Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kötelező továbbképzése

Art. 248. § [Tevékenység végzéséhez szükséges bejelentés]

(1) Aki adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételét végző szervezetnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint bejelenteni.

(2) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői tevékenységet akkor folytathat, ha legalább egy tagja vagy alkalmazottja - az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően az adótanácsadói, az adószakértői vagy az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosult.

251. § [Szakértői nyilvántartásba történő felvétel]

(1) Bejelentés alapján az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásába fel kell venni azt a természetes személyt, aki

a) büntetlen előéletű,

b) nem áll gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakörnek megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és

c) rendelkezik az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, szakképzettséggel és gyakorlattal, valamint megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek.

Az egyes nyilvántartásoknál figyelembe veendő speciális szakmai követelményeket az az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018.(XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a tartalmazza.

Adótanácsadók esetében a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen adótanácsadó szakképesítéssel.

Adószakértők esetében a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen

     a) felsőfokú végzettséggel,

     b) adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó és illeték szakon vagy adó, illeték és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, és

     c) a b) pont szerinti szakképesítés megszerzését követően, a bejelentés benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett 3 éves szakmai gyakorlattal.

Okleveles adószakértők esetében a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen okleveles adószakértő szakképesítéssel.

Általános tudnivalók a továbbképzésről

A Korm. rendelet szerinti névjegyzékben szereplő természetes személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amely tevékenységet folytatók névjegyzékében szerepel (adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő).

A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési időszak az igazolvány kiállításának napjával, a további továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak utolsó napját követő nappal kezdődnek.

A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt összesen legalább 100 kreditpontot kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább négy naptári évében (a 2017. december 31-ig nyilvántartásba vettek esetében három naptári évben) részt vesz valamely továbbképzésen.

Továbbképzésnek minősül

a) a Pénzügyminisztérium szakértői bizottsága által minősített továbbképzési program (kreditpont-értéke legfeljebb 20 lehet),

b) a jogi vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév (10 kreditpontot ér),

c) a pénzügyminiszter felelősségi körébe tartozó szakképesítés megszerzése (20 kreditpontot ér)

d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése (25 kreditpontot ér)

e) gazdaságtudományi, vagy jogtudományi tudományágban doktori fokozat megszerzése (30 kreditpontot ér).

Letölthető dokumentumok: