2014. évi adótörvény-változások

2013.11.22

2013. október 18-án a Kormány benyújtotta a jövő évi adócsomagot. A korábbi évek strukturális változásaival szemben 2014-ben kisebb módosítások, jogértelmezést könnyítő változások kerültek a Javaslatba.  A családi járulékkedvezmény bevezetése mellett cél volt az általános adminisztrációcsökkentés, valamint a vállalkozási feltételek könnyítése, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy jövőre is lesz új adónem, illetve az adózók életét nehezítheti, hogy egyes intézkedések éppen az adóhatóság ellenőrzési gyakorlatát segítik, gyorsítják. Hírlevelünkben a teljesség igénye nélkül a főbb újdonságokat foglaltuk össze.


I. Személyi jövedelemadó

Családi adó- és járulékkedvezmény
A Javaslat a személyi jövedelemadót illetve a társadalombiztosítást is érintő legfontosabb eleme a családi adókedvezmény kiterjesztése, az ún. családi járulékkedvezmény bevezetése.

A jövő évtől elsődlegesen a bruttó fizetésből levonandó egyéni egészségbiztosítási járulékból, majd pedig a nyugdíjjárulékból válik érvényesíthetővé a személyi jövedelemadónál fel nem használt családi adókedvezmény (az egyéni munkaerő-piaci járulékból azonban nem). A családi adókedvezmény mértéke nem változik (10 illetve 33 ezer forint).

Az igénybe vett járulékkedvezmény összege nem érinti a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot. A családi járulékkedvezmény esetében is lesz lehetőség a házastársak, élettársak közötti megosztásra. A kedvezményt a munkáltató állapítja meg. Ha a magánszemély már év közben érvényesített családi járulékkedvezményt, de év végén a bevallásban megállapítja, hogy személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége is fennmaradt, akkor a magánszemélynek nem kell visszafizetnie a családi járulékkedvezményt, hanem a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettséget kell teljesítenie.

Külföldi pénznemben megszerzett jövedelmek átszámítása
A munkáltatók a juttatás hónapját megelőző hónap 15-én irányadó árfolyamot, míg a magánszemélyek vagy a negyedév utolsó hónapjának 15. napján (negyedéves adóelőleg-fizetés esetén), vagy az év utolsó hónapjának 15. napján irányadó árfolyamot alkalmazzák (éves adófizetés esetén), vagyis attól függően, hogy a jövedelem után fizetendő adót, adóelőleget mikor kell megállapítani. A tőkejövedelmek esetében a december 15-ei árfolyamot kell majd alkalmazni a forintosításhoz.

Egyéb változások
II. TB járulék/Szociális hozzájárulási adó
III. EHO
IV. EKHO
2014-től kiterjesztik az ekho szerinti adózási mód választásának lehetőségét a Sport tv-ben meghatározott egyéb sportszövetségekre (szabadidő, fogyatékosok, diák- és főiskolai-egyetemi), valamint azok alkalmazottaira is.

V. Társasági adó
Bejelentett részesedésre vonatkozó szabályok
Az adómentes árfolyamnyereség szabály bejelentett részesedések esetében a jövőben tágabb körre is alkalmazhatóvá válik: a Javaslat szerint a bejelentésre jogosító részesedésszerzés mértéke ugyanis 30 százalékról 10 százalékra csökken. A részesedés megszerzésére vonatkozó bejelentési határidő 75 napos lesz az eddigi 60 helyett.

Újabb K+F adóalap csökkentő tétel
A Javaslat értelmében az adózóknak lehetőségük nyílik arra, hogy adóalap csökkentő tételként vegyék figyelembe a velük kapcsoltsági viszonyban álló vállalkozás(ok) saját tevékenységi körében elvégzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségét, amennyiben ezt a kapcsolt vállalkozás nem érvényesítette (ide nem értve a háromszoros adóalap kedvezményt). Ennek egyik feltétele, hogy a K+F tevékenység az adózó és a kapcsolt vállalkozás bevételszerző tevékenységéhez kapcsolódjon. Továbbá, az adózónak rendelkeznie kell a kapcsolt vállalkozása nyilatkozatával, amely tartalmazza a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségének összegét, valamint az adózó által ténylegesen érvényesíthető összegrészt.

