum két év beruházási hitel esetén.

- Pénzügyi közvetítők:

= fővárosi és megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok;

= pénzügyi vállalkozások;

= hitelintézetek.

- A megcélzott hiteligénylő:

= mikro-, kis- és középvállalkozások,

= tevékenysége nem esik a de minimis korlátozások alá,

= mindeddig nem tudott bekerülni a banki finanszírozás körébe (méretgazdaságossági és egyéb okokból),

= üzleti tervei jól átgondoltak és ígéretesek (azaz hitelképes)

= rendelkezik beruházási hitel esetében a tervezett fejlesztés minimum 10 százalékával (önerő).


3. Pályázati források a 2014-2020-as időszakban
3.1. A 2014-2020-as periódus 11 fejlesztési célja

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hétéves periódushoz képest - melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt - a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt, ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.

1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése

2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használata minőségének javítása.

3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének javítása.

4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban.

5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása.

6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása.

7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban.

8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése.

9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem.

10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás.

11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

A magyar kormány  a 2014-től induló új tervezési időszakban a források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre szeretné fordítani. Ebből is az ún. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programjának (GINOP) keretében kívánják felhasználni majd az összes forrás csaknem 40 százalékát. A cél az, hogy olyan gazdaságfejlesztési programok legyenek 2014 és 2020 között, hogy egy forint támogatás további 2-3 forintot mozdítson meg, amit ha sikerül elérni, akkor ez is hozzájárulhat a magyar gazdaság stabil növekedési pályára állításához.

A legtöbb forrás, konkrétan a jelenlegi duplája, 2014 és 2020 között várhatóan mintegy 1200 milliárd forint, a foglalkoztatás ösztönzésére jut majd, míg a kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) versenyképességének javítására több mint 1100 milliárd forintot fordítana a kormány. A foglalkoztatás és a kkv-k után a harmadik legtöbb forrás, a tervek szerint közel 900 milliárd forint közlekedésre, míg több mint 800 milliárd forint - vagyis a jelenlegi keret háromszorosa - az energia hatékony gazdaságra jut. Kutatás-fejlesztésre és innovációra több mint 700 milliárd forint lesz várhatóan elérhető, ami a jelenlegi keret duplája.

A 2014-20-as időszak konkrét pályázati kiírásainak megjelenése 2014. második félévétől várható, javasoljuk, hogy kísérjék folyamatosan figyelemmel a  http://palyazat.gov.hu/ weboldalt.Forrás: az ADÓ-kódex 2014/5. száma

Az új programozási időszak támogatásairól szeptemberben részletes ismertetés jelenik meg az ADÓ-kódex 2014/10. számban. Amennyiben szeretne többet tudni, fizessen elő az ADÓ-kódex szaklapra!