Az új áfabevallással kapcsolatos tapasztalatok

2013. június 21.

Nagy változáson esett át ez évben az általános forgalmi adó bevallás, és bár már túl vagyunk az első benyújtási határidőkön, mégis érdemes a bevallás tartalmi és szerkezeti változásairól, illetőleg az eddigi tapasztalatok alapján a leggyakrabban előforduló hibák elkerülése érdekében az internetes kitöltő-ellenőrző program alkalmazásáról néhány szót ejteni.


Az elmúlt évekhez hasonlóan a bevallás benyújtása történhet elektronikus úton, valamint az internetes kitöltő-ellenőrző programmal készített (2 dimenziós pontkóddal ellátott) és kinyomtatott papíralapú nyomtatvány formájában is. Papíralapon az általános szabályok szerint kizárólag csak az az adózó nyújthatja be a bevallását, aki/amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) 175. § (9) bekezdése, továbbá a 31. § (2) bekezdése alapján még nem kötelezett az elektronikus úton történő teljesítésre.
A bevallás papíralapú benyújtása esetében figyelni kell arra, hogy csak a fehéren hagyott mezőkben szabad adatot szerepeltetni. Amennyiben a kitöltéshez az internetes kitöltő-ellenőrző programot alkalmazzuk, a programmal kitöltött bevallás kinyomtatását követően, a bevallást kézzel történő aláírással ellátva kell benyújtani.
Kivonatolt bevallás

Az internetes kitöltő-ellenőrző program által elkészített bevallás kinyomtatásához választható a kivonatolt nyomtatási mód is. Amennyiben ezt a nyomtatási formát választjuk, akkor a bevallásból kizárólag csak azon részek kerülnek kinyomtatásra, melyek adatot tartalmaznak. Az ilyen módon kinyomtatott bevallás - amennyiben az adózó papíralapon is eleget tehet kötelezettségének, úgy - hitelesítve be is nyújtható az állami adóhatóság felé.

Akkor is érdemes ezt a nyomtatási formát választani, ha a bevallás bár elektronikus úton kerül benyújtásra, de a bevallást papír alapon is szeretnénk megőrizni. Azt azonban érdemes tudni, hogy az elektronikus formában teljesített bevallás a későbbi évek során is csak elektronikus formában őrzi meg hitelességét. 

Ha nem keletkezik adókötelezettség

A "nulla értékadatú bevallás kiváltására" rendszeresített NY nyilatkozaton csak abban az esetben teljesíthető a bevallás, ha az adott időszakra kötelezettségünk nem keletkezik. Ezt megtehetjük több időszakra vonatkozóan is, ha előre tudjuk, hogy mely hónapokban, negyedévben, esetleg a teljes évben nem lesz adókötelezettségünk. Fontos, hogy a bevallást helyettestő nyilatkozatot kizárólag az adott időszakra vonatkozó kötelezettség teljesítésének határidejéig lehet benyújtani. Ezen időpontot követően az NY nyilatkozat már nem nyújtható be.

Azonosító adatok

Az általános forgalmi adó bevallás főlapján szereplő azonosító adatok helyes kitöltése nagyon fontos szempont a bevallás feldolgozása során. A helyes, aktuális adatokkal történő kitöltés - pl. a jogelőd adószáma, a jogelőd közösségi adószáma, különböző kódkockák jelölése - azért meghatározó, mert ezen rovatoknak a kitöltésével a bevallás önmagában ugyan lehet hibátlan, de a NAV rendszerében történő feldolgozáskor, a NAV által nyilvántartott adatokkal történő egyeztetés során a hibásan közölt adatok miatt már hibaágra kerülhet a bevallás.

Változás a bevallás tartalmában

Ebben az évben (az Art. 31/B. §-a alapján) az általános forgalmi adó alanya a termék értékesítése és/vagy szolgáltatás nyújtása esetén a kibocsátott számlákról, valamint a termék beszerzése és/vagy szolgáltatás igénybevétele esetén a befogadott számlákról, amelyekben az áthárított általános forgalmi adó összege a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja, az adómegállapítási időszakról teljesítendő általános forgalmi adó bevallásban, amelyben adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles:

  • a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó, terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő általános forgalmi adó alany adószámáról;
  • csoportos általános forgalmi adó alanyiság esetén csoportazonosító számáról;
  • a számlában feltüntetett általános forgalmi adó alapjáról és áthárított általános forgalmi adó összegéről;
  • a számla sorszámáról;
  • a teljesítés napjáról vagy előlegfizetés napjáról, illetőleg ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről.