Kis- és középvállalkozások adókedvezménye
A módosítás szerint a kis- és középvállalkozások a tárgyi eszköz beruházás céljából felvett hiteleik és kölcsöneik tekintetében az adóévben fizetett kamat 60 százalékáig (adóévenként maximum 6 millió forintig) vehetnek igénybe adókedvezményt a "de minimis" szabályokat is figyelembe véve, amely a 2013. december 31-ét követően megkötött szerződésekre vonatkozik. A korábban életbe lépett megállapodások esetén továbbra is 40% adókedvezményre jogosultak az adózók.

Nem jelentős összegű hiba
A tárgyévi nem jelentős összegű hiba a korábbi évek adóalapjának, adójának önellenőrzése helyett a tárgyévi adóalap megállapításakor vehető figyelembe. Ennek értékhatára a számviteli törvény szabályai alapján meghatározott érték (minimum a mérlegfőösszeg 2%-a, illetve 1 millió forint), mikrogazdálkodók esetében a mérlegfőösszeg 2 százaléka.

Egyéb változások
Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok
A Javaslat új fogalmak (szabad pénzeszköz, elvárt osztalék) bevezetésével pontosítja a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok osztalékfizetési szabályait, továbbá lazítja a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére, valamint a gazdasági társaságokban való részesedésre vonatkozó korlátozásokat. A tervezet nem zárja ki a 10%-ot meghaladó részesedés megszerzését főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével foglalkozó gazdasági társaságban, ugyanakkor az ilyen mértéket meghaladó részesedés elidegenítése során realizált nyereség nem mentesül a társasági adófizetési kötelezettség alól.

VI. Általános forgalmi adó
Időszaki elszámolású ügyletek
Az időszak utolsó napja lesz az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont az időszaki elszámolású (Áfa tv. 58. §) ügyleteknél, összhangban a 2006/112/EK Irányelvvel ("Áfa Direktíva"). A korább, fizetési határidőre történő adómegállapítás változatlan marad abban az esetben, amikor a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján történik a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás. Az új rendelkezést a 2014. március 14-ét követően kezdődő elszámolási időszak esetén kell először alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége is 2014. március 14-ét követi.

Adóalap utólagos csökkentése
Jelentősen átalakulnak az adóalap utólagos csökkentésének lehetőségei, kiegészülve a többoldalú, pénzvisszafizetésre jogosító kuponok fogalmával. Részletes szabályok biztosítják az adóalap csökkentés ellenőrizhetőségéhez szükséges adminisztrációs feltételeket is. Ehhez kapcsolódóan, az utólagos korrekciók elszámolásának szabályai is változnak.

Export szabályok
Az export termékértékesítés mentességének feltétele a jelenlegi szabályok szerint az értékesítésből számított 90 napon belüli kiléptetés. A korábbi szabály fenntartásával, szintén az Áfa Direktívával való konformitás jegyében kiegészül a szabályozás. Amennyiben a kiléptetés 90 napon túl valósul meg, az értékesítés nem adómentes, de ha a kiléptetésre utólag, 360 napon belül igazoltan sor kerül, az adóalany - a számla korrekcióját követően - jogosult fizetendő adóját utólag csökkenteni.

Egyéb áfát érintő változások
A Javaslat a tárgyi eszközökhöz kapcsolódó levonható adó figyelési időszakon (5 vagy 20 év) belüli módosítási kötelezettségét kiterjeszti a 2014. január 1-jén, vagy azt követően beszerzett vagyoni értékű jogokra vonatkozóan (pl. szoftver). Az adóalany azonban dönthet úgy is, hogy - bizonyos feltételek teljesítése esetén - a 2014. január 1. napját megelőzően szerzett vagyoni értékű jogra is alkalmazza a fenti szabályt.
Szintén a tárgyi eszközök figyeléséhez kapcsolódik az az előírás, mely pontosítja, hogy évközi jogutódlás vagy apport esetén a jogelődöt és a jogutódot, illetve az átadót és az átvevőt milyen mértékben illeti meg a tárgyi eszköz utáni adólevonási jog.
Az elektronikus számlázás szabályainak változása után, a jövőben nyugtát is lehet elektronikusan kibocsátani.
Változik a nyugta kötelező adattartalma. A nyugta kelte helyett elegendő azt az időszakot vagy időpontot feltüntetni, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető (pl. színházjegy).
Pontosítás a fordított áfa esetében: nem csak építési hatósági engedély köteles, hanem az építési hatóság tudomásvételi eljárásához kötött építési-szerelési és egyéb munka is fordított adózás alá tartozik.
Az értékesítő vagy szolgáltatás nyújtója székhely, közvetlenül érintett telephelye szerinti számlázási szabályok alkalmazhatóak abban az esetben is, ha az értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adóalanynak van a teljesítéssel érintett országban állandó telephelye, de az nem érintett az adott ügyletben.
Bővül az egyszerűsített számla kötelező adattartalma.
Az Áfa Direktíva módosítása révén lehetőség van a gabonafélék és olajos magvak tekintetében a fordított áfa alkalmazásának időbeli kiterjesztésére, így a magyar jogszabály is 2018 végéig meghosszabbítja ezen termékek esetében a fordított adózásra vonatkozó előírások hatályát.