Azok az adózók, akik összesítő jelentés benyújtására kötelezettek, tehát akiknél a termék értékesítése és/vagy szolgáltatás igénybevétele esetén befogadott számlák áthárított általános forgalmi adó összege a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja, az általános forgalmi adó bevallásaikat csak elektronikus úton nyújthatják be az állami adóhatóság felé.

A számlák módosítása és érvénytelenítése esetén is be kell nyújtani az összesítő jelentést. Amennyiben a számlában áthárított általános forgalmi adó akár a módosítást, érvénytelenítést megelőzően, akár azt követően vagy a módosítást, érvénytelenítést megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, akkor a korrekciós lapokon azt jelölni kell. Azonban ezt a bevallást kell kitöltenie azon adózóknak - általános forgalmi adó alanyoknak - is, akik közösségen belüli új közlekedési eszközt értékesítenek vagy egyéb speciális körbe tartoznak, mely miatt csak egyes ügyletek után kötelesek áfabevallást benyújtani.

Változás a bevallás szerkezetében

A 2 millió forintot elérő vagy azt meghaladó, áthárított általános forgalmi adót tartalmazó számlák megjelenítése érdekében a bevallás szerkezetében is változtatás történt. A változtatás hatásaként az áfabevallás úgynevezett "kötegelt" nyomtatvány lett. Ez azt jelenti, hogy a bevallás

  • 1365A főnyomtatvány és
  • az egyes partnerekre vonatkozó 1365M alnyomtatvány részt tartalmaz.

A 1365A főnyomtatványban részben csak minimális módosítás történt. A 1365M alnyomtatvány részt arra a partnerre vonatkozóan kell kitölteni, akiknek a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, illetőleg akitől a terméket beszerezték, a szolgáltatást igénybe vették, és a kiállított számla áfatartalma a 2 millió forintot elérte vagy meghaladta.

Az alnyomtatvány 1 főlapból és 4 dinamikus lapból áll. A dinamikus lapokból fajtánként 9999 db nyújtható be. Ez azt jelenti, hogy egy bevalláson belül 9999 partnerről - melyeknél a kiállított számla áfatartalma a 2 millió forintot elérte vagy meghaladta - lehet adatot közölni. A bevallás ezen része tartalmazza ezáltal a tételes (számlánkénti, vagy összevont számlánkénti) részletezést. Előnye, hogy az evaalanyok által kibocsátott számlák is bekerülnek a részletezendő tételek közé. Ami az adózók számára mindezek ellenére adminisztrációcsökkentést jelent, az az, hogy az áfabevallás részeként kell megtenni az adatszolgáltatást, nem külön nyomtatványként, így elektronikus küldéssel két kötelezettségét is teljesítheti az adózó. Ami nem változott az előző évekhez viszonyítva: a 1365 számú bevallás csak a 2013. évi adómegállapítási időszakok adóadatainak bevallására, önellenőrzésére, illetőleg késedelmes benyújtására szolgál.

Felkészülés a tartalmi és szerkezeti változásra
A 2013. évben alkalmazandó bevallás az adózók és a könyvelőcégek tájékoztatása, valamint felkészülése céljából az állami adóhatóság internetes honlapján már 2012. szeptember 28-án, majd újabb verzióban, tesztelés céljából 2012. december 3-án is megjelentetésre került. A már elektronikusan is kitölthető-beküldhető verzió 2013. január 15-én került ki a honlapra.
A tervezeti szinten kihelyezett bevallásokkal - tekintettel a jelentős tartalmi és szerkezeti átalakításra - az állami adóhatóság célja az volt, hogy mielőbb lehetőséget adjon a vállalkozásoknak a változásra való felkészülésre, illetve segítséget nyújtson a könyvelőprogramok kialakításához.

Mire érdemes figyelnünk a bevallás kitöltése során?
Hibás bevallás javítása
Az adóhatóság által hibásnak minősített bevallás javításánál csak akkor van lehetőség a Hibásnak minősített bevallás vonalkódja mezőt kitölteni, amennyiben a bevallás elektronikus úton került benyújtásra. Ebbe a rovatba kell beírni az adózónak azt a vonalkódot, melyet az állami adóhatóságtól kapott a hibás bevallásról szóló kiértesítő levélben. Azon adózók, akik papíralapon tettek eleget bevallási kötelezettségüknek, ezt a rovatot nem tölthetik ki. A Bevallás jellege mezőt továbbra is üresen kell hagyni az alapbevallás javítása esetén, míg az adózói javítás (helyesbítő) jellegű bevallás javítása esetén H, önellenőrzés esetén O jelölést kell tenni.
Adózói javításról (helyesbítésről) akkor beszélhetünk, ha az adózó a bevallás benyújtását követően észlelte, hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallásban feltüntetett adat téves, a tájékoztató adat a bevallásból kimaradt, vagyis a bevallás nem teljes körű. Ebben az esetben (helyesbítés) adót, adóalapot nem érintő változást jelölhetünk csak a bevallásban.
Önellenőrzés esetén fontos, hogy a 2013. évi bevallások önellenőrzésének, ismételt önellenőrzésének benyújtása esetén jelölni szükséges a főlap megfelelő blokkjában a Bevallás jellege mezőben az önellenőrzés (O) kódot. Amennyiben ismételt önellenőrzést nyújtunk be, akkor a Bevallás jellege mező (O) értékű jelölése mellett még az Önellenőrzési melléklet (O) blokkjában is fel kell tüntetni az X jelzést.

Kinek az adószáma?
A 1365M alnyomtatvány főlapján szerepelő B) partner adat rovat kitöltésekor gyakori hibajelenség, hogy a partner adatainak megadásakor - amennyiben a partner csoporttag - nem a csoport csoportazonosító száma kerül feltüntetésre. Tekintettel arra, hogy a csoport tagja külön nem az általános forgalmi adó alanya, ezért saját adószáma alatt áfabevallást nem nyújthatna be. Fontos, hogy mindig a csoport csoportazonosító száma kerüljön feltüntetésre.

Ha elmarad az előírt ellenjegyzés
Fokozott adóhatósági felügyelet esetén a fokozott adóhatósági felügyeletet elrendelő határozatban, a fokozott adóhatósági felügyelet időtartamára az állami adóhatóság kötelezheti az adózót arra, hogy bevallását vagy bevallásával egyenértékű nyilatkozatát adótanácsadóval, adószakértővel, okleveles adószakértővel ellenjegyeztesse. Ennek megfelelően amennyiben az adózó részére az ellenjegyzés kötelezően előírásra került, az ellenjegyzésre vonatkozó adatokat a bevallás főlapjának F blokkjában fel kell tüntetnie. Ezen adatok feltüntetésének elmaradása szintén megtalálható a gyakori hibák listájában.

A kereskedelmi partnerekre vonatkozó összesítő jelentés kitöltésével kapcsolatos hibák
Sok esetben előfordul, hogy a 1365M alnyomtatvány főlapján / lapjain feltüntetett adóalap és adó összege ezer forint helyett forintban kerül kitöltésre. Ezért szükséges a minden partnerenkénti alnyomtatvány elkészítését követően egy pillantást még rávetni a leírt számokra annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő az ún. "forintos" hiba.
Szintén a fenti okra vezethető vissza az az alnyomtatvány feldolgozása során tapasztalható hibajelenség, mely szerint az alnyomtatványon szerepeltetett összeg arányaiban jóval eltér a főnyomtatvány soraiban feltüntetett adó összegétől.

Az előzménybevallások hibái
Az előzménybevallások hibái gátolják a következő, esedékes bevallás feldolgozását. Többször előforduló hiba, hogy az adott időszaki bevallás az előzmény bevallás/bevallások hibaágon történő várakozása miatt az illetékes adóigazgatóságok által nem kerül feldolgozásra. A hibáról kiértesítést kap az adózó. Ez a bevallás mindaddig "feldolgozatlan" marad, amíg az adózó részéről nem történik meg a javítás. Ennek megelőzése érdekében mielőbb javítani szükséges a kiértesített bevallásokat.

Szervezeti átalakulásból fakadó hibák
Hibaforrás lehet továbbá, hogy az alnyomtatványon az adószámok jelölésénél - szervezeti változást, átalakulást követően - a partner adószámaként még az átalakulás előtti adószám kerül bejegyzésre. A helytelen adat miatt a bevallás szintén hibaágra, kiértesítésre kerül.

"Betekintés" a partner bevallásába
Az állami adóhatóságnak 2013. július 1-jétől biztosítania kell a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül -  járulékadatok elektronikus lekérdezéséhez hasonlóan - az általános forgalmi adó alanyának - vevői minőségében - az általa befogadott számlák tekintetében azt a lekérdezési lehetőséget, hogy más adózó által teljesített általános forgalmi adó összesítő jelentés adataiban rá vonatkozóan milyen számlák jelentek meg a partnerek által kiállított bevalláson belül.

Forrás: SZAKma 2013/5.


Megjelenés dátuma: 2013.06.21.