VII. Számviteli törvény
Könyvvezetés USD-ben
Egyéb, elsősorban pontosító rendelkezéseken túl az egyik legfontosabb változás, hogy a Javaslat kiterjeszti az USD-ben történő könyvvezetésre való áttérés lehetőségét. Az EUR-ra való áttérés jelenleg hatályos szabályaihoz hasonlóan, a tervek szerint a jövőben USD-ra korlát nélkül döntése alapján áttérhet majd a vállalkozó.

EKB árfolyam
A külföldi pénzértékre szóló eszközök, kötelezettségek átszámítása esetében új lehetőség az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyam használata az átszámításhoz. A szabály már a 2013-ban induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható.

VIII. Bankadók
Hitelintézeti hozzájárulás
Egyszeri, új adókötelezettséget vezet be a Javaslat. A hitelintézeti hozzájárulás a hitelintézeteket terhelné, amelynek alapja az általános kockázati céltartalék feloldott összege. Az adó mértéke 19%. Az új adót 2014. március 10-ig kell bevallani és befizetni.

Pénzügyi szervezetek különadója
A pénzügyi szervezetek 2014-ben is kötelezettek lesznek a pénzügyi szervezetek különadójának, a hitelintézetek pedig a hitelintézeti különadó megfizetésére. A pénzügyi szervezetek különadójának a tervek szerint a kizárólag csoportfinanszírozással foglalkozó pénzügyi vállalkozás nem lesz alanya.

IX. Energiaellátók jövedelemadója

Jövőre az energiaellátók jövedelemadójának alanyai havonta/háromhavonta kötelesek lennének adóelőleget fizetni. Az előleg mértéke az előző adóév fizetendő adójával egyezne meg. Megszűnne, mint adóalap növelő tétel a külföldön megfizetett, ráfordításként elszámolt adó.

X. Népegészségügyi termékadó (NETA)
NETA kötelessé válnak a jövőben legalább 8%-os cukortartalmú, hozzáadott cukrot tartalmazó, de 25%-nál kevesebb gyümölcstartalmú szörpök is.

XI. Jövedéki adó
XII. Környezetvédelmi termékdíj
Termékdíj-raktár
A módosítás bevezeti a termékdíj-raktár intézményét. A termékdíj raktár az adóraktár mintájára tartalmaz könnyítést a raktár engedélyese számára: a raktárban tárolt, feldolgozott, előállított terméket nem terheli termékdíj-fizetési kötelezettség, ami elsősorban az exportra termelő társaságok versenyképességét javítja, mivel a raktárból külföldre történő szállítás esetén nem keletkezik kötelezettség. A módosításhoz kapcsolódóan ugyanakkor bővül az első belföldi forgalomba hozatal fogalma: a termékdíj-köteles termék termékdíj raktárból belföldre történő kiszállításakor fizetési kötelezettség keletkezik. A termékdíj-raktárra vonatkozó engedély a meghatározott feltételek teljesítése esetén legfeljebb öt évre szól, amely újabb öt évvel hosszabbítható meg. A szabályozás 2015. július 1-jétől kötelezővé teszi a raktárakban termékdíj ügyintéző alkalmazását.

Újrahasznosítható csomagolószerrel kapcsolatos módosítások
Bővül azon esetek köre, amikor nem kell megfizetni az újrahasználható csomagolószerek termékdíját: az újrahasználható csomagolószer bérbeadójára is vonatkozni fog a jövőben a mentesítés, ha a termékeket bérleti rendszerben adja bérbe a csomagolást végző részére. Ugyanakkor a módosítással ösztönözni kívánják a többször használható raklapok használatát is: a hatályba lépést követően nem keletkezik termékdíj-kötelezettség, ha a kötelezett az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásában szereplő raklapot legalább 365 napig csomagolás létrehozására használja fel.

Egyéb módosítások
A Javaslat számos helyen tartalmaz pontosításokat és módosítást például a forgalomba hozatal és a reklámhordozó papír fogalmára, saját célú felhasználás esetén a kötelezettség keletkezésének időpontjára, a bejelentési kötelezettség teljesítésére, a készletre vételkori megfizetés választására, a visszaigénylésre valamint a nyilatkozattal történő beszerzésre vonatkozóan.

XIII. Illetékek
Illetékmentességek kiterjesztése, pontosítása
Belföldi ingatlannal rendelkező társaságok
A Javaslat újraértelmezi a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalmát. 2014-től azok a vállalatok minősülnének belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak, amelyeknek a mérlegében kimutatott eszközök több mint 75 százaléka belföldön fekvő ingatlan, vagy minimum 75 százalékos részesedéssel bírnak egy olyan másik társaságban, amelyek szintén 75%-ot meghaladó arányban rendelkeznek belföldi ingatlanvagyonnal.
A továbbiakban a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban lévő vagyoni betét megszerzése a megszerzett társaság főtevékenységétől függetlenül is visszterhes vagyonátruházási illetékköteles lenne.

Egyéb változások
XIV. Vám
Fizetési könnyítés
A tervezet fizetési halasztás és részletfizetés engedélyezését teszi lehetővé a vámterhekre vonatkozóan. Az engedély megadását a módosítás a vámhatóság jogkörébe rendeli. Fizetési könnyítés esetén vámbiztosíték nyújtása szükséges, valamint a fizetendő összegre hitelkamat kerül felszámításra, melyek összege kérelemre csökkenthető.

Korrekciós pótlék
A tervezet szerint nem kell vámigazgatási bírságot fizetni, ha a nyilatkozattevő kérelmezi a vámáru-nyilatkozat módosítását. Ebben az esetben a jövőben a vámhatóság korrekciós pótlékot állapít meg.

Vámigazgatási bírság
A kiszabható vámigazgatási bírság minimális értéke 2 500 forintról 3 000 forintra nő, késedelmes megfizetés esetén pedig késedelmi kamatot kell felszámítani.

XV. Adózás rendjéről szóló törvény
Az egészségügyi szolgáltatási járulék alól történő kijelentés
A Javaslat értelmében az adóhatóság, ha hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a magánszemély adózó egészségügyi  szolgáltatási járulékfizetésre már nem kötelezett, a magánszemély kötelezettségét hivatalból törli  abban az esetben is, ha a magánszemély elmulasztotta teljesíteni az erre vonatkozó bejelentési kötelezettségét.

Változások az önellenőrzésben
A módosítás alapján 2014-től már az eredeti bevallás esedékessége előtt is lehetőség lesz önellenőrzésre. Továbbá a jövő évtől már önellenőrzésnek minősül az is, ha a termékimportot terhelő általános forgalmi adó korrekciójára a vámhatóság által kibocsátott adómegállapítási határozat miatt kerül sor.

Változások az ellenőrzési eljárásban
A hatékonyabb eljárás érdekében a jövőben már elektronikus úton is kézbesíthető lesz a megbízólevél. Ezzel párhuzamosan az elektronikus úton kézbesített adóhatósági iratok már az átvétel napján kézbesítettnek minősülnek, amennyiben az irat befogadását az elektronikus szolgáltató rendszer visszaigazolja.
A Javaslat a továbbiakban lehetőséget ad az adóhatósát számára arra, hogy az ellenőrzés során az adókötelezettségeket és könyvelést alátámasztó szoftvereket, informatikai rendszereket és azok tartalmát is megvizsgálhassa.

Feltételes adómegállapítás szabályai
Egyéb változások
XVI. KATA és KIVA


A cikket készítette:
Szmicsek Sándor
Partner
Adó- és jogi szolgáltatások
+36 1 429-3010
sandor.szmicsek@mazars.hu
Csizmadia Heléna
Igazgató
Adó- és jogi szolgáltatások
+36 1 429-3010
helena.csizmadia@mazars.hu